Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 15/9/2020

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Trần Tất Việt

30/01/1978

Đơn sai mẫu

2

Nguyễn Hữu Thắng

10/11/1991

Đề nghị photo công chứng cả quyển Hộ chiếu;

3

Nguyễn Thiết Huynh

09/10/1993

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

4

Đỗ Văn Tú

20/06/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

5

Lê Ngọc Bình

04/08/1977

Đề nghị bổ sung đầy đủ các giấy tờ gia hạn cư trú

6

Bùi Sỹ Nam

15/02/1990

Đề nghị bổ sung đầy đủ các giấy tờ gia hạn cư trú

7

Hồ Văn Thắng

08/10/1991

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

8

Nguyễn Đại Khoa

09/10/1989

Hồ sơ đủ

9

Nguyễn Văn Thuyết

18/02/1988

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

10

Bùi Văn Hùng

05/05/1985

Đề nghị dịch thuật công chứng giấy tờ gia hạn cư trú

11

Đào Xuân Lực

28/07/1987

Đề nghị dịch thuật công chứng giấy tờ gia hạn cư trú

12

Nguyễn Duy Nhân

15/10/1983

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

13

Phạm Ngọc Thạch

07/04/1987

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

14

Nguyễn Đình Cương

16/03/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

15

Phan Bùi Nam

15/10/1992

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

16

Nguyễn Hữu Thành

13/09/1985

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

17

Lê Thị Oanh

10/05/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); Đề nghị làm lại đơn đề nghị rút tiền theo mẫu trên website colab.gov.vn

18

Đào Trọng Tú

15/10/1982

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

19

Lê Xuân Oai

30/09/1989

đề nghị dịch thuật công chứng giấy tờ gia hạn cư trú

20

Lê Quang Hiệp

07/09/1983

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

21

Nguyễn Anh Tú

24/03/1991

Hồ sơ đủ

22

Lê Học Long

17/04/1989

Hồ sơ đủ

23

Nguyễn Trường Tập

01/04/1990

Hồ sơ đủ

24

Nguyễn Văn Đảng

04/11/1989

Bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú

25

Trương Thị Thúy

19/03/1991

Dịch thuật công chứng giấy tờ gia hạn cư trú

26

Hoàng Văn Nam

14/07/1992

Đề nghị bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú

27

Nguyễn Thiện Bình

19/04/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

28

Phan Huy Tiến

30/11/1991

Dịch thuật công chứng giấy tờ gia hạn cư trú

29

HỒ ĐỨC BÌNH

07/03/1985

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

30

Nguyễn Thị Tình

09/05/1988

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

31

Lê Hữu Kiên

14/07/1991

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

32

Nguyễn Quý Dũng

12/06/1985

Đề nghị bổ sung đầy đủ các giấy tờ gia hạn cư trú

33

Nguyễn Văn Dương

05/10/1985

Hồ sơ đủ

34

Lưu Văn Hồng

01/01/1993

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

35

Hoàng Văn Nhân

10/10/1992

Dịch tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

36

Lê Văn Thông

09/03/1993

Đề nghị bổ sung đầy đủ các giấy tờ gia hạn cư trú

37

Ngô Trí Tuệ

02/09/1988

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

38

Hoàng Nghĩa Thanh

07/08/1986

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

39

Nguyễn Thị Thu Trang

21/07/1993

Đề nghị nộp bản gốc và bản dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú tại Hàn Quốc

40

Nguyễn Văn Sơn

16/09/1990

Đề nghị dịch thuật công chứng giấy tờ gia hạn cư trú

41

Hoàng Thị Cảnh

05/02/1992

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

42

Trần Văn Thắng

20/06/1988

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

43

Trần Văn Hưởng

13/07/1990

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước; dịch tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú; bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn

44

Bùi Xuân Thành

06/03/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

45

Phạm Hữu Lợi

10/09/1991

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

46

Bùi Hữu Vinh

12/03/1985

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước; bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

47

Phan Thị Mai

12/06/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

48

Lê Đức Nam

11/10/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

49

Dương Quý Quân

23/09/1990

Hồ sơ đủ

50

Nguyễn Văn Thu

20/07/1990

Hồ sơ đủ

51

Trần Văn Bình

14/09/1988

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và dịch thuật tiếng Việt)

52

Nguyễn Văn Long

04/07/1988

Bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú

53

Phạm Văn Vũ

22/12/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và dịch thuật tiếng Việt)

54

Trương Minh Hai

02/09/1992

Hồ sơ đủ

55

Trần Trọng Tuân

15/12/1991

dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

56

Nguyễn Văn Lập

30/03/1993

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); Bổ sung đầy đủ photo chứng thực cả quyển hộ chiếu

57

Đậu Ngọc Diệu

05/06/1985

Bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú

58

Vy Văn Phong

27/05/1992

Đề nghị dịch thuật công chứng giấy tờ gia hạn cư trú

59

Trần Hoàng Quân

10/02/1991

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

60

Trần Văn Đức

15/07/1991

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

61

Hà Đức Lâm

22/06/1990

Bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản tiếng Việt)

62

Phạm Thừa Quang

26/01/1990

Bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản tiếng Việt)

63

Ngô Đức Thuận

03/11/1992

Thiếu photo công chứng cả quyển Hộ chiếu; Bổ sung đầy đủ hồ sơ gia hạn cư trú (bản gốc và dịch thuật tiếng Việt)

64

Nguyễn Hữu Diện

10/05/1985

Bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản tiếng Việt)

65

Chu Văn Chinh

06/03/1990

Hồ sơ đủ

66

Nguyễn Văn Chung

25/08/1989

Hồ sơ đủ

67

Trần Kim Tuyến

02/09/1983

Đề nghị dịch thuật công chứng giấy tờ gia hạn cư trú

68

Lê Bá Cường

06/03/1992

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

69

Đặng Bá Tuyến

11/12/1990

Hồ sơ đủ

70

Nguyễn Bá Châu

10/10/1992

dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

71

Huỳnh Duy Tường

22/09/1989

Không có giấy tờ gia hạn cư trú

72

Lê Khắc Long

23/11/1992

Đề nghị dịch thuật công chứng giấy tờ gia hạn cư trú

73

Nguyễn Văn Tiệp

28/10/1986

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

74

Nguyễn Đình Thìn

05/09/1988

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

75

Vũ Ngọc Cam

08/03/1976

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

76

Đặng Văn Dương

07/02/1991

dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

77

Hồ Văn Bình

02/08/1985

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

78

Lê Anh Tú

05/05/1993

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

79

Hoàng Văn Phi

10/08/1988

Hồ sơ đủ

80

Nguyễn Bá Trình

08/09/1989

Hồ sơ đủ

81

Vy Văn Quân

05/06/1988

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

82

Võ Văn Tám

23/03/1981

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

83

Trần Văn Trung

16/10/1986

Hồ sơ đủ

84

Mai Văn Hiểu

06/10/1992

dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

85

Phạm Văn Hậu

12/08/1991

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

86

Đỗ Hồng Thắm

28/01/1987

Không có giấy tờ gia hạn cư trú

87

Nguyễn Xuân Cường

25/07/1991

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

88

Nguyễn Ngọc Anh

10/02/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

89

Đào Mạnh Ninh

28/12/1991

Đề nghị dịch thuật công chứng giấy tờ gia hạn cư trú

90

Trần Văn Phan

22/12/1984

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

91

Võ Ngọc Sáng

20/12/1992

dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

92

Lê Văn Dũng

10/05/1991

Đề nghị dịch thuật công chứng giấy tờ gia hạn cư trú

93

Phạm Văn Phong

19/07/1991

dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

94

Nguyễn Thế Tuấn

05/06/1987

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

95

Lê Trọng Thanh

21/09/1987

dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

96

Nguyễn Đức Trọng

31/10/1990

Đề nghị nộp bản tường trình nộp đơn muộn

97

Nguyễn Văn Tới

01/04/1989

Đề nghị làm lại đơn đề nghị rút tiền theo mẫu trên website colab.gov.vn

98

Võ Thị Hải Yến

02/07/1989

Đề nghị làm lại đơn đúng mẫu trên website colab.gov.vn;

99

Lê Tiến Thìn

20/01/1988

Đề nghị làm lại đơn đúng mẫu trên website colab.gov.vn; Thiếu photo công chứng cả quyển hộ chiếu; Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước; Bản tường trình nộp đơn muộn

100

Trần Đình Hải

01/02/1985

Đề nghị làm lại đơn đúng mẫu trên website colab.gov.vn

101

Nguyễn Cường

20/12/1981

Hồ sơ đủ

102

Vi Văn Đoàn

17/02/1993

Hồ sơ đủ

103

Nguyễn Mạnh Cường

10/02/1982

Thiếu photo công chứng cả quyển Hộ chiếu

104

Đặng Văn Trưởng

06/03/1988

Hồ sơ đủ

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 22/09/2020; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

+ Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

+ Đối với những người lao động thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước hoặc nộp đơn đề nghị rút tiền muộn, đề nghị anh/chị viết bản tường trình giải thích nguyên nhân và gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước