Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 13/07/2021

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Trần Đức Khánh

30/05/1986

bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung bản gốc giấy chứng minh thư E7

2

Phan Thanh Tuấn

15/02/1987

Hồ sơ đủ

3

Nguyễn Vũ Bảo

01/09/1989

Hồ sơ đủ

4

Phan Trọng Đức

12/01/1981

Đề nghị bổ sung đơn đề nghị gốc và Giấy ủy quyền gốc

5

Nguyễn Chí Thắng

20/05/1986

Hồ sơ đủ

6

Đàm Văn Quân

18/06/1992

Hồ sơ đủ

7

Nguyễn Xuân Hoạt

26/03/1984

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

8

Trịnh Mạnh Cường

08/07/1987

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

9

Đoàn Văn Thái

07/02/1987

Hồ sơ đủ

10

Nguyễn Đắc Sáng

10/08/1989

Hồ sơ đủ

11

Trần Thanh Liêm

06/06/1985

Hồ sơ đủ

12

Phan Văn Hưng

11/12/1986

bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

13

Lê Văn Chương

21/04/1985

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

14

Phạm Văn Luyến

21/02/1989

Hồ sơ đủ

15

Phạm Đại Nghĩa

28/08/1972

Hồ sơ đủ

16

Lê Văn Minh

28/12/1988

Bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước mới; Bản tường trình nộp đơn muộn

17

Nguyễn Văn Trường

24/09/1990

Bổ sung photo hộ chiếu chứng thực

18

Mai Văn Hưng

08/03/1987

đề nghị bổ sung đơn gốc

19

Nguyễn Văn Thành

25/09/1986

Bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

20

Nguyễn Trường Minh

13/04/1983

Hồ sơ đủ

21

Đỗ Ngọc Khai

06/10/1990

Hồ sơ đủ

22

Phạm Văn Hoan

08/11/1988

Bổ sung hộ chiếu gốc

23

Nguyễn Thành Nho

17/10/1986

Hồ sơ đủ

24

Nguyễn Viết Xuân

09/01/1985

Hồ sơ đủ

25

Trần Văn Đông

15/04/1990

Hồ sơ đủ

26

Phạm Chí Thông

10/05/1988

Hồ sơ đủ

27

Phạm Văn Hoan

15/07/1987

Bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

28

Lương Văn Dũng

10/07/1984

Hồ sơ đủ

29

Trần Xuân Hải

26/11/1982

Bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

30

Dương Văn Phương

10/04/1985

Bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú; bổ sung photo chứng thực rõ các dấu xuất nhập cảnh trong hộ chiếu

31

Nguyễn Gia Trường

20/10/1990

Hồ sơ đủ

32

Lưu Công Lượng

21/01/1990

Đề nghị bổ sung đơn đề nghị rút tiền theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

33

Trần Văn Kha

14/06/1984

Bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

34

Nguyễn Trọng Trường

07/07/1987

Bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú; bổ sung photo chứng thực có giáp lai đủ hộ chiếu

35

Ngô Quang Tới

02/10/1986

Hồ sơ đủ

36

Bùi Văn Nam

14/02/1980

Hồ sơ đủ

37

Trần Đức Việt

05/02/1979

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu có giáp lai

38

Lê Trọng Đức

20/09/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung photo chứng thực đầy đủ hộ chiếu (có giáp lai)

39

Nguyễn Đức Nguyện

05/08/1986

Hồ sơ đủ

40

Vũ Thu Hà

18/11/1987

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

41

Vũ Văn Phóng

14/05/1989

Bổ sung hộ chiếu gốc

42

Lê Văn Dũng

08/02/1986

Hồ sơ đủ

43

Lê Văn Thắng

27/07/1987

Hồ sơ đủ

44

Trương Quốc Đô

05/10/1983

hồ sơ đủ

45

Lê Xuân Sáu

22/02/1990

Hồ sơ đủ

46

Trương Văn Tuấn

05/06/1985

Hồ sơ đủ

47

Vũ Hồng Tuấn

13/12/1976

Hồ sơ đủ

48

Lê Quyết Thắng

19/05/1976

Hồ sơ đủ

49

Tô Quang Hùng

28/11/1990

Hồ sơ đủ

50

Phạm Văn Thông

14/12/1990

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu mới

51

Tô Văn Cương

07/04/1982

Hồ sơ đủ

52

TRẦN VĂN THÂN

09/10/1992

Hồ sơ đủ

53

Đậu Văn Phi

30/11/1991

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

54

Nguyễn Ngọc Xuyên

15/10/1985

Hồ sơ đủ

55

Trần Trung Thành

19/05/1982

Bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước; photo chứng thực cả quyển hộ chiếu có giáp lai

56

Phan Văn Sữu

01/01/1986

Bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

57

Bùi Thanh Hòa

12/01/1985

Hồ sơ đủ

58

Nguyễn Tiến Thịnh

13/06/1984

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

59

Hà Văn Vịnh

15/12/1992

Hồ sơ đủ

60

Nguyễn Trọng Nam

23/05/1990

Bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung giấy tờ gia hạn gốc

61

Nguyễn Trọng Toàn

06/04/1992

Hồ sơ đủ

62

Trương Văn Kiện

18/10/1990

Hồ sơ đủ

63

Nguyễn Trí Thìn

10/12/1988

Hồ sơ đủ

64

Nguyễn Văn Hải

18/07/1986

Bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

65

Bùi Ngọc Trung

26/06/1992

Hồ sơ đủ

66

Nguyễn Đình Thử

02/02/1982

Hồ sơ đủ

67

Nguyễn Văn Dũng

18/04/1989

Hồ sơ đủ

68

Đỗ Phương Cường

18/05/1990

Hồ sơ đủ

69

CAO VĂN QUẢNG

10/01/1988

Bổ sung hộ chiếu gốc

70

NGÔ VĂN LAM

16/10/1986

Hồ sơ đủ

71

CAO XUÂN SƠN

22/01/1992

Bổ sung hộ chiếu gốc

72

Lê Văn Thịnh

02/09/1988

Bổ sung photo đầy đủ chứng thực hộ chiếu có giáp lai

73

NGUYỄN SỸ HOÀN

06/04/1992

Hồ sơ đủ

74

Nguyễn Thiên Mạnh

23/09/1985

Hồ sơ đủ

75

HỒ QUANG

10/01/1987

Hồ sơ đủ

76

Phan Hùng Cường

28/10/1992

Hồ sơ đủ

77

Phạm Doãn Bộ

29/01/1985

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

78

Trần Văn Chiến

25/04/1987

Hồ sơ đủ

79

Lê Văn Hoàn

10/12/1984

Hồ sơ đủ

80

Lê Đức Long

05/09/1988

Hồ sơ đủ

81

Lê Ngọc Quý

05/04/1989

Bổ sung photo đầy đủ chứng thực hộ chiếu (có giáp lai)

82

Bùi Đức Duy

14/02/1984

Hồ sơ đủ

83

Lê Đình Phúc

08/05/1992

Bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn có đóng dấu phòng dịch thuật

84

Nguyễn Văn Phòng

19/10/1980

Hồ sơ đủ

85

Trịnh Quyết Thắng

23/02/1981

Hồ sơ đủ

86

Hoàng Văn Sơn

12/08/1984

Hồ sơ đủ

87

Hách Văn Sơn

24/11/1988

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu (có giáp lai)

88

Nguyễn Viết Ngọc

26/03/1988

Hồ sơ đủ

89

Nguyễn Đức Thạch

29/10/1990

Hồ sơ đủ

90

Lê Bá Duy

25/09/1988

Bổ sung hộ chiếu gốc

91

Trần Văn Tác

19/05/1983

Bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước; bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú; Bổ sung photo đầy đủ chứng thực hộ chiếu

92

Lê Đình Trường

04/06/1990

Hồ sơ đủ

93

Nguyễn Hải Anh

28/09/1990

Hồ sơ đủ

94

Lê Đức Thành

16/06/1989

Hồ sơ đủ

95

Lê Việt Tân

02/01/1989

Bổ sung photo chứng thực thẻ F6 và đủ hộ chiếu

96

Trần Văn Hường

08/07/1984

Bổ sung hộ chiếu gốc; Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn (bản gốc, bản dịch)

97

Nguyễn Thanh Tuệ

20/05/1974

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch)

98

Nguyễn Văn Viễn

28/07/1981

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung giấy tờ gia hạn (bản gốc và dịch); bổ sung hộ chiếu gốc

99

Nguyễn Văn Tuyên

01/05/1982

Hồ sơ đủ

100

Nguyễn Văn Đang

10/11/1988

Hồ sơ đủ

101

Lê Thanh Cảnh

10/02/1975

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

102

Nguyễn Văn Hảo

19/11/1983

Hồ sơ đủ

103

Lê Thị Hòa

02/07/1988

Bổ sung hô chiếu gốc; bổ sung giấy tờ gia hạn gốc

104

Phạm Ngọc Điệp

29/06/1987

Hồ sơ đủ

105

Hoàng Thị Minh Hải

21/10/1983

bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu có giáp lai

106

Trương Văn Công

05/04/1989

Hồ sơ đủ

107

Nguyễn Văn Hà

27/08/1989

Hồ sơ đủ

108

Phạm Ngọc Anh

19/02/1986

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

109

Nguyễn Trọng Chinh

22/01/1988

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

110

Đoàn Xuân Thể

30/06/1987

Hồ sơ đủ

111

Trần Huy Hợp

23/02/1987

Hồ sơ đủ

112

Trịnh Văn Chung

12/02/1983

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu có giáp lai

113

Nguyễn Văn Vương

02/12/1989

Hồ sơ đủ

114

Uông Thế Mỹ

20/02/1987

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

115

Hà Văn Tuấn

09/02/1989

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

116

Lê Văn Tiến

29/11/1986

Hồ sơ đủ

117

Vũ Văn Việt

10/12/1984

Hồ sơ đủ

118

Hoàng Văn Thụy

30/06/1989

Hồ sơ đủ

119

Ngô Văn Hiệp

07/05/1983

Hồ sơ đủ

120

LÊ NGỌC HỒNG

02/09/1990

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

121

Lưu Quang Tâm

30/04/1992

Hồ sơ đủ

122

Trương Công Định

01/01/1990

Hồ sơ đủ

123

Mai Thành Tiệp

07/02/1988

Bổ sung hộ chiếu gốc

124

Nguyễn Đình Sỹ

02/12/1992

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

125

Trần Thị Thu Hằng

10/06/1983

Hồ sơ đủ

126

Trịnh Thị Kiều Oanh

19/10/1992

Hồ sơ đủ

127

Phạm Minh Dương

15/05/1985

Hồ sơ đủ

128

Đỗ Thành Luân

05/02/1986

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

129

Lê Ngọc Nam

20/10/1981

Hồ sơ đủ

130

Đặng Thanh Hải

29/12/1984

Hồ sơ đủ

131

Nguyễn Văn Triển

04/05/1980

Hồ sơ đủ

132

Đỗ Văn Cường

06/10/1984

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

133

Lê Văn Đông

04/02/1987

Hồ sơ đủ

134

Nguyễn Đức Cửu

05/12/1989

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

135

Nguyễn Văn Hà

20/07/1985

Hồ sơ đủ

136

Vũ Như Ba

23/07/1979

Hồ sơ đủ

137

Chu Thị Hồng Dịu

11/05/1989

Hồ sơ đủ

138

Phạm Thị Thủy

15/07/1991

Hồ sơ đủ

139

Nguyễn Văn Cung

31/08/1983

Hồ sơ đủ

140

Vũ Đình Chinh

26/09/1988

Hồ sơ đủ

141

Nguyễn Văn Dũng

30/07/1988

Hồ sơ đủ

142

Văn Công Thái

12/10/1990

Hồ sơ đủ

143

Đỗ Văn Tú

03/02/1988

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

144

Nguyễn Tiến Thắng

27/01/1985

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung photo chứng thực hộ chiếu có giáp lai

145

Đặng Văn Duy

10/09/1987

Hồ sơ đủ

146

Nguyễn Duy Thắng

09/09/1985

Hồ sơ đủ

147

Nguyễn Ngọc Xuân

05/02/1987

Hồ sơ đủ

148

Võ Tấn Minh

04/07/1976

Hồ sơ đủ

149

Nguyễn Văn Mạnh

16/04/1985

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung photo chứng thực hộ chiếu mới (có giáp lai)

150

Nguyễn Văn Hùng

10/02/1987

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

151

Nguyễn Công Đạt

19/09/1990

Hồ sơ đủ

152

Nguyễn Văn Khuyến

04/06/1985

Bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung giấy xác nhận kế hoạch về nước

153

Nguyễn Tài Đức

22/10/1988

Hồ sơ đủ

154

Nguyễn Công Bình

21/01/1991

Hồ sơ đủ

155

Nguyễn Văn Công

12/08/1991

Hồ sơ đủ

156

Nguyễn Thị Huyền Trang

14/08/1987

Hồ sơ đủ

157

Chu Văn Thuận

07/08/1992

Hồ sơ đủ

158

Nguyễn Văn Thứ

25/08/1983

Hồ sơ đủ

159

Dư Văn Trâm

16/05/1986

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

160

Nguyễn Bá Duẩn

01/12/1990

Hồ sơ đủ

161

Đỗ Cao Cường

04/09/1990

bổ sung hộ chiếu gốc và photo chứng thực đủ hộ chiếu có giáp lai

162

Nguyễn Văn Thiện

10/10/1982

Hồ sơ đủ

163

Nguyễn Ngọc Hảo

08/09/1986

Hồ sơ đủ

164

Trần Thái Hồng

18/01/1981

Hồ sơ đủ

165

Nguyễn Văn Quang

20/12/1990

Hồ sơ đủ

166

Bùi Đình Xoài

10/10/1987

Hồ sơ đủ

167

Mai Văn Toàn

21/11/1981

Hồ sơ đủ

168

Nguyễn Hạ Long

10/04/1982

Hồ sơ đủ

169

nguyễn công trình

03/07/1988

Hồ sơ đủ

170

Trần Hữu Việt

13/05/1987

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

171

Nguyễn Văn Ngọc

11/10/1987

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn;

172

Trần Huy Phú

28/03/1990

Bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

173

Vũ Văn Đức

28/05/1988

Hồ sơ đủ

174

Phạm Quốc Khanh

02/09/1995

bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú; bổ sung giấy xác nhận kế hoạch về nước mới; bổ sung photo chứng thực đủ cả quyển hộ chiếu có giáp lai

175

Nguyễn Văn Sáng

07/11/1982

Hồ sơ đủ

176

Nguyễn Thị Thùy Ngân

07/07/1990

Hồ sơ đủ

177

Nguyễn Hồng Ngân

22/02/1987

Hồ sơ đủ

178

Trương Minh Sâm

22/08/1992

Hồ sơ đủ

179

Nguyễn Trọng Đại

28/01/1983

Hồ sơ đủ

180

Phan Minh Sang

20/06/1995

Bổ sung Hộ chiếu gốc; photo chứng thực đủ hộ chiếu; bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước; bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

181

Cù Văn Công

08/05/1989

Hồ sơ đủ

182

Trần Văn Khang

02/01/1999

Bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung bản tường trình và giấy tờ liên quan đến việc trục xuất về nước

183

Hoàng Xuân Thủy

18/10/1989

Hồ sơ đủ

184

Lê Tuấn Hưng

03/10/1986

Hồ sơ đủ

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 20/07/2021; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước