Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 20/01/2021

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Nguyễn Đình Nam

08/11/1988

Bổ sung hộ chiếu gốc

2

Thái Đình Công

13/10/1989

Hồ sơ đủ

3

Đào Duy Đức

02/09/1992

Bổ sung hộ chiếu gốc

4

Phan Lưu Tuấn

20/02/1992

Hồ sơ đủ

5

Nguyễn Văn Tài

19/08/1991

Bổ sung hộ chiếu gốc

6

NGUYỄN VĂN PHÚ

04/04/1988

Hồ sơ đủ

7

Nguyễn Danh Lộc

03/10/1987

Bổ sung hộ chiếu gốc

8

Trần Trọng Thông

10/03/1986

Hồ sơ đủ

9

Nguyễn Công Thông

26/06/1992

Hồ sơ đủ

10

Nguyễn Hoài Thương

28/09/1989

Hồ sơ đủ

11

Đặng Như Lanh

02/02/1987

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước; Thiếu giấy tờ gia hạn cư trú

12

NGUYỄN QUỐC OAI

25/03/1988

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn;

13

Thái Đình Ánh

20/07/1988

Hồ sơ đủ

14

Lê Thị Hiền

10/12/1991

Hồ sơ đủ

15

Nguyễn Văn Lợi

12/05/1987

Hồ sơ đủ

16

Đoàn Văn Đồng

02/10/1986

Hồ sơ đủ

17

Cao Xuân Cường

19/11/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; Thiếu giấy xác nhận kế hoạch về nước;

18

Nguyễn Quang Trường

21/08/1988

Hồ sơ đủ

19

Phạm Hữu Tuyên

20/11/1991

Hồ sơ đủ

20

Trương Công Đông

20/05/1991

Hồ sơ đủ

21

Mai Xuân Tới

15/11/1992

Bổ sung hộ chiếu gốc

22

Nguyễn Đình Nguyên

16/12/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung hộ chiếu gốc

23

Nguyễn Thị Ngọc Vân

10/10/1985

Bổ sung hộ chiếu gốc

24

Nguyễn Xuân Dũng

20/01/1985

Hồ sơ đủ

25

Phạm Văn Chuyên

30/01/1984

Bổ sung hộ chiếu gốc; Bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú; Thiếu photo chứng thực hộ chiếu

26

Nguyễn Đình Huân

10/03/1989

Hồ sơ đủ

27

Trần Đình Khánh

10/05/1985

Bổ sung hộ chiếu gốc

28

Phan Quốc Dũng

04/11/1981

Bổ sung hộ chiếu gốc

29

Bùi Văn Hiếu

10/11/1990

Hồ sơ đủ

30

Trịnh Xuân Chinh

20/09/1984

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung hộ chiếu gốc

31

Nguyễn Văn Đông

29/09/1991

Hồ sơ đủ

32

Nguyễn Duy Công

05/08/1989

Thiếu giấy xác nhận kế hoạch về nước; bổ sung hộ chiếu gốc

33

Trần Văn Tâm

08/04/1988

Hồ sơ đủ

34

Hoàng Quang Trung

20/06/1986

Hồ sơ đủ

35

Đỗ Văn Xuân

14/11/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung hộ chiếu gốc

36

Thân Văn Nam

19/10/1990

Hồ sơ đủ

37

Hồ Văn Thế

16/03/1986

Bổ sung hộ chiếu gốc

38

Điền Văn Mạnh

11/10/1992

Thiếu photo công chứng Hộ chiếu, Hộ chiếu gốc

39

Võ Minh Hiếu

02/03/1990

Hồ sơ đủ

40

Trần Văn Vượng

20/06/1985

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung hộ chiếu gốc

41

Trần Văn Thông

04/01/1989

Hồ sơ đủ

42

Nguyễn Công Sơn

20/08/1991

Bổ sung hộ chiếu gốc

43

Nguyễn Bá Phúc

07/11/1980

Hồ sơ đủ

44

Nguyễn Văn Phương

08/02/1985

Hồ sơ đủ

45

Ngô Đức Thắng

12/12/1974

Thiếu giấy xác nhận kế hoạch về nước

46

PHAN BÁ DƯƠNG

16/05/1986

Bổ sung hộ chiếu gốc; thiếu giấy xác nhận kế hoạch về nước

47

Trần Văn Khải

28/08/1987

Hồ sơ đủ

48

Ngô Văn Quyết

09/11/1989

Hồ sơ đủ

49

Hoàng Văn Viễn

16/05/1988

Hồ sơ đủ

50

Đặng Quang Phụ

30/08/1978

Hồ sơ đủ

51

Phạm Văn Hùng

04/08/1990

Hồ sơ đủ

52

Nguyễn Văn Thành

26/01/1985

Hồ sơ đủ

53

Nguyễn Đăng Tuấn

22/02/1983

Bổ sung hộ chiếu gốc

54

Lê Văn Lương

05/02/1991

Hồ sơ đủ

55

Nguyễn Tuấn Ngọc

28/08/1987

Bổ sung hộ chiếu gốc

56

Nguyễn Văn Thắng

10/10/1990

Bổ sung hộ chiếu gốc

57

Hà Đình Quyền

21/05/1990

Bổ sung hộ chiếu gốc

58

Nguyễn Duy Mạnh

16/07/1985

Hồ sơ đủ

59

Trần Đăng Thành

20/10/1986

Bổ sung hộ chiếu gốc

60

Phan Văn Mậu

22/12/1989

Hồ sơ đủ

61

Hoàng Trọng Mạnh

15/10/1985

Hồ sơ đủ

62

Nguyễn Hữu Hưng

16/10/1980

Thiếu giấy xác nhận kế hoạch về nước; Hộ chiếu gốc;

63

Phạm Hoàng Ân

05/08/1987

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn;

64

Dương Văn Hiền

15/10/1990

Hồ sơ đủ

65

Nguyễn Văn Thiện

15/06/1988

Hồ sơ đủ

66

Mai Thế Hiệp

11/03/1991

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung hộ chiếu gốc

67

Ngô Thị Nở

20/03/1987

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

68

Nguyễn Minh Thái

19/06/1987

Hồ sơ đủ

69

Nguyễn Đức Mạnh

21/10/1974

Bổ sung hộ chiếu gốc

70

Ngô Hoàng Lộc

11/11/1989

Hồ sơ đủ

71

Trần Văn Phúc

03/01/1981

Hồ sơ đủ

72

Trương Quốc Mar Thiên

24/04/1990

Thiếu giấy xác nhận kế hoạch về nước; Hộ chiếu gốc; photo chứng thực hộ chiếu; Bản tường trình nộp đơn muộn

73

Nguyễn Hồng Tuấn

08/01/1978

Thiếu hộ chiếu gốc

74

Phan Hữu Thi

10/05/1989

Bổ sung hộ chiếu gốc

75

Trần Anh Dũng

16/07/1974

Bổ sung hộ chiếu gốc; thiếu giấy tờ gia hạn cư trú

76

Phan Bùi Thắng

03/03/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

77

Nguyễn Đình Việt

02/12/1990

Hồ sơ đủ

78

Nguyễn Xuân Lâm

10/09/1988

Bổ sung hộ chiếu gốc

79

Nguyễn Bá Tuấn

15/11/1985

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; Thiếu giấy xác nhận kế hoạch về nước; Thiếu hộ chiếu gốc

80

Đặng Minh Công

27/07/1990

Hồ sơ đủ

81

Lương Ngọc Dũng

30/09/1987

Hồ sơ đủ

82

Đặng Tuấn Anh

27/10/1988

Hồ sơ đủ

83

Phan Xuân Nam

26/12/1985

Hồ sơ đủ

84

Lê Quý Vương

15/06/1983

Bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú

85

Trần Thanh Thương

01/10/1990

Hồ sơ đủ

86

Vương Văn Sáng

05/09/1981

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

87

Nguyễn Văn Tôn

05/11/1988

Hồ sơ đủ

88

Tạ Xuân Hướng

01/07/1989

Hồ sơ đủ

89

Đỗ Văn Hiệp

24/07/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

90

Nguyễn Đình Cảnh

26/07/1990

Hồ sơ đủ

91

Trần Thanh Dũng

09/09/1981

Hồ sơ đủ

92

Nguyễn Xuân Thắng

12/10/1987

Hồ sơ đủ

93

Hồ Chinh

25/06/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; Thiếu giấy xác nhận kế hoạch về nước

94

Nguyễn Văn Chung

14/03/1985

Hồ sơ đủ

95

Đàm Văn Duy

22/08/1987

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn;

96

Lại Việt Hùng

09/12/1989

Hồ sơ đủ

97

Nguyễn Hữu Chiến

20/07/1986

Hồ sơ đủ

98

Nguyễn Bình Diên

01/09/1986

Hồ sơ đủ

99

Nguyễn Văn Huy

05/09/1989

Hồ sơ đủ

100

Nguyễn Xuân Trường

03/08/1989

Hồ sơ đủ

101

Lê Đình Trúc

10/02/1984

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; thiếu photo công chứng đủ hộ chiếu; thiếu hộ chiếu gốc

102

Võ Minh Thúy

06/01/1987

Hồ sơ đủ

103

Hà Hồng Sơn

26/10/1986

Hồ sơ đủ

104

PHẠM TRƯƠNG TOẢN

16/01/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

105

Lê Thị Oanh

16/08/1989

Hồ sơ đủ

106

Hoàng Trung Thành

19/05/1988

Hồ sơ đủ

107

Nguyễn Văn Tuấn

10/08/1996

M2 từ 19/11-29/3/22. về nước trước hạn. Hồ sơ đủ

108

Lê Ngọc Thái

06/05/1977

đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

109

Lê Văn Khiển

19/07/1987

Hồ sơ đủ

110

Nguyễn Văn Bạn

18/11/1991

Hồ sơ đủ

111

Lưu Xuân Dũng

02/01/1986

đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

112

Vương Xuân Quân

18/04/1994

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

113

Trịnh Văn Toán

13/05/1998

Hồ sơ đủ

114

Trần Văn Quốc

16/07/1994

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

115

Hoàng Phạm Thiên Kim

22/06/1994

Hồ sơ đủ

116

Nguyễn Quang Định

04/07/1993

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

117

Trần Viết Linh

04/09/1995

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

118

Đỗ Văn Hiếu

01/05/1989

Hồ sơ đủ

119

Nguyễn Văn Thủy

08/03/1991

Hồ sơ đủ

120

Lê Văn Đính

29/10/1991

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

121

Nguyễn Văn Bắc

06/11/1986

Hồ sơ đủ

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước