Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

Ngày nhận hồ sơ

1

Trần Thị Hồng Thắm

12/06/1985

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

2

Lê Văn Quảng

01/05/1988

Thiếu photo chứng thực sao y bản chính thẻ cư trú F2 và photo chứng thực sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu (48 trang)

27/6/2019

3

Nguyễn Minh Hải

18/10/1984

Hồ sơ đủ

07/04/2019

4

Trịnh Văn Trọng

27/03/1991

Hồ sơ đủ

5

Lê Thị Hoa Hậu

20/04/1986

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

07/04/2019

6

Võ Văn Chương

10/02/1989

Hồ sơ đủ

27/6/2019

7

Bùi Quang Vũ

21/11/1992

Hồ sơ đủ

27/6/2019

8

Bùi Văn Luyến

01/07/1985

Hồ sơ đủ

9

Nguyễn Thịnh Vượng

16/10/1993

Hồ sơ đủ

10

Bùi Văn Tuấn

19/12/1992

Hồ sơ đủ

07/04/2019

11

Trình Văn Thăng

28/10/1988

Hồ sơ đủ

27/6/2019

12

Hoàng Văn HÙng

16/01/1988

Hồ sơ đủ

27/6/2019

13

Bùi Thế Sâm

12/09/1987

Hồ sơ đủ

07/04/2019

14

Lê Chí Nguyện

11/10/1983

Hồ sơ đủ

07/04/2019

15

Lê huy Tuyên

22/10/1984

Thiếu Hộ chiếu gốc; Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

07/04/2019

16

Dương Đình Quý

01/09/1988

Hồ sơ đủ

07/04/2019

17

Vương Đắc Trung

17/07/1983

Hồ sơ đủ

07/04/2019

18

Nguyễn Văn Thắng

03/03/1983

Thiếu Hộ chiếu gốc; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

07/04/2019

19

Đỗ Văn Dũng

25/02/1985

Hồ sơ đủ

27/6/2019

20

Hán Hồng Tuấn

20/09/1984

Hồ sơ đủ

21

Trần Văn Mạnh

06/10/1989

Hồ sơ đủ

22

Nguyễn Ngọc Chất

24/06/1990

Hồ sơ đủ

07/04/2019

23

Nguyễn Điình Tứ

12/05/1983

Hồ sơ đủ

07/04/2019

24

Chu Văn Minh

05/09/1989

Hồ sơ đủ

25

Hồ Minh Tuân

17/07/1986

Hồ sơ đủ

26

Nguyễn Văn Thịnh

20/09/1988

Hồ sơ đủ

27

Lê Ngọc Quý

26/12/1985

Hồ sơ đủ

07/04/2019

28

Đặng Đình Giới

11/01/1992

Hồ sơ đủ

07/04/2019

29

Nguyễn Văn Trung

15/03/1990

Hồ sơ đủ

07/04/2019

30

Tống Văn Phương

09/12/1981

Hồ sơ đủ

31

Ngô Văn Cường

01/02/1988

Hồ sơ đủ

27/6/2019

32

Nguyễn Anh Tuấn

15/04/1992

Hồ sơ đủ

27/6/2019

33

Đào Thị Liệu

18/12/1987

Thiếu Hộ chiếu gốc; Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu;

07/04/2019

34

Nguyễn Văn Thanh

18/05/1983

Hồ sơ đủ

07/04/2019

35

Nguyễn Văn Nam

07/09/1989

Hồ sơ đủ

07/04/2019

36

Phan Giáo Ái

09/03/1984

Thiếu Hộ chiếu gốc; Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

37

Nguyễn Kim Duyên

03/05/1988

Hồ sơ đủ

07/04/2019

38

Trịnh Xuân Thanh

26/01/1990

Hồ sơ đủ

07/04/2019

39

Đinh Khắc Ninh

01/09/1988

Hồ sơ đủ

07/04/2019

40

Nguyễn Trung Hiếu

02/01/1986

Hồ sơ đủ

07/04/2019

41

Thạch Thanh Hà

04/08/1990

Hồ sơ đủ

07/04/2019

42

Nguyễn Văn Hùng

21/06/1990

Hồ sơ đủ

07/04/2019

43

Trần Văn Xuyên

12/09/1992

Hồ sơ đủ

07/04/2019

44

Hoàng Văn Hậu

04/12/1983

Thiếu Hộ chiếu gốc + photo công chứng sao y bản chính cả quyển HC (48 trang)

07/04/2019

45

Doãn Đương

31/12/1984

Hồ sơ đủ

27/6/2019

46

Trần Thạch

08/12/1989

Hồ sơ đủ

07/04/2019

47

Lê Văn An

25/08/1987

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hộ chiếu gốc

07/04/2019

48

Lê Văn Dũng

08/08/1991

Hồ sơ đủ

07/04/2019

49

Vũ quyết Thắng

10/03/1992

Hồ sơ đủ

07/04/2019

50

Phan Văn Bình

19/08/1992

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

07/04/2019

51

Nguyễn Quốc Bảo

20/10/1984

Đơn đề nghị rút tiền thiếu xác nhận nơi cư trú

07/04/2019

52

Nguyễn Đình Thăng

24/05/1991

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

07/04/2019

53

Hà Văn Đức

28/06/1992

Hồ sơ đủ

07/04/2019

54

Đỗ Tuấn Vương

08/02/1989

Hồ sơ đủ

07/04/2019

55

Nguyễn Thành Luân

09/11/1989

Hồ sơ đủ

07/04/2019

56

Hà VĂn Hải

20/11/1981

Hồ sơ đủ

07/04/2019

57

Vũ Văn Hoan

25/08/1993

Hồ sơ đủ

07/04/2019

58

Nguyễn Văn Đoàn

15/12/1989

Hồ sơ đủ

59

Lê Minh Quyết

07/08/1987

Hồ sơ đủ

07/04/2019

60

Hà Mạnh Hồng

21/02/1983

Hồ sơ đủ

07/04/2019

61

Nguyễn Hoàng Phương

24/09/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

07/04/2019

62

Phạm Văn Hợi

22/12/1984

Hồ sơ đủ

07/04/2019

63

Hoàng Văn Tiệp

16/03/1985

Hồ sơ đủ

07/04/2019

64

Võ Văn Huỳnh

20/12/1988

Hồ sơ đủ

07/04/2019

65

Bùi Văn Hải

30/05/1989

Hồ sơ đủ

66

Nguyễn Đình An

06/08/1990

Hồ sơ đủ

07/04/2019

67

Nguyễn Tiến Dũng

27/09/1989

Hồ sơ đủ

27/6/2019

68

Nguyễn Đình Huy

15/05/1987

Hồ sơ đủ

07/04/2019

69

Trần Tuấn Đệ

18/01/1984

Hồ sơ đủ

27/6/2019

70

Vũ Văn Nam

30/03/1986

Hồ sơ đủ

07/04/2019

71

Trần Xuân Vượng

19/01/1987

Hồ sơ đủ

07/04/2019

72

Nguyễn Huy Nguyên

02/07/1992

Hồ sơ đủ

07/04/2019

73

Cao Ngọc Sấm

10/07/1985

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

07/12/2019

74

Nguyễn Văn Lập

11/07/1986

Hồ sơ đủ

27/6/2019

75

Tạ Văn Liệu

08/08/1993

Hồ sơ đủ

07/04/2019

76

Nguyễn Trung Vinh

29/10/1988

Hồ sơ đủ

07/04/2019

77

Nguyễn Thị Quỳnh

07/12/1992

Hồ sơ đủ

07/04/2019

78

Phạm Minh Toàn

18/08/1990

Hồ sơ đủ

07/04/2019

79

Phùng Quang Tiến

15/05/1984

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

07/04/2019

80

Nguyễn Mạnh HÙng

21/02/1983

Hồ sơ đủ

27/6/2019

81

Nguyễn Văn Biên

02/10/1983

Hồ sơ đủ

07/04/2019

82

Trần Văn Quân

01/06/1990

Thiếu Hộ chiếu gốc

07/04/2019

83

Nguyễn Quốc Tuấn

09/04/1987

Thiếu photo có chứng thực sao y bản chính 2 mặt thẻ F6

07/04/2019

84

Võ Đoàn Phương Vị

05/11/1989

Hồ sơ đủ

07/04/2019

85

Phạm Quốc Lợi

02/09/1987

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu photo có chứng thức 2 mặt thẻ cư trú F6

07/09/2019

86

Nguyễn Tiến Dũng

08/08/1984

Hồ sơ đủ

87

Lê Văn Khánh

15/06/1985

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

07/09/2019

88

Nguyễn Trương Quốc An

21/07/1983

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu photo có chứng thực 2 mặt thẻ F6

04/05/2019

89

Hoàng Đình Khởi

24/11/1986

Hồ sơ đủ

07/09/2019

90

Tạ Xuân Chính

20/09/1979

Hồ sơ đủ

91

Hoàng Thị Khơi

15/05/1981

Hồ sơ đủ

92

Vũ Hoàng Bảo Châu

28/09/1989

Hồ sơ đủ

93

Phan Hùng

13/10/1988

Hồ sơ đủ

07/04/2019

94

Lê Văn Tùng

09/07/1985

Hồ sơ đủ

07/09/2019

95

Lương Văn Vân

09/05/1982

Hồ sơ đủ

07/09/2019

96

Nguyễn Văn Quý

24/06/1986

Hồ sơ đủ

07/09/2019

97

Lê Công Học

05/01/1988

Hồ sơ đủ

07/09/2019

98

Nguyễn Hữu Huy

15/03/1989

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

07/04/2019

99

Vũ Văn Tuấn

01/06/1985

Hồ sơ đủ

07/09/2019

100

Nguyễn HÙng Luân

03/08/1987

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

18/7/2019

101

Nguyễn Bá Toàn

05/06/1988

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

07/09/2019

102

Võ Song Hào

13/06/1979

Hồ sơ đủ

07/09/2019

103

Nguyễn Tiến Mạnh

06/01/1988

Hồ sơ đủ

07/09/2019

104

Ngô Đình Văn

09/06/1993

Hồ sơ đủ

105

Lê Hữu Anh

10/05/1984

Hồ sơ đủ

106

Hà Văn Hùng

18/11/1991

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

107

Bạch Thúy Hằng

24/11/1981

Hồ sơ đủ

108

Nguyễn Thế Nhàn

10/08/1989

Hồ sơ đủ

109

Nguyễn Văn Khánh

03/09/1981

Hồ sơ đủ

110

Trần Danh Toại

19/08/1986

Hồ sơ đủ

07/09/2019

111

Trần Văn Chung

23/04/1982

Hồ sơ đủ

07/09/2019

112

Nguyễn Văn Ba

30/03/1992

Hồ sơ đủ

113

Nguyễn Văn Bắc

11/08/1992

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

07/09/2019

114

Nguyễn Điình Phong

10/11/1979

Hồ sơ đủ

115

Ngô Minh Trường

10/01/1984

Hồ sơ đủ

07/09/2019

116

Phạm Văn Điễn

22/07/1991

Hồ sơ đủ

07/09/2019

117

Đoàn Văn Tuột

04/05/1993

Hồ sơ đủ

07/09/2019

118

Phan Thúc Khoa

04/12/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu Hộ chiếu gốc

07/04/2019

119

Bùi Ngọc Uyên

14/04/1977

Hồ sơ đủ

120

Nguyễn Duy Bình

10/10/1977

Hồ sơ đủ

121

Vũ Văn Lãng

10/04/1976

Hồ sơ đủ

122

Trần Thị Hợp

02/03/1984

Hồ sơ đủ

07/09/2019

123

Nguyễn Thị Tâm

26/10/1992

Hồ sơ đủ

124

Lê Văn Vương

20/11/1990

Hồ sơ đủ

07/09/2019

125

Phan Giáo Ái

09/03/1984

Thiếu Hộ chiếu gốc; Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

126

Đào Văn Tuyên

27/11/1985

Hồ sơ đủ

127

Đinh Văn Truyền

23/04/1982

Hồ sơ đủ

07/09/2019

128

Nguyễn Ngọc Duy

05/04/1991

Hồ sơ đủ

07/09/2019

129

Trần Ánh Sáng

28/04/1992

Hồ sơ đủ

07/09/2019

130

Nguyễn Viết Hoan

27/11/1988

Hồ sơ đủ

131

Lê Quang Tiên

25/02/1984

Hồ sơ đủ

07/09/2019

132

Nguyễn Văn Tuyên

19/10/1985

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

07/09/2019

133

Nguyễn Minh Huệ

16/01/1989

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

07/09/2019

134

Vũ Thị Lương

15/06/1989

Hồ sơ đủ

07/09/2019

135

Nguyễn Văn Quyết

12/02/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu Hộ chiếu gốc

07/04/2019

136

Trần Quang Thìn

12/06/1989

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

07/09/2019

137

Nguyễn Hoàng Lợi

05/12/1982

Hồ sơ đủ

138

Nguyễn Ngọc Văn

05/08/1991

Hồ sơ đủ

07/09/2019

139

Nguyễn Văn Trung

12/04/1990

Hồ sơ đủ

07/09/2019

140

Nguyễn Thị Thêu

22/09/1987

Hồ sơ đủ

141

Lê Bá Đức

26/11/1991

Hồ sơ đủ

07/09/2019

142

Dương Văn Hải

02/06/1989

Hồ sơ đủ

07/09/2019

143

Lê Văn An

25/08/1987

Hồ sơ đủ

07/04/2019

144

Đỗ Văn Công

23/02/1983

Hồ sơ đủ

07/09/2019

145

Đào Văn Quân

17/01/1987

Hồ sơ đủ

146

Nguyễn Huy Sáng

03/11/1990

Hồ sơ đủ

07/09/2019

147

Trần Văn Dược

02/01/1986

Hồ sơ đủ

07/09/2019

148

Giáp Văn Khanh

01/07/1989

Hồ sơ đủ

07/09/2019

149

Phan Văn Tâm

21/03/1990

Hồ sơ đủ

150

Trần Đức Luân

28/05/1984

Hồ sơ đủ

07/09/2019

151

Lưu Xuân Tùng

17/06/1991

Hồ sơ đủ

152

Hoàng Đức Thiện

16/01/1982

Hồ sơ đủ

153

Đỗ Thanh Hải

20/10/1987

Hồ sơ đủ

154

Nguyễn Văn Thảo

10/02/1980

Hồ sơ đủ

07/09/2019

155

Lý Đức Khu

06/08/1986

Hồ sơ đủ

07/09/2019

156

Nguyễn Văn Tuấn

27/08/1992

Hồ sơ đủ

157

Lê Khả Minh

01/02/1981

Hồ sơ đủ

07/09/2019

158

Nguyễn Minh Nghĩa

05/08/1988

Hồ sơ đủ

07/09/2019

159

Nguyễn Trọng Hòa

10/03/1988

Hồ sơ đủ

07/09/2019

160

Phạm Ngọc Quang

06/01/1979

Hồ sơ đủ

07/09/2019

161

Ngô Vi Khánh

09/03/1989

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

07/09/2019

162

Lê Xuân Bình

07/08/1983

Hồ sơ đủ

07/09/2019

163

Huỳnh Long Minh

26/01/1991

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

07/09/2019

164

Ngọc Văn Thắng

03/08/1985

Hồ sơ đủ

165

Vũ Thị Thúy Vân

07/03/1989

Hồ sơ đủ

166

Đỗ Quốc Đoàn

02/12/1989

Hồ sơ đủ

167

Bùi Hữu Huy

16/03/1991

Hồ sơ đủ

07/09/2019

168

Phạm Xuân Quang

15/06/1992

Hồ sơ đủ

07/09/2019

169

Ngô Văn Minh

06/08/1987

Hồ sơ đủ

07/09/2019

170

Vũ Ngọc Đạt

22/11/1989

Hồ sơ đủ

07/09/2019

171

Hồ Văn Huỳnh

04/04/1982

Hồ sơ đủ

07/09/2019

172

Nguyễn Thanh Tuấn

20/08/1985

Hồ sơ đủ

07/09/2019

173

Đỗ Trọng Tạo

12/08/1989

Hồ sơ đủ

174

Đào Xuân Tiến

18/05/1992

Hồ sơ đủ

07/09/2019

175

Nguyễn Văn Kỳ

09/12/1990

Hồ sơ đủ

07/09/2019

176

Tạ Thanh Hải

18/06/1993

Hồ sơ đủ

177

Ninh Văn Thành

20/08/1987

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

178

Nguyễn Đức Hiếu

12/04/1989

Hồ sơ đủ

07/09/2019

179

Trần Văn Hào

23/09/1993

Thiếu Hộ chiếu gốc

07/09/2019

180

Thân Thanh Tùng

14/10/1988

Hồ sơ đủ

07/09/2019

181

Nguyễn Tuấn Sơn

11/09/1983

Hồ sơ đủ

07/09/2019

182

Nguyễn Văn Cảnh

10/12/1991

Hồ sơ đủ

07/09/2019

183

Vũ Văn Luyến

23/08/1977

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

184

Phan Văn Quỵnh

25/05/1985

Hồ sơ đủ

185

Phan Văn Toàn

16/11/1991

Hồ sơ đủ

186

Vũ Bá Hoạt

11/09/1992

Hồ sơ đủ

187

Trần Văn Khánh

12/02/1988

Hồ sơ đủ

07/09/2019

188

Trần Hưng Đạo

27/02/1988

Hồ sơ đủ

07/09/2019

189

Nguyễn Quang Họa

07/10/1987

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

190

Nguyễn Quốc Bảo

11/08/1986

Hồ sơ đủ

07/09/2019

191

Nguyễn Văn Hân

20/06/1989

Hồ sơ đủ

192

Nguyễn Thị Hiến

10/10/1991

Hồ sơ đủ

193

Phạm Đăng Công

17/11/1993

Hồ sơ đủ

194

Phạm Văn Chính

23/10/1991

Hồ sơ đủ

195

Khúc Ngọc Thoát

27/08/1988

Hồ sơ đủ

196

Hồ Thị Thùy Linh

16/12/1992

Hồ sơ đủ

07/09/2019

197

Trương Công Minh

17/07/1987

Hồ sơ đủ

198

Vũ Xuân Đoàn

08/07/1985

Hồ sơ đủ

07/09/2019

199

Đào Xuân Bình

31/03/1992

Hồ sơ đủ

200

Đặng Văn Thông

24/12/1986

Hồ sơ đủ

201

Đỗ Văn Tuấn

10/06/1990

Hồ sơ đủ

07/09/2019

202

Trịnh Văn Nghĩa

06/03/1983

Hồ sơ đủ

27/6/2019

203

Đặng Thị Phi Giao

16/07/1989

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hộ chiếu gốc

07/04/2019

204

Nguyễn Việt Hải

31/05/1982

Hồ sơ đủ

27/6/2019

205

Trần Thị Dịu

25/01/1991

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

07/09/2019

206

Bùi Tiến Sướng

03/11/1991

Hồ sơ đủ

07/09/2019

207

Nguyễn Thị Mai

14/04/1989

Hồ sơ đủ

07/09/2019

208

Đỗ Hữu Bằng

25/06/1992

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

07/09/2019

209

Trần Văn Quân

01/06/1990

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu Hộ chiếu gốc

07/04/2019

210

Nguyễn Văn Xuân

19/05/1990

Hồ sơ đủ

07/09/2019

211

Nguyễn Thị Hiếu