Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc.
Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội và Bộ Ngoại giao
Hướng dẫn trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định ại điểm a, điểm b và điểm c khoản 2 điều 35 của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ
Công văn số 3623/ LĐTBXH-QLLĐNN ngày 1/10/2014 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
Về việc triển khai các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc
Công văn số 341/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 17/2/2014 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
Về việc tổ chức vận động người lao động làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng thời hạn
Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ
Về việc tăng cường công tác quản lý người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc
Công văn số 2824/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 1/8/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
Về việc tổ chức vận động người lao động làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng thời hạn
Thông báo số 303/TB-VPCP ngày 24/8/2012 của Văn phòng Chính phủ
Về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị hợp tác lao động Việt Nam – Hàn Quốc tổ chức tại Hải Dương ngày 10/8/2012
Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 9/9/2009 của Bộ LĐTB&XH và Bộ Tài chính
Hướng dẫn thực hiện quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án "Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020"
Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ
Về việc phê duyệt đề án "Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020"
Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ
Về việc Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Nghị định số 144/2007/NĐ-CP ngày 10/9/2007 của Chính phủ
Về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp động
Thông tư số 22/2013/TT-LĐTBXH ngày 15/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Quy định mẫu và nội dung của hợp đồng cung ứng lao động và hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 8/10/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng và Nghị định số 126/2007 NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
1/ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của Quốc hội Khóa XI, kỳ họp thứ 10 số 72/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006
Quyết định số 658/QĐ-LĐTBXH ngày 14/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Về việc quy định tạm thời các khoản chi phí đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép lao động nước ngoài của Hàn Quốc.
Quyết định 3672/NHCS-TDNN, ngày 20/11/2013 của Tổng giám đốc NHCSXH
Về việc hướng dẫn nghiệp vụ ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông tư liên tịch số 31/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 12/11/2013 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1465/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện ký quỹ đối với lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Quyết định 1465/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Về việc thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Quyết định số 1225/QĐ-LĐTBXH ngày 21/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Về việc thành lập Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho người lao động nước ngoài của Hàn Quốc trực thuộc Trung tâm Lao động ngoài nước (gọi tắt là Văn phòng Quản lý lao động EPS tại Hàn Quốc).
Quyết định số: 515/QĐ - BLĐTBXH ngày 13/4/2004, 1458/QĐ – BLĐTBXH ngày 9/10/2006 và 531/QĐ – BLĐTBXH ngày 11/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lao động ngoài nước.

Tin khác