Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Bùi Sỹ Khu

25/10/1977

Hồ sơ đủ

2

Bùi Thanh Đông

02/10/1981

Hồ sơ đủ

3

Bùi Văn Trường

15/12/1992

Hồ sơ đủ

4

Cao Văn Hồng


Hồ sơ đủ

5

Cấn Xuân Cường

31/07/1988

Hồ sơ đủ

6

Duy Thị Hương

14/07/1995

Hồ sơ đủ

7

Dương Thị Thảo

25/10/1994

Hồ sơ đủ

8

Dương Văn Thự

01/07/1988

Hồ sơ đủ

9

Đào Đức Bình

08/08/1985

Hồ sơ đủ

10

Đào Văn Thuấn

13/09/1973

Hồ sơ đủ

11

Đặng Minh Toàn

25/04/1989

Hồ sơ đủ

12

Đinh Văn Tuyến

07/09/1987

Hồ sơ đủ

13

Đoàn Văn Hiệp

17/12/1993

Hồ sơ đủ

14

Đỗ Tuấn Thường

09/04/1991

Hồ sơ đủ

15

Đỗ Văn Điệp

15/10/1986

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

16

Giang Văn Huỳnh

28/07/1998

Hồ sơ đủ

17

Giáp Văn Tiến

07/12/1989

Hồ sơ đủ

18

Hoàng Hải Nam

26/02/1982

Hồ sơ đủ

19

Hoàng Ngọc Tài

20/02/1987

Hồ sơ đủ

20

Hoàng Văn Nam

01/05/1986

Hồ sơ đủ

21

Hồ Văn Trọng

13/07/1987

Hồ sơ đủ

22

Huỳnh Thanh Tiến

02/10/1987

Bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

23

Lê Hữu Tuyền

10/03/1987

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu

24

Lê Mạnh Hà

17/05/1985

Bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

25

Lê Quang Tuyển

18/02/1984

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

26

Lê Văn Thạch

10/03/1987

Bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

27

Lê Văn Thanh

28/05/1988

Bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

28

Lê Văn Thọ

27/10/1989

Bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

29

Lê Viết Quân

05/10/1989

Hồ sơ đủ

30

Lương Huy Dũng

11/09/1988

Bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

31

Lương Thế Anh

05/09/1990

Hồ sơ đủ

32

Mai Quốc Hưng

18/11/1981

Hồ sơ đủ

33

Ngô Thị Dung

20/03/1990

Hồ sơ đủ

34

Ngô Thị Trang

04/03/1990

Hồ sơ đủ

35

Ngô Văn Kha

21/03/1988

Hồ sơ đủ

36

Ngô Xuân Hoàng

06/05/1988

Hồ sơ đủ

37

Ngô Xuân Sâm

01/12/1989

Hồ sơ đủ

38

Nguyễn Bá Hóa

14/05/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn;

39

Nguyễn Cửu Nam

25/08/1990

Hồ sơ đủ

40

Nguyễn Đăng Dũng

18/02/1987

Hồ sơ đủ

41

Nguyễn Đình Long

19/08/1988

Hồ sơ đủ

42

Nguyễn Đức Hảo

26/07/1992

Hồ sơ đủ

43

Nguyễn Đức Tuân

29/10/1983

Hồ sơ đủ

44

Nguyễn Ngọc Duy

10/11/1986

Bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

45

Nguyễn Quốc Đạt


Hồ sơ đủ

46

Nguyễn Thanh Tùng

20/10/1988

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

47

Nguyễn Thị Hảo

24/06/1991

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

48

Nguyễn Thị Kim Hoa

06/01/1990

Hồ sơ đủ

49

Nguyễn Thị Tươi

15/06/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

50

Nguyễn Thị Thu Hà

13/12/1990

Hồ sơ đủ

51

Nguyễn Văn Cao

20/04/1986

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

52

Nguyễn Văn Cương

14/03/1990

Hồ sơ đủ

53

Nguyễn Văn Đạt

12/09/1982

Hồ sơ đủ

54

Nguyễn Văn Đạt

15/03/1997

Hồ sơ đủ

55

Nguyễn Văn Điệp

02/09/1983

Bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước

56

Nguyễn Văn Đông

29/10/1990

Hồ sơ đủ

57

Nguyễn Văn Hiệp

10/12/1986

Hồ sơ đủ

58

Nguyễn Văn Hùng

12/12/1988

Hồ sơ đủ

59

Nguyễn Văn Lương

20/06/1991

Hồ sơ đủ

60

Nguyễn Văn Thắng

08/09/1986

Hồ sơ đủ

61

Nguyễn Văn Trung

17/06/1984

Hồ sơ đủ

62

Nguyễn Văn Viên

08/01/1991

Hồ sơ đủ

63

Nguyễn Xuân Niên

05/06/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

64

Phạm Ngọc Linh

03/01/1983

Bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

65

Phạm Thị Hoè

19/10/1980

Hồ sơ đủ

66

Phạm Văn Chiến

16/01/1987

Hồ sơ đủ

67

Phạm Văn Diện

26/06/1983

Hồ sơ đủ

68

Phan Minh Đạt

22/12/1983

Hồ sơ đủ

69

Phan Quang Đại

21/04/1995

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung photo chứng thực thẻ F6; bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

70

Phan Thanh Giàu

06/05/1986

Hồ sơ đủ

71

Phan Thị Thanh Huyền

23/08/1983

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

72

Phan Thị Thanh Thủy

16/05/1990

Hồ sơ đủ

73

Phung Thi Nam

20/04/1979

Hồ sơ đủ

74

Thái Tử Minh Đức

02/11/1991

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

75

trần duy thạch

16/04/1991

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

76

Trần Đình Đức

20/10/1984

Bổ sung photo chứng thực E7 gốc; bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

77

Trần Quốc Bảo

02/04/1987

Bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

78

Trần Quốc Hưng

02/06/1988

Hồ sơ đủ

79

Trần Thành Nam

27/10/1999

Hồ sơ đủ

80

Trần Thị Thanh

28/03/1992

Hồ sơ đủ

81

Trần Thị Trang

15/11/1988

Hồ sơ đủ

82

Trần Văn Đô

19/11/1989

Hồ sơ đủ

83

Trần Văn Đức

16/05/1989

Hồ sơ đủ

84

Trần Văn Hương

01/03/1989

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung photo chứng thực thẻ F6

85

Trần Văn Mạnh

19/02/1991

Hồ sơ đủ

86

Ung Quốc Ái

31/03/1978

Bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung giấy tờ chuyển đổi từ visa E9 sang visa G1

87

Vi Văn Thành

01/02/1987

Hồ sơ đủ

88

Võ Thành Tâm

19/03/1985

Hồ sơ đủ

89

Võ Văn Giáp

02/02/1985

Hồ sơ đủ

90

Vũ Hồng Hà

07/09/1978

Hồ sơ đủ

91

Vũ Thị Mai

15/11/1990

Hồ sơ đủ

92

Vũ Văn Dũng

29/01/1985

Bổ sung photo chứng thực đủ dấu hộ chiếu

93

Vũ Văn Tuyền

11/01/1987

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu; bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

94

Vương Xuân Hiệp

22/01/1986

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 07/01/2023; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Đối với những người lao động thiếu bản dịch tiếng Việt của giấy gia hạn cư trú, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi bản gốc giấy gia hạn qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được, anh/chị dịch thuật tiếng Việt công chứng giấy gia hạn cư trú và gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Tin khác