Kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 12/8/2019

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Nguyễn Văn Thắng

18/07/1983

Hồ sơ đủ

2

Cầm Cao Cường

11/01/1988

Hồ sơ đủ

3

Nguyễn Xuân Kiên

13/06/1987

Hồ sơ đủ

4

Lương Ngọc Hiến

10/10/1983

Hồ sơ đủ

5

Nguyễn Văn Thức

02/02/1992

Hồ sơ đủ

6

Nguyễn Tiến Công

13/08/1987

Hồ sơ đủ

7

Trần Văn Hợp

26/10/1980

Hồ sơ đủ

8

Nguyễn Kim Quyết

20/08/1988

Hồ sơ đủ

9

Phạm Văn Tuân

16/12/1992

Hồ sơ đủ

10

Phạm Duy Hồng

24/07/1981

Hồ sơ đủ

11

Đinh Văn Vinh

16/10/1991

Hồ sơ đủ

12

Nguyễn Văn Quân

21/09/1993

Hồ sơ đủ

13

Phạm Quốc Trưng

18/05/1993

Hồ sơ đủ

14

Đặng Hồng Giang

04/12/1985

Hồ sơ đủ

15

Hoàng Nguyên Tố

10/10/1987

Hồ sơ đủ

16

Cao Văn Minh

21/08/1981

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu hộ chiếu gốc

17

Phạm Đại Việt

26/01/1988

Hồ sơ đủ

18

Lê Văn Sỹ

16/08/1990

Hồ sơ đủ

19

Lê Thị Thanh Tâm

28/03/1992

Hồ sơ đủ

20

Dương Quốc Bình

18/10/1984

Hồ sơ đủ

21

Hoàng Trọng Nghĩa

20/11/1990

Hồ sơ đủ

22

Nguyễn Trọng Đường

02/02/1992

Hồ sơ đủ

23

Lê Quang Thành

13/10/1986

Hồ sơ đủ

24

Nguyễn Ngọc Phúc

12/10/1988

Hồ sơ đủ

25

Đinh Trọng Hòa

05/08/1993

Hồ sơ đủ

26

Phan Văn Luân

14/04/1992

Hồ sơ đủ

27

Mai Xuân Linh

10/09/1988

Hồ sơ đủ

28

Nguyễn Tiến Cảnh

20/03/1989

Hồ sơ đủ

29

Lê Xuân Đính

11/07/1982

Hồ sơ đủ

30

Lê Huy Văn

23/07/1992

Hồ sơ đủ

31

Nguyễn Đình Hiếu

23/02/1985

Hồ sơ đủ

32

Lâm Văn Bằng

22/08/1988

Hồ sơ đủ

33

Dương Danh Tài

10/04/1984

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

34

Nguyễn Văn Luân

09/04/1992

Hồ sơ đủ

35

Nguyễn Thành Nghĩa

06/06/1985

Hồ sơ đủ

36

Trần Văn Tiến

20/01/1984

Hồ sơ đủ

37

Trần Quốc Vương

20/08/1993

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu (48 trang)

38

Trần Thị Hương

20/10/1991

Hồ sơ đủ

39

Nguyễn Thị Phương

28/12/1993

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hộ chiếu gốc

40

Lê Vũ Lập

13/10/1988

Hồ sơ đủ

41

Phan Mạnh Trường

15/06/1989

Hồ sơ đủ

42

Nguyễn Thế SƠn

10/05/1980

Hồ sơ đủ

43

Phùng Minh Khải

23/06/1980

Hồ sơ đủ

44

Nguyễn Viết Ánh

20/07/1981

Hồ sơ đủ

45

Chu Tuấn Khởi

21/09/1987

Hồ sơ đủ

46

Phùng Văn Sơn

26/05/1979

Hồ sơ đủ

47

Nguyễn Văn Cường

20/08/1983

Hồ sơ đủ

48

Trương Công Tuyển

19/01/1986

Hồ sơ đủ

49

Vương Sỹ Cương

13/04/1988

Hồ sơ đủ

50

Lê Duy Túy

24/01/1987

Hồ sơ đủ

51

Nguyễn Ngọc Châu

07/06/1984

Hồ sơ đủ

52

Trịnh Văn Du

02/01/1988

Hồ sơ đủ

53

Hoàng Văn Thành

25/01/1985

Hồ sơ đủ

54

Hoàng Duy Ngọ

20/11/1991

Thiếu Hộ chiếu gốc

55

Nguyễn Hữu Đức

30/12/1989

Hồ sơ đủ

56

Lê Hữu Thanh

02/06/1984

Hồ sơ đủ

57

Bùi Huy Giáp

01/10/1985

Hồ sơ đủ

58

Bùi HuyTình

05/10/1986

Hồ sơ đủ

59

Nguyễn Văn Thìn

05/11/1988

Hồ sơ đủ

60

Nguyễn Văn Quân

03/03/1992

Thiếu Hộ chiếu gốc

61

Trịnh Tuấn Tài

06/04/1993

Hồ sơ đủ

62

Lê Duy Thọ

22/12/1989

Hồ sơ đủ

63

Lê Văn Bình

06/06/1984

Hồ sơ đủ

64

Phạm Văn Thược

06/07/1983

Thiếu Hộ chiếu gốc

65

Hà Ngọc Chính

26/11/1989

Hồ sơ đủ

66

Vũ Duy Hoàng

05/10/1992

Hồ sơ đủ

67

Vũ Văn Đoan

14/07/1989

Hồ sơ đủ

68

Đặng Văn Đợi

06/06/1985

Hồ sơ đủ

69

Vũ Văn Thắng

07/10/1989

Hồ sơ đủ

70

Phạm Văn Đoàn

22/09/1986

Hồ sơ đủ

71

Nguyễn Văn Mạnh

10/10/1987

Hồ sơ đủ

72

Hoàng Minh Thành

31/10/1988

Hồ sơ đủ

73

Bùi Thị Hương

08/10/1985

Thiếu Hộ chiếu gốc

74

Vũ Thị Thủy

01/12/1983

Thiếu Hộ chiếu gốc

75

Phạm Thị Giang

22/07/1989

Hồ sơ đủ

76

Đỗ Văn Giang

08/12/1991

Hồ sơ đủ

77

Lê Văn HÙng

25/07/1992

Hồ sơ đủ

78

Sầm Văn Minh

18/03/1987

Hồ sơ đủ

79

Phạm Văn Lương

28/06/1985

Hồ sơ đủ

80

Trần Văn Thành

09/10/1989

Hồ sơ đủ

81

Phạm Hồng Quân

20/09/1991

Hồ sơ đủ

82

Lê Văn Lâm

18/09/1992

Hồ sơ đủ

83

Tống Văn Trường

05/02/1992

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

84

Giáp Văn Hạnh

03/11/1987

Hồ sơ đủ

85

Hồ Văn Hiệp

16/05/1985

Hồ sơ đủ

86

Chu Đức Đảng

11/07/1989

Hồ sơ đủ

87

Nguyễn VĂn Minh

15/02/1982

Hồ sơ đủ

88

Trần Lê Bảo

11/04/1978

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

89

Nguyễn Hữu Lực

02/01/1992

Hồ sơ đủ

90

Nguyễn Lương Lập

28/03/1985

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hộ chiếu gốc

91

Nguyễn Đức Sinh

10/08/1988

Hồ sơ đủ

92

Ninh Văn Chiến

04/09/1990

Hồ sơ đủ

93

Phạm Huy Đông

14/11/1988

Hồ sơ đủ

94

Nguyễn Xuân Thắng

08/01/1985

Hồ sơ đủ

95

Phùng Nhật Duy

27/03/1992

Hồ sơ đủ

96

Lò Văn Đức

08/02/1992

Hồ sơ đủ

97

Ong Thế Dũng

02/01/1987

Hồ sơ đủ

98

Trần Tấn Thanh

17/07/1986

Hồ sơ đủ

99

Nguyễn Văn Quỳnh

28/06/1990

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

100

Nguyễn Đình Trường

12/02/1991

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hộ chiếu gốc

101

Lê Viết Trường

17/10/1987

Hồ sơ đủ

102

Nguyễn Thanh Bình

30/04/1985

Hồ sơ đủ

103

Phạm Văn Tương

19/01/1989

Hồ sơ đủ

104

Nguyễn Hữu Vương

12/02/1987

Hồ sơ đủ

105

Hoàng Văn Thạch

15/08/1987

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

106

Vũ Văn Biên

08/10/1993

Hồ sơ đủ

107

Bùi Như TÍnh

26/06/1989

Hồ sơ đủ

108

Đặng Xuân Lâm

14/06/1992

Hồ sơ đủ

109

Lê Văn Khang

11/08/1990

Hồ sơ đủ

110

Phạm Hữu Thắng

03/06/1981

Hồ sơ đủ

111

Lê Văn Đoàn

12/02/1987

Hồ sơ đủ

112

Nguyễn Đình Tuấn

01/06/1990

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

113

Nguyễn Chí Thanh

29/05/1985

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

114

Nguyễn Năng Cường

06/06/1982

Hồ sơ đủ

115

Nguyễn Văn Hậu

12/01/1984

Hồ sơ đủ

116

Trần Quốc Chung

24/01/1981

Hồ sơ đủ

117

Trần Ngọc Vũ

07/01/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Giấy xác nhận kế hoach về nước (nếu có)

118

Bùi Văn Thọ

11/09/1986

Hồ sơ đủ

119

Sầm Văn Quyết

08/10/1991

Hồ sơ đủ

120

Nguyễn Duy Quyết

13/03/1992

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

121

Đỗ Văn Chương

18/09/1988

Hồ sơ đủ

122

Lâm Minh Thế

30/09/1991

Hồ sơ đủ

123

Phạm Văn Cường

28/10/1990

Hồ sơ đủ

124

Mai Thị Hồng Phương

15/11/1992

Hồ sơ đủ

125

Phan Thanh Giảng

02/09/1980

Hồ sơ đủ

126

Ngô Tuấn Anh

10/09/1988

Hồ sơ đủ

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 19/4/2019; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

+ Đối với những người lao động đã làm thất lạc bản Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc thì viết bản tường trình thất lạc Hợp đồng gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước.

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước