Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 05/11/2020

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Trần Thị Hiếu

19/12/1987

đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; bản tường trình về việc nộp đơn muộn

2

Nguyễn Văn Đức

06/10/1988

đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

3

Nguyễn Văn Đông

02/09/1987

đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

4

Nguyễn Xuân Dũng

16/01/1984

Hồ sơ đủ

5

Vương Đình Quyết

05/11/1988

đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

6

Hà Minh Tú

03/09/1989

Hồ sơ đủ

7

Ngô Văn Toàn

10/08/1976

Hồ sơ đủ

8

Nguyễn Văn Diện

22/03/1992

Hồ sơ đủ

9

Hoàng Minh Tiến

08/09/1987

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

10

Chu Thiện Phương

20/03/1992

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt);

11

Vũ Quang Tưởng

16/05/1986

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt). Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

12

Nguyễn Mạnh Tuấn

10/07/1985

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt). Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

13

Cao Quốc Vinh

08/11/1982

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và dịch thuật tiếng Việt);

14

Nguyễn Cảnh Cường

25/06/1982

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

15

Hà Văn May

18/08/1991

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).

16

Đoàn Khắc Ba

06/06/1988

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

17

Nguyễn Xuân Thái

10/03/1986

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và dịch thuật tiếng Việt).

18

Đào Hữu Thảo

11/11/1991

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và dịch thuật tiếng Việt).

19

Mai Văn Qui

16/02/1992

Hồ sơ đủ

20

Đào Thị Hoàn

09/08/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và dịch thuật tiếng Việt).

21

Lê Ngọc Ba

30/03/1987

Hồ sơ đủ

22

Phạm Văn Khoa

06/07/1991

Bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản tiếng Việt).

23

Hoàng Minh Đức

21/01/1993

Bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản tiếng Việt).

24

Nguyễn Văn Phương

02/09/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

25

Hoàng Đức Hòa

10/02/1992

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

26

Lê Văn Mãi

21/09/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn;

27

Lê Viết Thông

06/11/1985

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

28

Vi Văn Giảng

12/09/1988

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

29

Nguyễn Bá Cao

16/05/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt);

30

Đặng Mạnh Tường

02/06/1987

Hồ sơ đủ

31

Âu Bảo Ngọc

20/07/1991

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

32

Hà Văn Tiên

05/02/1991

dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

33

Lê Văn Thiện

16/11/1991

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn;

34

Nguyễn Ngọc Tuyến

28/09/1986

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

35

Đàm Văn An

26/07/1985

Thiếu photo chứng thực sao y bản chính đầy đủ hộ chiếu

36

Lê Văn Dương

12/06/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt);

37

Lê Văn Tuấn

14/07/1987

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

38

Trần Gia Mỹ

07/11/1987

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

39

Lưu Hoàng Trọng

14/03/1991

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

40

Lê Trọng Toàn

01/03/1992

Hồ sơ đủ

41

Phạm Đình Sang

15/01/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

42

Cao Văn Niên

12/02/1990

Hồ sơ đủ

43

Lê Trạc Dũng

19/08/1990

Đề nghị làm lại đơn đề nghị rút tiền theo mẫu trên website colab.gov.vn; Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt);

44

Lê Viết Dự

15/05/1985

Hồ sơ đủ

45

Lê Duy Bình

12/06/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

46

Nguyễn Văn Doanh

21/06/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).

47

Nguyễn Chí Thanh

02/01/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).

48

Lương Sỹ Cường

10/08/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).

49

Phan Công Trung

14/05/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).

50

Lê Văn Cường

10/05/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

51

Cao Minh Hoàn

07/12/1990

Hồ sơ đủ

52

Nguyễn Quang Huy

19/05/1983

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt);

53

Nguyễn Thị Thu Huyền

05/04/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

54

Hoàng Xuân Thiêm

16/12/1985

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); thiếu photo chứng thực sao y bản chính hộ chiếu; đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

55

Lê Thanh Đạo

29/08/1988

Bổ sung đầy đủ giaấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

56

Ngô Văn Kiên

12/05/1985

đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

57

Nguyễn Văn Béo

07/01/1989

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước

58

Lê Duy Hành

11/08/1988

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cự trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

59

Lê Huy Hải

17/11/1987

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cự trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

60

Hoàng Danh Bình

16/09/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cự trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

61

Nguyễn Huy Vũ

04/07/1992

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

62

Cấn Thị Vân

28/09/1982

Hồ sơ đủ

63

Lê Bá Thông

10/01/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

64

Hà Thị Thanh Hòa

18/12/1982

Dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

65

Triệu Quang Phục

27/11/1985

Hồ sơ đủ

66

Nguyễn Hoàng Công

13/07/1991

Hồ sơ đủ

67

Ngô Văn Thắng

27/05/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

68

Trịnh Duy Chuyền

23/06/1991

Dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

69

Nguyễn Cảnh Đàn

10/08/1989

Hồ sơ đủ

70

Nguyễn Văn Thắng

19/05/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).

71

Lê Văn Bình

15/06/1992

Hồ sơ đủ

72

Nguyễn Minh Tiệp

02/11/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt);

73

Nguyễn Văn Hùng

16/03/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

74

Nguyễn Văn Tuấn

20/12/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

75

Nguyễn Hữu Khiêm

10/08/1987

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

76

Phạm Văn Tùng

29/03/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

77

LÊ VĂN TỎA

07/08/1984

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

78

Hoàng Văn Tú

12/07/1988

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

79

Đinh Văn Ba

15/05/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

80

Trần Thị Thu Hòa

23/10/1988

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và dịch thuật tiếng Việt);

81

Nghiêm Công Lợi

20/11/1988

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

82

Mai Tiến Anh

16/12/1986

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

83

Nguyễn Công Quế

16/03/1990

đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

84

Lữ Trọng Tín

06/09/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

85

Trần Văn Nam

17/12/1993

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

86

Nguyễn Văn Đức

02/09/1988

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

87

Bùi Văn Trường

01/06/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

88

Trần Văn Hạnh

19/05/1992

Thiếu photo chứng thực sao y bản chính đầy đủ hộ chiếu; bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

89

Phan Xuân Sơn

10/04/1993

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

90

Bùi Văn Cường

10/11/1985

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

91

Nguyễn Văn Dương

10/11/1990

đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; thiếu photo chứng thực sao y bản chính hộ chiếu

92

Nguyễn Văn Hiếu

22/04/1989

Bổ sung đầy đủ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); thiếu photo chứng thực sao y bản chính hộ chiếu

93

Phạm Thị Kiều

16/07/1990

Bổ sung đầy đủ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt);

94

Hoàng Văn Hùng

16/06/1988

đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; thiếu photo chứng thực sao y bản chính hộ chiếu; bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

95

Đoàn Khắc Thanh

10/10/1991

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước

96

Lưu Thái Định

28/01/1990

Bổ sung đầy đủ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

97

Lê Hữu Sơn

05/05/1981

Hồ sơ đủ

98

Nguyễn Minh Tiến

17/02/1990

Hồ sơ đủ

99

Nguyễn Văn Ngọc

20/08/1987

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

100

Nguyễn Quốc Đoàn

12/06/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

101

Hoàng Văn Ngôn

05/03/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và dịch thuật tiếng Việt)

102

Bùi Văn Chính

08/12/1992

Hồ sơ đủ

103

Lê Văn Thành

06/06/1987

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và dịch thuật tiếng Việt)

104

Nguyễn Trọng Nam

10/01/1987

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và dịch thuật tiếng Việt); thiếu giấy xác nhận kế hoạch về nước ; thiếu photo chứng thực cả quyển hộ chiếu

105

Lê Quang Hoãn

21/01/1987

Hồ sơ đủ

106

Trần Ngọc Tú

02/09/1986

dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

107

Nguyễn Văn Quốc

06/10/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).

108

Khúc Văn Tuấn

03/10/1985

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt). Lđ bs chứng chỉ CMT cấp 03/09/2020 đến 08/10/2020

109

Vi Văn Tưởng

01/03/1993

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

110

Trần Công Hiếu

18/04/1978

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

111

Dương Đức Quân

07/08/1987

đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

112

Trần Văn Thanh

20/06/1987

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt);

113

Lê Sỹ Tuấn

04/03/1991

Hồ sơ đủ

114

Nguyễn Văn Tùng

24/05/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); thiếu photo chứng thực sao y bản chính hộ chiếu

115

Dương Đức Thông

14/07/1984

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

116

Trần Tuấn Đạt

29/03/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú; thiếu giấy xác nhận kế hoạch về nước

117

Nguyễn Thị Luyến

04/10/1991

Hồ sơ đủ

118

Nguyễn Văn Phú

08/10/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

119

Mai Xuân Thùy

15/10/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

120

Ngô Kim Mạnh

28/02/1993

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; thiếu giấy xác nhận kế hoạch về nước; bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

121

Nguyễn Văn Nam

05/05/1992

Hồ sơ đủ

122

Lê Thanh Đỡ

03/01/1985

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn;

123

Trương Văn Cơ

14/05/1986

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

124

Nguyễn Việt Linh

18/05/1992

đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

125

Nguyễn Danh Dũng

18/06/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

126

Đinh Hồng Việt

17/08/1991

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

127

Trần Văn Ngọc

04/10/1987

Dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

128

Ngô Văn Nam

02/01/1987

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); bs 30/10: 1 tờ gia hạn cấp 20/07 đến 28/9/2020

129

Nguyễn Minh Thắng

15/08/1992

Hồ sơ đủ

130

Trần Văn Hội

20/09/1987

thiếu giấy xác nhận kế hoạch về nước, thiếu photo chứng thực sao y bản chính hộ chiếu

131

Lê Văn Minh

20/11/1982

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).

132

Bùi Ngọc Tuấn

10/04/1991

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

133

Lê Trọng Hùng

05/09/1991

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

134

Nguyễn Văn Quang

16/09/1989

Hồ sơ đủ

135

Nguyễn Thị Trâm

10/05/1993

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

136

Nguyễn Văn Tình

10/02/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt);

137

Hoàng Đình Tình

25/07/1991

Hồ sơ đủ

138

Khuất Văn Bình

30/08/1989

Hồ sơ đủ

139

Hồ Thành Trung

06/10/1992

dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

140

Nguyễn Xuân Nhâm

07/10/1992

Hồ sơ đủ

141

Lê Kim Giang

29/03/1985

dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú; thiếu photo chứng thực hộ chiếu

142

Nguyễn Văn Đức

08/05/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

143

Nguyễn Xuân Chinh

06/05/1990

Hồ sơ đủ

144

Phạm Văn Việt

03/03/1991

đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

145

Nguyễn Văn Ngọc

10/02/1990

đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

146

Lê Văn Thành

20/06/1987

Hồ sơ đủ

147

Hoàng Minh Tuấn

01/11/1982

đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

148

Lê Thị Trang

21/11/1992

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

149

Ngô Xuân Sơn

01/09/1985

đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

150

Ngô Mạnh Thắng

04/11/1989

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gja hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

151

Lê Hữu An

03/07/1987

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gja hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

152

Dương Văn Thắng

17/01/1978

Bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

153

Lê Văn Út

10/10/1984

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn;

154

Trịnh Ngọc Công

07/09/1987

Hồ sơ đủ

155

Trần Văn Tú

08/06/1987

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

156

Phạm Văn Ban

06/04/1988

Bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

157

Đặng Văn Hiền

18/08/1991

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

158

Trần Thọ Ngọc

02/09/1982

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

159

Trịnh Xuân Mạo

03/05/1985

Hồ sơ đủ

160

Ngô Thị Ngọc

20/06/1983

đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú;

161

Lê Cao Cường

21/09/1987

bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

162

Đỗ Văn Đông

15/10/1986

Hồ sơ đủ

163

Nguyễn Minh Thiện

18/08/1987

Hồ sơ đủ

164

Lê Xuân Tiến

11/11/1990

Hồ sơ đủ

165

Đỗ Thị Oanh

15/10/1989

Hồ sơ đủ

166

Vũ Văn Hà

04/07/1982

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

167

Phạm Văn Hiệp

03/06/1992

thiếu photo chứng thực hộ chiếu cũ

168

Nguyễn Văn Dương

17/01/1988

Hồ sơ đủ

169

Lê Văn Phú

10/10/1986

Hồ sơ đủ

170

Trần Văn Mại

20/03/1988

thiếu photo chứng thực sao y bản chính đầy đủ hộ chiếu

171

Dương Văn Tần

14/02/1986

bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc va bản dịch tiếng Việt)

172

Võ Đức Nhật

15/01/1982

đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

173

Đào Xuân Hùng

22/11/1989

Hồ sơ đủ

174

Tống Văn Đức

16/05/1986

Hồ sơ đủ

175

Nguyễn Văn Đại

22/02/1988

Hồ sơ đủ

176

Lê Quang Tuấn

14/04/1983

đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

177

Lê Viết Long

20/01/1988

Hồ sơ đủ

178

Hồ Hải Quân

20/10/1990

Hồ sơ đủ

179

Đỗ Thị Trang

25/04/1988

Hồ sơ đủ

180

Lý Hồng Thía

15/09/1987

Hồ sơ đủ

181

Trần Văn Kiên

15/08/1986

đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn;

182

Nguyễn Đức Chiến

24/11/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

183

Nguyễn Ngọc Lành

09/09/1991

Hồ sơ đủ

184

Trịnh Minh Nhân

10/02/1990

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); thiếu giấy xác nhận kế hoạch về nước, thiếu photo chứng thực cả quyển hộ chiếu

185

Nguyễn Trung Kiên

11/03/1983

đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn

186

Hoàng Văn Phường

23/07/1996

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

187

Nguyễn Thị Hồng Ánh

25/07/1986

Hồ sơ đủ

188

Nguyễn Văn Thơ

22/02/1984

đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn;

189

Tân Việt

20/02/1987

Dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

190

Đỗ Thị Tuyết Ngọc

02/03/1987

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu trên website colab.gov.vn; bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

191

Nguyễn Thị Hạnh

27/12/1991

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

192

Tô Duy Linh

14/11/1984

Hồ sơ đủ

193

Huỳnh Minh Dũ

15/04/1998

Hồ sơ đủ

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 13/11/2020; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Đối với những người lao động thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước hoặc nộp đơn đề nghị rút tiền muộn, đề nghị anh/chị viết bản tường trình giải thích nguyên nhân và gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước