Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 22/06/2021

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú/
nơi cư trú hợp pháp

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Văn Đình Nam

20/02/2001

Phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

2

Đỗ Văn Tăng

10/08/1987

Quang Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

3

Đào Mạnh Hà

01/02/1996

Luận Thành, Thường Xuân, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

100.000.000

4

Đỗ Văn Tuấn

24/09/1998

Quảng Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

100.000.000

5

Nguyễn Hoàng Long

10/03/1992

Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

6

Trương Văn Đoàn

16/10/1994

Hạ Trung, Bá Thước, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Bá Thước, Thanh Hóa

100.000.000

7

Đỗ Ngọc Tú

08/05/1996

Cẩm Quý, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa

100.000.000

8

Nguyễn Văn Cường

24/04/1996

Xuân Minh, Thọ Xuân, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

100.000.000

9

Nguyễn Văn Hà

08/01/1998

Thiệu Hóa, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

10

Phạm Ngọc Cường

22/08/1996

Giao Thiện, Lang Chánh, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Lang Chánh, Thanh Hóa

100.000.000

11

Đào Cao Cường

18/03/1988

Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

12

Lê Thế Tín

13/04/1993

Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

13

Phạm Hồng Linh

10/10/1992

Cành Nàng, Bá Thước, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Bá Thước, Thanh Hóa

100.000.000

14

Trịnh Văn Đăng

21/12/1997

Thiệu Duy, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

15

Nguyễn Văn Hai

02/09/1989

Thiệu Trung, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

16

Phạm Thế Mạnh

12/11/1999

Thiệu Trung, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

17

Trịnh Xuân Tuấn

30/10/1992

Minh Khôi, Nông Cống, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nông Cống, Thanh Hóa

100.000.000

18

Trần Doãn Định

17/04/1993

Định Tăng, Yên Định, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Yên Định, Thanh Hóa

100.000.000

19

Lê Công Tiến

15/05/1996

Long Anh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

20

Hà Văn Điềm

24/04/1998

Quang Chiểu, Mường Lát, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Mường Lát, Thanh Hóa

100.000.000

21

Quách Văn Nhất

04/01/1998

Hóa Quỳ, Như Xuân, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Như Xuân, Thanh Hóa

100.000.000

22

Hoàng Văn Dương

05/03/1997

Thiệu Hóa, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

23

Nguyễn Văn Cừ

07/03/1984

Yên Mỹ, Nông Cống, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nông Cống, Thanh Hóa

100.000.000

24

Lê Doãn Ý

06/12/1989

Quảng Cư, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

25

Lê Ngọc Sơn

13/10/1997

Tào Xuyên, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

26

Thiều Thọ Phương Tình

27/07/1997

Hải Hòa, TX Nghi Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TX Nghi Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

27

Trần Lê Huy

19/03/1998

Khâm Đức, Phước Sơn, Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện Phước Sơn, Quảng Nam

100.000.000

28

Nguyễn Công Thành

05/11/1992

Nghĩa Tiến, Thái Hòa, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Thái Hòa, Nghệ An

100.000.000

29

Cao Đăng Trung

19/10/1995

Hùng Lô, Việt Trì, Phú Thọ

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Thọ

100.000.000

30

Đặng Ngọc Hoàng Phi

05/01/1986

Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện Thăng Bình, Quảng Nam

100.000.000

31

Nguyễn Đình Quyền

02/11/1990

Yên Trị, Yên Thủy, Hòa Bình

PGD NHCSXH huyện Yên Thủy, Hòa Bình

100.000.000

32

Nguyễn Duy Hiển

19/11/1993

Đức Hòa, Sóc Sơn, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Sóc Sơn, Hà Nội

100.000.000

33

Trần Đức Hiệp

25/08/1991

Ninh Tiến, Ninh Bình, Ninh Bình

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Bình

100.000.000

34

Nguyễn Văn Tình

20/06/1984

Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

35

Nguyễn Trung Kiệt

20/12/1988

Thị trấn Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên

PGD NHCSXH huyện Đông Hòa, Phú Yên

100.000.000

36

Mai Tuấn Anh

13/12/1982

Long Anh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

37

Vi Văn Quân

10/04/1988

Vân Sơn, Sơn Động, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Sơn Động, Bắc Giang

100.000.000

38

Nguyễn Văn Đô

14/01/1980

Minh Tân, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

39

Phan Thị Hương

23/05/1990

Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

100.000.000

40

Nguyễn Văn Quang

26/10/1991

Bình Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Anh Sơn, Nghệ An

100.000.000

41

Trịnh Văn Hùng

21/01/1989

Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hà Trung, Thanh Hóa

100.000.000

42

Hoàng Hữu Nam

10/10/1989

Bản Lóp, Hiền Chung, Quan Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quan Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

43

Đặng Thái Cường

29/07/1984

Thị trấn Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

100.000.000

44

Phạm Văn Thuận

11/02/1985

Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Yên Khánh, Ninh Bình

100.000.000

45

Phan Văn Hùng

02/01/1989

Cẩm Yên, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

100.000.000

46

Lê Khắc Tâm

10/11/1979

Thiệu Chính, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

47

Nguyễn Trung Thuyên

10/09/1985

Diễn Hoàng, Diễn Châu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu, Nghệ An

100.000.000

48

Nguyễn Văn Nhiệm

18/12/1992

Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

100.000.000

49

Hoàng Bảo Lụt

24/09/1983

Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

100.000.000

50

Nguyễn Thị Hương

18/03/1989

Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Bố Trạch, Quảng Bình

100.000.000

51

Nguyễn Như Tuấn

07/01/1982

Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

52

Phạm Tiến Thanh

14/12/1988

Việt Hòa, thành phố Hải Dương, Hải Dương

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hải Dương

100.000.000

53

Nguyễn Hữu Hiếu

15/11/1988

Thị trấn Cam Lộ, Cam Lộ, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Cam Lộ, Quảng Trị

100.000.000

54

Phan Hữu Tiến

24/09/1988

Hưng Lợi, Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000

55

Giáp Văn Nam

28/01/1989

Giáp Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

100.000.000

56

Lâm Thị Hui

05/01/1972

Ba Trinh, Kế Sách, Sóc Trăng

PGD NHCSXH huyện Kế Sách, Sóc Trăng

100.000.000

57

Đỗ Xuân Thao

21/08/1990

Minh Khai, Hoài Đức, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Hoài Đức, Hà Nội

100.000.000

58

Vũ Quốc Hải

02/09/1985

Tam Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

100.000.000

59

Trần Tất Sinh

05/09/1988

IaBlang, Chư Sê, Gia Lai

PGD NHCSXH huyện Chư Sê, Gia Lai

100.000.000

60

Trần Quốc Minh

20/04/1985

Bình Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Giồng Trôm, Bến Tre

100.000.000

61

Nguyễn Văn Nguơn

27/07/1990

Định Thành, Đông Hải, Bạc Liêu

PGD NHCSXH huyện Đông Hải, Bạc Liêu

100.000.000

62

Nguyễn Danh Thọ

12/04/1986

Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

100.000.000

63

Phạm Đăng Yên

09/12/1989

Bình Định, Lương Tài, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Lương Tài, Bắc Ninh

100.000.000

64

Nguyễn Văn Hiếu

16/03/1985

Thị trấn Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An

PGD NHCSXH huyện Đức Hòa, Long An

100.000.000

65

Nguyễn Phi Hùng

14/06/1987

Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Kon Tum

100.000.000

66

Trần Ngọc Lương

17/09/1983

Vĩnh Long, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

67

Nguyễn Bảo Trung

05/07/1989

Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

68

Nguyễn Thanh Tâm

02/09/1987

Đức Đồng, Đức Thọ, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

100.000.000

69

Đặng Văn Liêm

19/03/1985

Trực Hùng, Trực Ninh, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Trực Ninh, Nam Định

100.000.000

70

Lê Minh Được

15/07/1985

Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương

PGD NHCSXH huyện Tân Uyên, Bình Dương

100.000.000

71

Trần Huy Tấn

15/10/1987

Thị trấn Thanh Hà, Thanh Hà, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Thanh Hà, Hải Dương

100.000.000

72

Lương Văn Nghĩa

18/05/1988

Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Xuân Trường, Nam Định

100.000.000

73

Nguyễn Văn An

24/10/1990

Định Hóa, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

74

Nguyễn Bảo Trúc

25/11/1991

Hàm Phú, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

PGD NHCSXH huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

100.000.000

75

Phạm Văn Huyên

20/03/1990

Đồng Lạc, Nam Sách, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Nam Sách, Hải Dương

100.000.000

76

Phan Văn Ba

04/01/1991

Đồng Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

100.000.000

77

Trần Đình Toàn

11/09/1985

Mã Thành, Yên Thành, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành, Nghệ An

100.000.000

78

Phan Ngọc Khải

14/01/1980

Phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

PGD NHCSXH quận 11 thành phố Hồ Chí Minh

100.000.000

79

Nguyễn Thành Luân

16/10/1986

Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

80

Phí Công Huân

11/12/1990

Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Hoài Đức, Hà Nội

100.000.000

81

Trần Đức Quân

07/11/1984

Phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nam Định

100.000.000

82

Lê Văn Vũ

09/06/1990

Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp

PGD NHCSXH huyện Châu Thành, Đồng Tháp

100.000.000

83

Phan Xuân Nguyên

10/06/1990

Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Bố Trạch, Quảng Bình

100.000.000

84

Hoàng Văn Luân

16/10/1989

Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

100.000.000

85

Lê Thùy Dương

13/05/1984

thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

86

Nguyễn Văn Huy

16/05/1992

Cẩm Yên, Thạch Thất, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thạch Thất, Hà Nội

100.000.000

87

Nguyễn Thành Luân

08/06/1986

phường Vinh Tân, thành phố Vinh, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện thành phố Vinh, Nghệ An

100.000.000

88

Ngô Thị Lan

16/10/1984

Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

89

Trương Văn Hưng

18/01/1990

Đông Hoàng, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

90

Phạm Quang Hải

09/03/1990

Hà Bình, Hà Trung, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hà Trung, Thanh Hóa

100.000.000

91

Bùi Doãn Tân

05/08/1988

Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

100.000.000

92

Nguyễn Văn Dương

30/04/1991

Tân Trung, Tân Yên, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Tân Yên, Bắc Giang

100.000.000

93

Mai Văn Lương

05/05/1986

Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

94

Vy Thị Minh Thường

01/03/1988

Vân Nham, Hữu Lũng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

100.000.000

95

Nguyễn Tứ Hải

07/02/1988

Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

96

Trương Văn Mạnh

10/07/1984

Nghi Công Nam, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

97

Lê Đình Dũng

20/05/1987

Hoằng Phú, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

98

Dương Văn Vẹn

30/03/1993

Bảo Sơn, Lục nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục nam, Bắc Giang

100.000.000

99

Mai Xuân Hoài

25/06/1991

Đông Quang, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

100

Phạm Văn Danh

22/09/1987

Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

101

Hoàng Văn Đức

03/06/1988

Hưng Tiến, Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000

102

Trần Thanh Bảo

15/05/1980

Diễn Thắng, Diễn Châu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu, Nghệ An

100.000.000

103

Trần Hữu Thuần

20/02/1988

Nghĩa Hành, Tân Kỳ, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Tân Kỳ, Nghệ An

100.000.000

104

Cung Đình Trung

10/03/1979

Đức Thành, Yên Thành, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành, Nghệ An

100.000.000

105

Trịnh Xuân Tuyên

09/12/1988

Minh Tân, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

106

Đào Quang Đạo

16/10/1987

Yên Lập, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

100.000.000

107

Đinh Hữu Việt