Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 27/10/2021

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Hộ khẩu thường trú

Chi nhánh/PGD NHCSXH nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Phan Văn Hoài

12/04/1992

Thới An, Ô Môn, Cần Thơ

PGD NHCSXH Quận Ô Môn, Cần Thơ

100.000.000

2

Hoàng Nghĩa

20/12/1986

Bình Thuận, Buôn Hồ, Đắk Lắk

PGD NHCSXH thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

100.000.000

3

Nguyễn Đăng Thanh

10/07/1997

Khắc Niệm,TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Ninh

100.000.000

4

Nguyễn Quốc Phi

08/02/1987

Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh phúc

PGD NHCSXH huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

100.000.000

5

Trần Xuân Nam

15/08/1984

Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

6

Nguyễn Thị Diệu Linh

25/01/2000

Tuấn Đạo, Sơn Động, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Sơn Động, Bắc Giang

100.000.000

7

Phan Minh Huy

02/03/1999

An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Nai

100.000.000

8

Nguyễn Thị Thùy Trinh

28/08/1993

xã Lâm San, Cẩm Mỹ, Đồng Nai

PGD NHCSXH huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

100.000.000

9

Nguyễn Thái Hòa

14/10/1993

An Phước, Long Thành, Đồng Nai

PGD NHCSXH huyện Long Thành, Đồng Nai

100.000.000

10

Nguyễn Thị Hoa

09/02/1995

Hà Linh, Hương Khê, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

100.000.000

11

Nguyễn Thị Trâm

02/02/1993

Hòa Hải, Hương Khê, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

100.000.000

12

Mai Văn Linh

10/05/1989

Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

13

Nguyễn Quang Huy

08/05/1990

Thạch Hải, Thạch Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

14

Mai Hữu Nhật

15/06/1992

Kỳ Lợi , TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

15

Nguyễn Văn Bắc

10/06/1993

Thạch Trị, Thạch Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

16

Nguyễn Văn Đoàn

16/07/1994

Kỳ Hà, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

17

Nguyễn Hừng Đông

04/09/1995

Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

18

Mai Văn Minh

10/05/1986

Kỳ Lợi , TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

19

Phan Tuấn Vũ

12/12/1997

Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

20

Nguyễn Văn Sơn

12/02/1987

Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

21

Mai Quang Anh

29/12/1991

Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

22

Nguyễn Văn Sơn

13/11/1988

Thạch Hải, Thạch Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

23

Dương Hải Hiếu

20/08/1993

Thạch Trị, Thạch Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

24

Trần Đức Anh

09/11/2000

Thạch Lạc, Thạch Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

25

Nguyễn Văn Thiết

15/06/1985

Kỳ Lợi , TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

26

Chu Văn Thanh

06/06/1985

Kỳ Lợi, Tx Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

27

Nguyễn Ngọc Quân

10/06/1987

Thạch Hải, Thạch Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

28

Nguyễn Đức Anh

01/07/1993

Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

29

Lê Xuân Hòa

06/07/1990

Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

30

Nguyễn Văn Toản

02/02/1992

Thạch Hải, Thạch Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

31

Trần Quốc Thiết

12/07/1994

Thạch Hải, Thạch Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

32

Nguyễn Đức Hải

10/05/1989

Thạch Hải, Thạch Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

33

Lê Văn Hào

06/01/1999

Thạch Hải, Thạch Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

34

Bùi Văn Anh

30/09/1993

Liên Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình

PGD NHCSXH huyện Lương Sơn, Hòa Bình

100.000.000

35

Vũ Viết Đạt

28/02/1989

Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Mỹ Lộc, Nam Định

100.000.000

36

Hoàng Văn Trạm

28/10/1994

Nghĩa Phong, Nghĩa Hưng, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

100.000.000

37

Trần Quốc Vương

01/01/1994

Mỹ Thịnh, Mỹ Lộc, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Mỹ Lộc, Nam Định

100.000.000

38

Trần Ngọc Ánh

28/08/1991

Yên Đồng, Ý Yên, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Ý Yên, Nam Định

100.000.000

39

Bùi Huy Thơ

23/12/1989

Thành Lợi, Vụ Bản, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Vụ Bản, Nam Định

100.000.000

40

Vũ Đức Long

15/10/2000

Thành Lợi, Vụ Bản, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Vụ Bản, Nam Định

100.000.000

41

Vũ Tuấn Anh

29/01/1992

Yên Phúc, Ý Yên, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Ý Yên, Nam Định

100.000.000

42

Nguyễn Văn Hòa

14/01/1999

Phúc Thắng, Nghĩa Hưng, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

100.000.000

43

Đỗ Văn Huy

17/01/1982

Phúc Thắng, Nghĩa Hưng, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

100.000.000

44

Trần Đình Dương

22/10/2000

Phú Đa, Vĩnh Tường, Vĩnh phúc

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Tường,Vĩnh Phúc

100.000.000

45

Phan Duy Việt

31/08/2001

Ngũ Kiên,Vĩnh Tường,Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Tường,Vĩnh Phúc

100.000.000

46

Trần Thị Phượng

19/05/1995

Yên Bình, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Tường,Vĩnh Phúc

100.000.000

47

Nguyễn Văn Biên

19/08/1993

An Dương, Tân Yên, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Tân Yên, Bắc Giang

100.000.000

48

Vũ Bá Hoạt

11/09/1992

Bình Định, Lương Tài, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Lương Tài, Bắc Ninh

100.000.000

49

Nguyễn Xuân Quyết

02/10/1991

Nghĩa An, Nam Trực, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nam Trực, Nam Định

100.000.000

50

Nguyễn Văn Nghĩa

30/01/1993

Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

51

Lê Văn Ny

23/01/1993

Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

100.000.000

52

Võ Công Mến

06/06/2000

Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi

100.000.000

53

Trương Quang Triệu

09/08/1987

Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi

100.000.000

54

Nguyễn Thị Như Niên

01/01/1994

Trà Xuân, Trà Bồng, Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

100.000.000

55

Võ Văn Cầu

20/07/2000

Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

100.000.000

56

Võ Văn Vương

16/09/1996

Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

100.000.000

57

Tiêu Viết Hải

04/07/1992

Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

100.000.000

58

Võ Thanh An

05/05/1999

Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

100.000.000

59

Võ Tấn Lộc

30/10/1990

Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi

100.000.000

60

Phạm Chí Hòa

16/11/1995

Tịnh Hòa, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi

100.000.000

61

Trần Đình Cường

27/11/1987

Bồ Đề, Bình Lục, Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Bình Lục, Hà Nam

100.000.000

62

Phạm Đình Dung

16/04/1990

Khuyến Nông, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

63

Hoàng Thị Thức

25/05/1993

Yên Định, Sơn Động, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Sơn Động, Bắc Giang

100.000.000

64

Trần Thị Phương

12/08/1985

Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

65

Lê Đình Tuấn

17/09/1989

Hoằng Thái, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

66

Trần Lê Tuấn

24/01/1986

Tân Phú, Tân Kỳ, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Tân Kỳ Nghệ An

100.000.000

67

Nguyễn Văn Bảy

02/04/1984

Thanh Xuân, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

68

Nguyễn Đình Toản

16/01/1982

Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

69

Nguyễn Văn Phương

13/03/1985

Tiền Huân, Viên Sơn, Sơn Tây, Hà Nội

PGD NHCSXH Thị xã Sơn Tây, Hà Nội

100.000.000

70

Phạm Trung Tín

10/04/1983

Tập Ngãi, Tiểu Cần, Trà Vinh

PGD NHCSXH huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

100.000.000

71

Lê Quý Vương

15/06/1983

Tam Thanh, Vụ Bản, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Vụ Bản, Nam Định

100.000.000

72

Trần Văn Kha

14/06/1984

Nam Điền, Nghĩa Hưng, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

100.000.000

73

Lê Công Vượng

21/01/1983

Quảng Bình, Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

74

Đặng Thanh Kim Vũ

07/03/1985

Xuân Phú, thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế

100.000.000

75

Bạch Nguyễn Phúc

19/01/1990

Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Giồng Trôm, Bến Tre

100.000.000

76

Đào Đức Mạnh

16/05/1990

Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Sóc Sơn, Hà Nội

100.000.000

77

Phạm Đức Quả

04/06/1990

Bình Định, Lương Tài, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Lương Tài, Bắc Ninh

100.000.000

78

Đào Ngọc Duy

28/06/1990

Vinh Thái, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

PGD NHCSXH huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

100.000.000

79

Nguyễn Viết Hùng

05/12/1985

Đại Bái, Gia Bình, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Gia Bình, Bắc Ninh

100.000.000

80

Nguyễn Mạnh Hà

30/10/1981

Cẩm Phúc, Cẩm Giàng, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

100.000.000

81

Nguyễn Thị Cẩm Tú

12/06/1990

Tập Ngãi, Tiểu Cần, Trà Vinh

PGD NHCSXH huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

100.000.000

82

Nguyễn Bá Sỹ

24/11/1992

Nghi Thuận, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

83

Trần Trung Thành

19/05/1982

thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

84

Vũ Ngọc Chung

26/02/1982

Minh Tân, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

85

Phan Hùng Cường

28/10/1992

Trần Tế Xương, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nam Định

100.000.000

86

Lê Trọng Sơn

10/03/1987

Yên Phú, Yên Định, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Yên Định,Thanh Hóa

100.000.000

87

Lê Thanh Tùng

24/05/1983

thị trấn Vân Du, Thạch Thành, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thạch Thành, Thanh Hóa

100.000.000

88

Cao Văn Thường

10/10/1979

Tân Hương, Tân Kỳ, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Tân Kỳ, Nghệ An

100.000.000

89

Lê Văn Tướng

05/10/1990

Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000

90

Lê Đình Toàn

27/01/1989

Đông Ninh, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

91

Nguyễn Thanh Tuệ

20/05/1974

Nghi Tân, Cửa Lò, Nghệ An

PGD NHCSXH thị xã Cửa Lò, Nghệ An

100.000.000

92

Trịnh Văn Chung

12/02/1983

Đồng Hóa, Kim Bảng, Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Kim Bảng, Hà Nam

100.000.000

93

Nguyễn Thị Luyến

21/08/1985

Kim Đức, Việt Trì, Phú Thọ

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Thọ

100.000.000

94

Đỗ Xuân Khởi

27/09/1984

Đồng Quang, Gia Lộc, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Gia Lộc, Hải Dương

100.000.000

95

Lò Văn Thắm

01/10/1992

Hát Lừu, Trạm Tấu, Yên Bái

PGD NHCSXH huyện Tạm Tấu, Yên Bái

100.000.000

96

Phạm Văn Thông

20/11/1988

Nghĩa Hành, Tân Kỳ, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Tân Kỳ, Nghệ An

100.000.000

97

Nguyễn Văn Minh

07/07/1991

Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

98

Hoàng Sỹ Cương

15/01/1991

Hải Phú, Bố Trạch, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Bố Trạch, Quảng Bình

100.000.000

99

Đặng Nhật Trường

08/08/1988

Hòa Phong, Tây Hòa, Phú Yên

PGD NHCSXH huyện Tây Hòa, Phú Yên

100.000.000

100

Lê Viết Khánh

20/04/1990

Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

101

Phạm Quang Kiên

25/06/1991

Chí Minh, Tứ Kỳ, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

100.000.000

102

Bùi Văn Hoàn

26/01/1990

Giao Hà, Giao Thủy, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Giao Thủy, Nam Định

100.000.000

103

Nguyễn Văn Thơm

20/06/1991

Vô Tranh, Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

104

Đặng Văn Linh

25/08/1985

Thái Tân, Nam Sách, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Nam Sách, Hải Dương

100.000.000

105

Nguyễn Đình Lập

12/01/1989

Cẩm Lý, Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

106

Nguyễn Xuân Hoàng

22/11/1987

An Bình, Thuận Thành, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

100.000.000

107

Nguyễn Quang Nhật

08/06/1988

Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

108

Hoàng Thị Linh

21/01/1990

Hồng Sơn, Vinh, Nghệ An

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

109

Nguyễn Văn Hai

08/06/1989

Ia Ka, Chư Păh, Gia Lai

PGD NHCSXH huyện Chư Păh, Gia Lai

100.000.000

110

Dương Ngọc Minh

19/10/1993

Kỳ Văn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

111

Đặng Hồng Công

22/04/1990

Thanh Hà, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

112

Trần Duy

26/01/1992

Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

100.000.000

113

Phạm Văn Hải

12/02/1989

Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Đông Anh, Hà Nội

100.000.000

114

Lê Hữu Huấn

27/06/1985

Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

100.000.000

115

Nguyễn Đắc Minh

03/01/1985

Nghĩa Hòa, Lạng Giang, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang, Bắc Giang

100.000.000

116

Nguyễn Mạnh Cường

01/05/1982

Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình

100.000.000

117

Nguyễn Đình Tuân

20/01/1994

Phước Thuận, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

PGD NHCSXH huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

100.000.000

118

Phạm Minh Hoàng

10/05/1984

Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

100.000.000

119

Ngô Thuận Hòa

20/04/1985

Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu, Nghệ An

100.000.000

120

Hoàng Xuân Thùy

18/10/1989

Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Ba Vì, Hà Nội

100.000.000

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Phòng 910 tầng 9, toà nhà SoonHwa, số 89, Seosomunro, quận Chunggu, Seoul
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước