Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 05/10/2020

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Đinh Quang Trang

20/06/1984

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

2

Ngô Quang Quân

22/09/1989

Hồ sơ đủ

3

Trần Xuân Oánh

20/11/1978

Dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

4

Trịnh Văn Tình

26/07/1986

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

5

Phạm Đức Hướng

02/07/1983

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

6

Chu Trung Nghĩa

16/01/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

7

Đào Xuân Tâm

26/11/1988

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

8

Nguyễn Hồng Minh

10/05/1992

Hồ sơ đủ

9

Phí Văn Dũng

16/09/1987

Đề nghị nộp đơn đề nghị rút tiền có xác nhận của UBND xã/phường; Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch Tiếng Việt)

10

Giáp Dương Tuấn

11/03/1988

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

11

Nguyễn Đăng Cường

10/03/1985

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

12

Nguyễn Nghĩa Quyền

20/05/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

13

Hồ Văn Thái

15/12/1987

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); Bổ sung photo công chứng hộ chiếu

14

Nguyễn Đình Cường

13/08/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

15

Nguyễn Huy Quyền

02/02/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; dịch thuật tiếng Việt các giấy tờ gia hạn cư trú

16

Ngô Văn Bằng

14/09/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

17

Nguyễn Đình Hà

08/02/1990

Dịch thuật công chứng giấy tờ gia hạn cư trú

18

Nguyễn Đại Khoa

09/10/1989

Hồ sơ đủ

19

Võ Viết Hải

30/06/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

20

Phạm Văn Hải

07/12/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

21

Trần Đình Tài

03/02/1992

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

22

Nguyễn Hồng Sơn

20/11/1991

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

23

Nguyễn Phước Hùng

17/03/1987

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

24

Nguyễn Văn Thảo

24/11/1977

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

25

Nguyễn Thị Dung

10/03/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

26

Lê Tuấn Anh

08/11/1993

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

27

Lê Thị Phương

27/06/1987

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

28

Nguyễn Văn Luân

02/10/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

29

Hoàng Văn Công

15/10/1988

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch Tiếng Việt)

30

Lê Thanh Minh

02/10/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

31

Nguyễn Thanh Hùng

09/01/1980

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch Tiếng Việt); photo chứng thực đầy đủ hộ chiếu

32

Phạm Văn Ny

13/01/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); đề nghị làm lại đơn đề nghị rút tiền theo mẫu trên website colab.gov.vn.

33

Thái Doãn Mạnh

01/06/1991

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

34

Lê Văn Cường

26/01/1988

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

35

Nguyễn Xuân Đức

18/08/1989

Hồ sơ đủ

36

Lê Đình Định

02/09/1982

Đề nghị làm lại đơn đề nghị rút tiền theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn (bản gốc và dịch thuật tiếng Việt); thiếu photo chứng thực hộ chiếu

37

Lê Văn Truyền

09/09/1987

Đề nghị làm lại đơn đề nghị rút tiền theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn (bản gốc và dịch thuật tiếng Việt)

38

Nguyễn Trí Hữu

05/08/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

39

Hoàng Đình Hải

05/03/1989

Đề nghị làm lại đơn đề nghị rút tiền theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn (bản gốc và dịch thuật tiếng Việt)

40

Phạm Xuân Trường

13/12/1987

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

41

Lương Văn Phong

08/11/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

42

Nguyễn Thị Thanh Thủy

06/10/1986

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn (bản gốc và bản dịch tiếng Việt);

43

Ngô Quốc Doanh

14/12/1992

Bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

44

Vũ Văn Biển

05/10/1992

Bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

45

Nguyễn Thị Loan

10/07/1982

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

46

Lê Phúc Hậu

06/03/1991

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch Tiếng Việt)

47

Ngô Thị Hằng

20/04/1983

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

48

Lê Thế Cường

19/12/1989

Dịch thuật công chứng giấy tờ gia hạn cư trú

49

Nguyễn Xuân Tuấn

26/02/1993

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

50

Nguyễn Nhân Minh

25/11/1988

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).

51

Nguyễn Tất Thế Anh

26/08/1993

Dịch tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú; Thiếu photo chứng thực hộ chiếu

52

Trịnh Văn Duẩn

04/10/1989

Đề nghị làm lại đơn đề nghị rút tiền theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt);

53

Đặng Văn Vĩnh

10/02/1990

Hồ sơ đủ

54

Mai Thọ Kiên

02/10/1991

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt);

55

Nguyễn Đăng Nam

06/09/1991

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); Bổ sung photo công chứng hộ chiếu

56

Nguyễn Đình Thuyết

24/09/1988

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

57

Trần Đình Đạt

27/12/1987

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

58

Vũ Văn Quân

01/07/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; nộp bản tường trình lý do có lệnh xuất cảnh

59

Nguyễn Tuấn Thanh

13/03/1987

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

60

Lê Ngọc Hùng

15/10/1983

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; bổ sung đầy đủ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

61

Hoàng Đình Tấn

10/06/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

62

Phùng Bá Phong

25/08/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; Dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn

63

Hà Thị Mai

22/05/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; bổ sung đầy đủ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); thiếu giấy xác nhận kế hoạch về nước

64

Trần Văn Thông

06/12/1988

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch Tiếng Việt)

65

Nguyễn Thanh Tú

15/07/1987

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch Tiếng Việt)

66

Bùi Đức Kiều

09/03/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).

67

Nguyễn Văn Thủy

12/12/1981

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

68

Dương Văn Tam

09/08/1987

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước

69

Lê Thị Hằng

18/08/1993

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt);

70

Hoàng Công Định

05/04/1986

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước

71

Lương Văn Mạnh

10/05/1989

Đề nghị nộp đơn đề nghị rút tiền bản gốc; Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch Tiếng Việt)

72

Võ Thế Mạnh

05/04/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

73

Trần Văn Vương

15/04/1987

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

74

Lê Viết Long

25/12/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt). Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

75

Lê Văn Linh

29/03/1981

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và dịch thuật tiếng Việt); photo công chứng đầy đủ hộ chiếu

76

Bùi Quang Sang

15/08/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt). Thiếu photo chứng thực hộ chiếu

77

Nguyễn Văn Huy

18/02/1992

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

78

Trần Văn Anh

20/11/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

79

Đỗ Thành Chung

25/08/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

80

Nguyễn Duy Hiếu

20/10/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

81

Dương Mạnh Tình

21/04/1989

Hồ sơ đủ

82

Dương Văn Chung

04/03/1985

Hồ sơ đủ

83

Lê Văn Phiến

29/01/1985

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu

84

Lê Đình Thường

10/05/1989

Hồ sơ đủ

85

Nguyễn Văn Phong

10/05/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và dịch thuật tiếng Việt).

86

Lê Văn Thắng

02/05/1988

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và dịch thuật tiếng Việt).

87

Nguyễn Văn Định

01/02/1993

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và dịch thuật tiếng Việt).

88

Nguyễn Hàm Thiên

16/06/1990

Hồ sơ đủ

89

Đỗ Văn Hiệp

03/08/1991

Hồ sơ đủ

90

Phạm Văn Ngọc

13/09/1987

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

91

Nông Văn Tân

18/09/1992

Bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản tiếng Việt).

92

Nguyễn Quế Thanh

30/11/1985

Bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản tiếng Việt).

93

Nguyễn Thị Hà

07/02/1990

Đề nghị làm lại đơn đề nghị rút tiền theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn (bản gốc và dịch thuật tiếng Việt); bổ sung photo Hộ chiếu chứng thực sao y bản chính

94

Hồ Thị Thanh

10/05/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

95

Vũ Đức Thụ

07/08/1992

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

96

Trần Đình Vinh

18/02/1989

Đề nghị làm lại đơn đề nghị rút tiền theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước

97

Văn Đình Thưởng

02/05/1988

Hồ sơ đủ

98

Trần Thanh Tùng

16/11/1989

Dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

99

Nguyễn Văn Thành

01/06/1986

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

100

Trương Minh Tuấn

11/07/1985

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); đề nghị làm lại đơn đề nghị rút tiền theo mẫu trên website colab.gov.vn; thiếu photo chứng thực hộ chiếu

101

Trần Bá Phúc

17/07/1992

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

102

Nguyễn Việt Thiện

02/07/1993

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); đề nghị làm lại đơn đề nghị rút tiền theo mẫu trên website colab.gov.vn; thiếu photo chứng thực hộ chiếu

103

Lê Đình Hiệp

16/06/1991

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).

104

Trương Thế Khải

05/06/1991

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

105

Nguyễn Đức Thiện

30/06/1986

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

106

Nguyễn Văn Bảy

12/03/1986

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

107

Phạm Văn Bình

01/01/1989

Hồ sơ đủ

108

Hoàng Văn Vương

20/09/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).

109

Nguyễn Thị Thúy Oanh

08/02/1992

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).

110

Chu Đức Trường

26/08/1992

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

111

Nịnh Hồng Quân

18/03/1993

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).

112

Lê Văn Huấn

10/02/1987

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

113

Phạm Bá Tiến

09/09/1988

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); Thiếu photo công chứng sao y bản chính hộ chiếu

114

Nguyễn Thị Hà

22/10/1992

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

115

Trần Văn Trung

07/05/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

116

Lê Trọng Thắng

26/08/1991

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

117

Nguyễn Bá Hùng

26/10/1988

Đề nghị làm lại đơn đề nghị rút tiền theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước

118

Nguyễn Văn Hồ

26/07/1985

Đề nghị làm lại đơn đề nghị rút tiền theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt);

119

Đinh Hoàng Phú

15/06/1992

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

120

NGUYỄN TẤT PHONG

02/10/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

121

Nguyễn Tiến Đạt

11/02/1993

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

122

Trần Văn Vượng

04/10/1992

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).

123

CUNG ĐÌNH BÍNH

18/12/1986

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).

124

Nguyễn Văn Chung

09/09/1993

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).

125

Phạm Ngọc Thuận

20/01/1980

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

126

Tống Đăng Đỉnh

10/02/1987

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và dịch thuật tiếng Việt)

127

Nguyễn Cảnh Hoàng

03/09/1989

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu;

128

Nguyễn Hữu Thường

01/02/1991

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và dịch thuật tiếng Việt)

129

Nguyễn Hữu Tiến

01/10/1987

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn;

130

Phạm Quang Cường

23/10/1985

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).

131

Hoàng Văn Vượng

20/03/1988

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).

132

Nguyễn Tiến Nam

10/09/1992

dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

133

Nguyễn Vĩnh Mạnh

26/08/1988

Hồ sơ đủ

134

Tạ Văn Minh

23/07/1987

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

135

Trần Khánh Dương

25/11/1986

Đề nghị làm lại đơn đề nghị rút tiền theo mẫu trên website colab.gov.vn

136

Trần Thị Phương Anh

12/11/1988

dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

137

Lê Kinh Hùng

20/07/1987

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

138

Nguyễn Văn Long

10/03/1988

Đề nghị nộp đơn đề nghị rút tiền theo mẫu trên website colab.gov.vn

139

Nguyễn Văn Khánh

15/08/1988

Hồ sơ đủ

140

Đặng Trần Tuân

31/10/1981

Hồ sơ đủ

141

Bùi Văn Hướng

19/10/1986

Đề nghị nộp bản tường trình nguyên nhân và các giấy tờ liên quan đến việc trục xuất; đề nghị nộp bản tường trình nộp đơn muộn

142

Phạm Thanh Trường

09/11/1989

Hồ sơ đủ

143

Đào Thị Sáu

02/06/1991

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

144

Trần Minh Tình

01/12/1992

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

145

Nguyễn Thị Hường

21/07/1993

Bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

146

NGUYỄN VĂN THÀNH

20/11/1983

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); Bản tường trình lý do trục xuất về nước

147

Trần Hữu Duy

06/12/1980

Hồ sơ đủ

148

Nguyễn Thị Phương Anh

23/02/1996

Hồ sơ đủ

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 10/10/2020; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

+ Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

+ Đối với những người lao động thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước hoặc nộp đơn đề nghị rút tiền muộn, đề nghị anh/chị viết bản tường trình giải thích nguyên nhân và gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước