Hướng dẫn thủ tục thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và tất toán tài khoản ký quỹ

Ngày 31/03/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg về thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình Cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (xem toàn văn Quyết định 12/2020/QĐ-TTg tại đây). Quyết định này thay thế Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 21 tháng 08 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và bãi bỏ Thông tư liên tịch số 31/2013/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 12/11/2013 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 21 tháng 08 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (gọi tắt là Chương trình EPS). Căn cứ quy định tại Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg nêu trên Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo, hướng dẫn người lao động thủ tục thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS (Hợp đồng đưa đi) và tất toán tài khoản ký quỹ. Quy trình, thủ tục xử lý tiền ký quỹ như sau:

I. THỦ TỤC THANH LÝ HỢP ĐỒNG ĐƯA ĐI, TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC HOÀN TRẢ TIỀN KÝ QUỸ

1. Đối tượng được hoàn trả tiền ký quỹ

a. Người lao động không đi làm việc tại Hàn Quốc sau khi thực hiện kỹ quỹ.

b. Người lao động về nước đúng thời hạn sau khi chấm dứt hợp đồng lao động (bao gồm hoàn thành hợp đồng hoặc chấm dứt trước thời hạn hợp đồng); hoặc bị trục xuất về nước mà không thuộc trường hợp bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo hợp đồng lao động (kể cả bỏ trốn ngay sau khi đến Hàn Quốc) hoặc ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm dứt hợp đồng lao động (bao gồm hoàn thành hợp đồng hoặc chấm dứt trước thời hạn) và hết hạn cư trú.

c. người lao động chuyển đổi thị thực cư trú hợp pháp tại Hàn Quốc;

d. Người lao động bị chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật trong thời gian làm việc theo Hợp đồng;

2. Hồ sơ thanh lý hợp đồng

- Đối với trường hợp quy định tại điểm a mục 1 nêu trên đã nộp chi phí phái cử: Giấy đề nghị hoàn trả chi phí phái cử (Mẫu số 01) và Giấy đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ (Mẫu số 02). Trong trường hợp người lao động chỉ nộp chi phí phái cử nhưng chưa ký quỹ thì chỉ cần nộp Giấy đề nghị hoàn trả chi phí phái cử.

- Đối với trường hợp nêu tại điểm b, c mục 1 nêu trên:

+ Giấy đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ (Mẫu số 03);

+ Bản sao hộ chiếu được chứng thực;

+Giấy xác nhận kế hoạch về nước của cơ quan lao động Hàn Quốc cấp cho người lao động hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Hàn Quốc đối với trường hợp quy định tại điểm b; bản sao công chứng hoặc chứng thực thẻ cư trú theo thị thực mới tại Hàn Quốc đối với trường hợp quy định tại điểm c, mục 1 nêu trên.

- Đối với trường hợp quy định tại điểm d mục 1 nêu trên:

+ Giấy đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ của người thừa kế hợp pháp hoặc được người thừa kế hợp pháp ủy quyền theo quy định của pháp luật theo (Mẫu số 04);

+ Giấy tờ chứng minh nhân thân và tư cách người thừa kế hợp pháp của người lao động đã chết, mất tích theo quy định của pháp luật;

+ Bản sao công chứng Giấy chứng tử (trường hợp chết) hoặc bản sao công chứng Tuyên bố mất tích của tòa án (trường hợp mất tích) hoặc các giấy tờ khác theo quy định pháp luật.

3. Quy trình tất toán tài khoản ký quỹ

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hoàn thành xác minh thông tin chấp hành hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ gửi Biên bản thanh lý hợp đồng cho người lao động hoặc người thừa kế hợp pháp và thông báo bằng văn bản cho Ngân hàng Chính sách xã hội để làm thủ tục hoàn trả tiền ký quỹ và tất toán tài khoản ký quỹ cho người lao động hoặc người thừa kế hợp pháp. Trong trường hợp chưa thanh lý được hợp đồng thì Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ trả lời lý do bằng văn bản cho người lao động. Sau khi nhận được Biên bản thanh lý hợp đồng và tin nhắn thông báo đã được tất toán ký quỹ, người lao động hoặc người thừa kế hợp pháp nộp cho Ngân hàng Chính sách xã hội nơi nhận ký quỹ để tất toán tài khoản ký quỹ.

4. Nộp hồ sơ thanh lý hợp đồng

- Đối với người lao động nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển thông qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được chủ sử dụng lao động lựa chọn, đã ký hợp đồng đưa đi với Trung tâm nhưng không xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc: Nộp hồ sơ thanh lý hợp đồng cho Sở Lao động – Thương binh nơi người lao động nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Đối với những người lao động thuộc các đối tượng còn lại (Người lao động đã đi Hàn Quốc về nước đúng hạn và trước hạn; người lao động tái nhập cảnh) thì gửi hồ sơ đảm bảo theo đường bưu điện cho Trung tâm Lao động ngoài nước về địa chỉ: Trung tâm Lao động ngoài nước- số 1 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội.

II. XỬ LÝ KÝ QUỸ

1. Đối tượng bị xử lý tiền ký quỹ

a. Người lao động bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo Hợp đồng lao động (kể cả bỏ trốn ngay sau khi đến Hàn Quốc);

b. Người lao động ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm dứt Hợp đồng lao động (bao gồm hoàn thành hợp đồng hoặc chấm dứt trước thời hạn) và hết hạn cư trú.

2. Trình tự thủ tục xử lý tiền ký quỹ

- Định kỳ hàng tháng, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo công khai trên trang thông tin điện tử danh sách người lao động thuộc các trường hợp quy định tại mục 1 nêu trên (bao gồm các trường hợp lao động tái nhập cảnh); đồng thời gửi thông báo tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động đăng ký thường trú trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc để tiến hành kiểm tra, xác minh.

- Sau thời hạn 40 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thông tin nêu trên mà không nhận được phản hồi của người lao động và không có kết quả xác minh khác của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Lao động ngoài nước đơn phương thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định pháp luật và thông báo bằng văn bản cho Hội sở chính Ngân hàng Chính sách xã hội và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động đăng ký thường trú trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc để xử lý khoản tiền ký quỹ của người lao động, cụ thể như sau:

(1) Đối với khoản tiền không vay Ngân hàng Chính sách xã hội để ký quỹ, tiền ký quỹ (bao gồm cả gốc và lãi) của người lao được chuyển vào ngân sách nhà nước cấp tỉnh nơi người lao động đăng ký thường trú trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc.

(2) Đối với khoản tiền vay Ngân hàng Chính sách xã hội để ký quỹ, tiền ký quỹ (bao gồm cả gốc và lãi) của người lao động thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này được xử lý theo thứ tự như sau:

+ Trả khoản vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (Ngân hàng Chính sách xã hội đối chiếu việc trả nợ vay của người lao động và khấu trừ nợ từ tài khoản ký quỹ của người lao động);

+ Chuyển vào ngân sách nhà nước cấp tỉnh nơi người lao động đăng ký thường trú trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc số tiền còn lại sau khi trả nợ vay Ngân hàng Chính sách xã hội.

Tin khác