Danh sách người lao động tập trung tham dự khóa BDKT và bổ túc tiếng Hàn từ ngày 08/7/2019 đến ngày 22/7/2019 (Khóa 16-ĐN),
Thông báo danh sách người lao động tập trung tham dự khóa BDKT và bổ túc tiếng Hàn từ ngày 08/7/2019 đến ngày 22/7/2019 (Khóa 16-ĐN)
Kế hoạch xuất cảnh ngày 08/7/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thống nhất kế hoạch xuất cảnh ngày 08/7/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Kế hoạch xuất cảnh ngày 10/7/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 10/7/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 01/7/2019
Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 01/7/2019
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 03/7/2019 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 03/7/2019 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 03/7/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 03/7/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 01/7/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 01/7/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Danh sách kiểm tra hồ sơ thanh lý kỹ quỹ ngày 20/06/2019
Danh sách kiểm tra hồ sơ thanh lý kỹ quỹ ngày 20/06/2019
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 26/6/2019 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 26/6/2019 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 26/6/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 26/6/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 24/6/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 24/6/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ ĐƯỢC TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ ĐƯỢC TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ
Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 12/6/2019
Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 12/6/2019
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 19/6/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 19/6/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 12/6/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 12/6/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 12/6/2019 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 12/6/2019 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 10/6/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 10/6/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 04/6/2019
Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 04/6/2019
Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 28/5/2019
Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 28/5/2019
Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 27/05/2019
Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 27/05/2019

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước