Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 19/10/2020

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Trần Thị Cẩm Lệ

10/10/1988

Hồ sơ đủ

2

Trần Văn Hoàng

29/06/1987

Dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

3

Vũ Văn Hải

14/07/1984

Hồ sơ đủ

4

Phí Quang Thụy

22/09/1986

thiếu photo chứng thực hộ chiếu

5

Đỗ Xuân Thủy

29/06/1986

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước

6

Sư Hữu Toàn

20/12/1991

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

7

Lê Bá An

19/02/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

8

Lê Kinh Xuân

19/05/1993

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

9

Nguyễn Văn Trường

12/09/1983

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); đề nghị làm đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

10

Đinh Xuân Hưng

09/03/1991

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); đề nghị làm đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; thiếu photo chứng thực sao y bản chính hộ chiếu

11

Nguyễn Đức Mạnh

01/07/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước

12

Cao Văn Hải Long

26/12/1984

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

13

Lê Văn Tuân

03/10/1991

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).

14

HOÀNG VĂN CHIỀU

14/07/1985

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

15

Đỗ Văn Đức

02/10/1986

Hồ sơ đủ

16

Trịnh Thị Liên

17/10/1984

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn (bản gốc và bản dịch tiếng Việt);

17

Nguyễn Đắc Công

06/03/1990

Bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

18

Đặng Anh Vũ

04/11/1989

Bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

19

Nguyễn Văn Tùng

09/02/1990

dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú.

20

Trần Văn Nam

29/06/1987

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

21

Vũ Văn Dũng

25/09/1986

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).

22

Nguyễn Văn Nam

20/11/1986

Đề nghị làm lại đơn đề nghị rút tiền theo mẫu trên website colab.gov.vn; dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

23

Lê Văn Duy

16/06/1984

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước

24

Đào Khả Tuấn

20/05/1986

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

25

Nguyễn Văn Thành

06/06/1993

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt). Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

26

Đinh Thanh Hoàng

13/09/1993

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); thiếu photo chứng thực hộ chiếu

27

Nguyễn Văn Hải

19/05/1983

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt);

28

Phạm Doãn Biên

30/04/1992

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước; đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

29

Đoàn Văn Vinh

17/05/1986

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).

30

Lê Đình Diện

25/06/1988

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt). Lđ call 13/10: đã HD bs

31

Nguyễn Văn Dũng

24/12/1992

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

32

Trần Văn Toàn

24/07/1988

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt). Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

33

Lê Duy Quân

06/01/1992

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt). Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

34

Lê Văn Thắng

10/08/1987

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và dịch thuật tiếng Việt);

35

Vũ Văn Sóng

23/06/1985

Hồ sơ đủ

36

Đặng Đình Thượng

12/08/1988

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và dịch thuật tiếng Việt);

37

Trần Đình Chính

23/11/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và dịch thuật tiếng Việt);

38

Trần Văn Tuấn

06/04/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

39

Trần Văn Trường

20/07/1992

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).

40

Nguyễn Thành Tâm

08/06/1985

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).

41

Bùi Quang Trưởng

22/10/1987

Thiếu photo chứng thực sao y bản chính đầy đủ hộ chiếu

42

La Tiến Minh

25/06/1984

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).

43

Nguyễn Văn Thảo

12/01/1988

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt). Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

44

Lê Khắc Hùng

09/02/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt). Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

45

Nguyễn Văn Luyến

29/06/1979

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và dịch thuật tiếng Việt).

46

Nguyễn Văn Tuấn

15/11/1992

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và dịch thuật tiếng Việt).

47

Hà Văn Cao

17/10/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

48

Lê Khắc Tuấn

15/02/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

49

Phạm Văn Huệ

15/07/1989

Hồ sơ đủ

50

Lê Thị Hà

02/09/1975

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

51

Vi Văn Quân

10/04/1988

Bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản tiếng Việt).

52

Lê Thị Huệ

10/08/1989

Bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản tiếng Việt).

53

Đặng Đình Sinh

01/01/1987

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

54

Đào Xuân Phước

01/03/1992

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

55

Ngô Văn Tuân

20/07/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); thiếu photo chứng thực hộ chiếu cũ

56

Lê Xuân Điệp

15/12/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).

57

Nguyễn Tiến Quân

17/08/1990

Hồ sơ đủ

58

Đặng Quang Thái

25/11/1985

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

59

Tạ Thị Hồng

14/01/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

60

Đào Hoàng Anh

12/03/1984

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

61

Lê Quang Thống

26/09/1980

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).

62

Nguyễn Như Phượng

20/10/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).

63

Lê Văn Đạt

10/10/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).

64

Lê Xuân Thảo

24/04/1988

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).

65

Nguyễn Thị Lê

09/10/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).

66

Trần Công Tố

21/04/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).

67

Lê Văn Tình

05/01/1992

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt). Thiếu photo chứng thực đầy đủ hộ chiếu.

68

Tạ Ngọc Hoàng

02/01/1993

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).

69

Nguyễn Thị Thanh Thủy

18/04/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

70

Hoàng Hùng Cường

16/09/1991

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).

71

Trần Xuân Vũ

19/05/1984

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); thiếu photo chứng thực hộ chiếu

72

Hà Văn Thắng

08/01/1987

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); thiếu photo chứng thực hộ chiếu; đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

73

Nguyễn Văn Thao

12/12/1984

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).

74

Đỗ Thị Hồng

05/02/1987

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); Thiếu photo chứng thực hộ chiếu

75

Nguyễn Thế Viễn

25/02/1993

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

76

Hoàng Văn Thanh

20/11/1987

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); thiếu photo chứng thực sao y bản chính hộ chiếu

77

Trần Văn Tuấn

07/04/1992

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn (bản gốc và bản dịch tiếng Việt);

78

Đào Xuân Linh

07/02/1988

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

79

Võ Ngọc Kiên

16/01/1988

Đề nghị làm lại đơn đề nghị rút tiền theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt);

80

Đào Xuân Tráng

27/12/1983

Đề nghị làm lại đơn đề nghị rút tiền theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt);

81

Nguyễn Thái Chung

01/06/1988

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

82

Nguyễn Văn Bắc

24/09/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); Thiếu photo chứng thực đầy đủ hộ chiếu

83

Nguyễn Văn Thắng

21/06/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

84

Trịnh Tiến Quyết

26/04/1991

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cự trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

85

Lê Văn Túng

09/02/1989

Hồ sơ đủ

86

Trần Thắng

15/03/1981

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

87

Tạ Văn Sáng

03/09/1987

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

88

Nguyễn Danh Quân

08/06/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

89

Nguyễn Hữu Tuấn

23/12/1991

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

90

Võ Đình Xuân

02/02/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

91

Đỗ Thanh Lâm

26/06/1984

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); thiếu photo chứng thực hộ chiếu

92

Trịnh Đình Tuấn

02/06/1987

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

93

PHẠM QUỐC HÙNG

20/11/1991

Hồ sơ đủ

94

Trần Phúc Trung

10/12/1987

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).

95

Nguyễn Đình Phong

11/11/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).

96

Trần Thanh Cương

28/08/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).

97

Trần Hữu Chính

10/03/1987

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

98

Phùng Văn Vinh

24/11/1988

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

99

Trương Xuân Tùng

26/07/1987

Hồ sơ đủ

100

Trần Ngọc Ngân

30/05/1986

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

101

Trần Văn Mười

27/07/1992

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và dịch thuật tiếng Việt)

102

Nguyễn Văn Hải

15/10/1982

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và dịch thuật tiếng Việt)

103

Đào Xuân Dũng

25/05/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

104

Phạm Hồng Giang

08/12/1993

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

105

TRẦN ANH KHOA

16/06/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

106

Phạm Văn Trường

01/11/1992

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

107

Hoàng Văn Cường

18/04/1982

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

108

Lê Thị Hồng

10/07/1991

Hồ sơ đủ

109

Hoàng Văn Danh

11/02/1987

Bổ sung đầy đủ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

110

Lê Tồn Hiếu

04/07/1982

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

111

Hoàng Minh Quốc

18/12/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và dịch thuật tiếng Việt)

112

Nguyễn Duy Khánh

12/05/1985

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và dịch thuật tiếng Việt)

113

Trần Văn Toán

10/01/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và dịch thuật tiếng Việt); thiếu photo chứng thực hộ chiếu

114

Lê Quý

02/08/1987

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

115

Lê Đình Hoàng

03/09/1992

dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

116

Nguyễn Duy Trọng

27/10/1978

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); thiếu photo chứng thực hộ chiếu

117

Nguyễn Văn Huỳnh

01/01/1991

Hồ sơ đủ

118

Lê Trọng Tiến

01/10/1991

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

119

Lò Văn Thành

07/10/1988

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

120

Nguyễn Đức Tú

13/04/1986

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

121

Nguyễn Thị Hồng

09/12/1988

Đơn thiếu xác nhận của UBND xã/phường nơi đăng ký thường trú; bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

122

Dương Văn Minh

24/05/1987

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

123

Đặng Văn Công

13/02/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

124

Nhữ Ngọc Long

14/10/1988

Dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn

125

Nguyễn Bá Viên

08/12/1992

dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

126

Lê Xuân Huy

14/10/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

127

Nguyễn Danh Thế

27/10/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

128

Nguyễn Văn Nam

23/11/1985

Hồ sơ đủ

129

PHAN VĂN ĐOÁN

15/07/1987

Hồ sơ đủ

130

Bùi Văn Trang

16/07/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; thiếu photo chứng thực đầy đủ hộ chiếu; bổ sung đầy đủ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

131

Nguyễn Văn Thương

05/06/1991

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

132

Nguyễn Khắc Đông

06/10/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

133

Phạm Văn Đạo

19/08/1987

Dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú; Thiếu photo chứng thực sao y bản chính hộ chiếu

134

Lê Văn Cường

01/01/1989

bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

135

Nguyễn Văn Doanh

05/07/1987

Hồ sơ đủ

136

Đào Tấn Lộc

28/10/1992

Hồ sơ đủ

137

Đào Văn Dương

17/10/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

138

Vũ Tiến Lượng

27/12/1992

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

139

Nguyễn Hữu Nam

05/11/1988

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

140

Lê Ngọc Thuấn

18/06/1991

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

141

Đinh Đại Hùng

01/07/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

142

Nguyễn Anh Tuấn

06/03/1991

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

143

Lưu Hùng Cường

23/06/1987

Dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

144

Nguyễn Tiến Xuân

10/09/1985

Hồ sơ đủ

145

Vũ Khắc Giáp

13/04/1991

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

146

Lê Xuân Quyết

16/06/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

147

Nguyễn Thanh Bình

10/01/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

148

Võ Văn Sỹ

12/12/1976

Bổ sung đầy đủ giây tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

149

Chu Văn Việt

21/10/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gja hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

150

Vũ Văn Đề

05/06/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gja hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

151

Chu Thị Hiền

02/10/1991

Hồ sơ đủ

152

Lê Văn Cảnh

21/08/1988

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

153

Trần Thị Hiền

12/08/1983

đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú; thiếu photo chứng thực hộ chiếu

154

Hoàng Nghĩa Đức

18/03/1983

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); Thiếu giấy xác nhận kế hoạch về nước

155

Trần Văn Dũng

07/08/1992

đơn thiếu xác nhận UBND xã/phường

156

Nguyễn Văn Sáng

08/08/1990

Hồ sơ đủ

157

Lê Đình Quân

09/01/1985

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; lệnh trục xuất (bản gốc và dịch thuật tiếng Việt); bản tường trình lý do trục xuất

158

Nguyễn Đức Nghĩa

10/10/1976

Hồ sơ đủ

159

Bùi Đức Sáng

10/10/1989

Hồ sơ đủ

160

Vũ Văn Bình

14/03/1993

Thiếu photo chứng thực hộ chiếu

161

Trần Thanh Luân

30/08/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

162

Lê Văn Nghị

02/06/1986

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú

163

Nguyễn Trọng Thuyết

20/07/1991

Hồ sơ đủ

164

Nguyễn Sỹ Đạt

06/04/1989

Đề nghị làm lại đơn đúng mẫu trên website colab.gov.vn;

165

Nguyễn Văn Dương

22/03/1985

thiếu photo chứng thực hộ chiếu

166

Lê Đình Hải

06/10/1985

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên websiye colab.gov.vn

167

Ngô Đức Nhân

06/03/1975

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; thiếu photo chứng thực hộ chiếu; đề nghị nộp bản tường trình nộp đơn muộn

168

Hà Quốc Huy

05/08/1985

Hồ sơ đủ

169

Nguyễn Văn Bằng

19/04/1985

đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website: colab.gov.vn

170

Thân Thị Thùy

20/04/1986

Hồ sơ đủ

171

Nguyễn Minh Tân

06/01/1992

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; thiếu photo chứng thực hộ chiếu

172

Trần Văn Hiếu

10/08/1983

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

173

Lê Văn Hoàng

10/11/1979

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

174

Hồ Văn Luân

13/08/1988

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

175

Trần Văn Sĩ

28/07/1987

đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

176

Đặng Văn Thuận

20/11/1986

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

177

Bùi Thị Thuyết

27/05/1989

Hồ sơ đủ

178

Nguyễn Mạnh Dũng

26/11/1986

đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; thiếu giấy xác nhận kế hoạch về nước; thiếu photo công chứng đầy đủ hộ chiếu

179

Lê Văn Thông

09/10/1994

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

180

Trần Quốc Toản

07/06/1986

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

181

Trương Tấn Tài

10/10/1987

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

182

Phạm Hồng Chương

03/02/1985

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

183

Dương Thị Quỳnh Châu

06/09/1995

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

184

Chu Thị Hồng Lương

20/01/1993

Hồ sơ đủ

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 28/10/2020; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Đối với những người lao động thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước hoặc nộp đơn đề nghị rút tiền muộn, đề nghị anh/chị viết bản tường trình giải thích nguyên nhân và gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước