Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ

(Kèm theo công văn số 399 /TTLĐNN,TCKT 21 / 05 / 2024 )


STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Hoàng Duy Ngọ

20/11/1991

Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

100.000.000

2

Lê Đình Sơn

24/08/1998

Nghĩa An, Nghĩa Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

100.000.000

3

Đỗ Thanh Sơn

23/10/1998

Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

PGD NHCSXH quận Hà Đông, Hà Nội

100.000.000

4

Đỗ Hữu Huy

17/11/2001

Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000

5

Nguyễn Văn Thái

09/06/2001

Lam Cốt, Tân Yên, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Tân Yên, Bắc Giang

100.000.000

6

Khúc Văn Trang

22/08/1990

Văn Hán, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

PGD NHCSXH huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

100.000.000

Người lập biểu

Phòng Tài chính - Kế Toán

Giám đốc

Nguyễn Thị Lan Phương

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Đặng Huy Hồng