GIẤY KHAI BÁO KẾ HOẠCH VỀ NƯỚCMẫu đơn đăng ký tiếng Hàn: 출국예정신고서.pdf
Sau khi khai báo kế hoạch về nước với Trung tâm Việc làm (고용센터), Trung tâm sẽ cấp "Giấy xác nhận kế hoạch về nước", người lao động cần giấy này để đăng ký nhận tiền bảo hiểm tại công ty bảo hiểm SamsungMẫu bản dịch Tiếng Việt (để tham khảo): 
Tin khác