Bổ sung danh sách giáo dục định hướng khóa K02-SN/2024 và K02-VH/2024

         Triển khai kế hoạch phái cử người lao động sang Hàn Quốc làm việc năm 2024, căn cứ kế hoạch tiếp nhận của HRD Hàn Quốc, Trung tâm Lao động ngoài nước trân trọng thông báo danh sách người lao động được bổ sung tham gia giáo dục định hướng Khóa K02-SN/2024 (xem danh sách lao động mới tại đây; xem danh sách lao động tay nghề hàn tại đây) và Khóa K02-VH/2024 (xem danh sách tại đây).

         Để tham gia khóa giáo dục định hướng nêu trên, Trung tâm Lao động ngoài nước đề nghị người lao động theo dõi và hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo hướng dẫn tại đây:

         - Thông báo tổ chức giáp dục định hướng khóa K02-SN/2024 – Xem tại đây

         - Thông báo tổ chức giáp dục định hướng khóa K02-SN/2024 đối với lao động chương trình tay nghề hàn – Xem tại đây 

         - Thông báo tổ chức giáp dục định hướng khóa K02-VH/2024 - Xem tại đây

         Người lao động có nguyện vọng tiếp tục tham gia Chương trình EPS nhưng vì lý do bất khả kháng không thể tham gia giáo dục định hướng theo kế hoạch đã được thông báo đề nghị cung cấp thông tin đầy đủ theo mẫu (tải tại đây) để nộp cho Sở LĐTBXH tỉnh/thành phố tổng hợp, thông báo cho Trung tâm Lao động ngoài nước.

          Lưu ý: Người lao động không tham gia giáo dục định hướng theo kế hoạch có thể bị doanh nghiệp Hàn Quốc hủy hợp đồng lao động và bị dừng tham gia Chương trình EPS trong thời gian 01 năm.

          Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo và đề nghị người lao động nghiêm túc thực hiện./.Tin khác