Thông báo Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 31/01/2020

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Hoàng Văn Hóa

02/06/1983

Hồ sơ đủ

2

Nguyễn Tường Em

01/01/1985

Hồ sơ đủ

3

Nguyễn Công Huy

30/10/1988

Hồ sơ đủ

4

Nguyễn Minh Phương

09/11/1986

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

5

Nguyễn Quang Huy

10/01/1986

Hồ sơ đủ

6

Hồ Thị Nguyên

28/09/1992

Hồ sơ đủ

7

Nguyễn Đăng Tạo

21/12/1988

Hồ sơ đủ

8

Phạm Quang Thuận

12/12/1988

Hồ sơ đủ

9

Nguyễn Văn Hạ

07/08/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

10

Nguyễn Thanh Hiếu

17/10/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Yêu cầu bản tường trình nộp đơn muộn

11

Nguyễn Trọng Trí

06/09/1981

Chưa khai báo việc chuyển đổi tư cách lưu trú tại Văn phòng Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

12

Đặng Văn Cường

01/07/1982

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

13

Phạm Văn Quyết

14/10/1982

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

14

Nguyễn Văn Nghĩa

29/09/1991

Hồ sơ đủ

15

Nguyễn Đăng Khoa

25/07/1991

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước

16

Nguyễn Thị Trang

25/02/1990

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

17

Nguyễn Văn Quyền

02/02/1985

Hồ sơ đủ

18

Phạm Minh Cường

03/11/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

19

Đồng Văn Tá

11/09/1985

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu Hộ chiếu gốc

20

Vi Thị Yên

04/07/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

21

Nguyễn Văn Yến

15/01/1988

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

22

Nguyễn Xuân Hiệp

12/08/1984

Hồ sơ đủ

23

Phùng Anh Hùng

19/05/1980

Thiếu Hộ chiếu gốc và photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước

24

Lê Xuân Hùng

09/06/1988

Hồ sơ đủ

25

Bùi Văn Đễ

24/08/1975

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước

26

Vũ Ngọc Thuận

01/09/1986

Hồ sơ đủ

27

Vũ Đăng Tưởng

21/02/1985

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

28

Đỗ Ngọc Hưng

06/07/1987

Hồ sơ đủ

29

Lê Xuân Quyền

08/03/1985

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước

30

Phạm Duy Đoan

25/05/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

31

Trần Văn Cảnh

08/11/1986

Hồ sơ đủ

32

Mai Văn Phong

16/03/1989

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

33

Nguyễn Tiến Dũng

01/09/1989

Hồ sơ đủ

34

Lê Thị Hằng

20/06/1991

Hồ sơ đủ

35

Trần Văn Thoan

04/01/1979

Hồ sơ đủ

36

Lê Lệnh Minh

02/09/1991

Hồ sơ đủ

37

Nguyễn Văn Tân

07/12/1990

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

38

Nguyễn Thị Hồng Loan

16/02/1986

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

39

Bùi Trọng Hiếu

13/03/1988

Hồ sơ đủ

40

Phạm Thị Thảo

28/07/1987

Hồ sơ đủ

41

Nguyễn Quang Thắng

17/10/1987

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

42

Đỗ Minh Thành

22/01/1988

Hồ sơ đủ

43

Lê Xuân Tùng

03/07/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

44

Nguyễn Duy Bình

09/01/1982

Hồ sơ đủ

45

Nguyễn Thanh Tâm

05/03/1983

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

46

Trần Văn Cường

01/05/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

47

Phạm Văn Hưng

13/01/1976

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Giấy xác nhận kế hoach về nước; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

48

Nguyễn Văn Minh

08/03/1983

Yêu cầu nộp bản tường trình nộp đơn muộn

49

Đỗ Văn Vịnh

02/10/1980

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

50

Nguyễn Thị Tâm

26/08/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

51

Diệp Văn Minh

20/04/1985

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

52

Mai Quốc Phong

15/02/1981

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

53

Vũ Hiệp

12/03/1985

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

54

Đặng Hữu Tân

09/09/1992

Hồ sơ đủ

55

Lương Thị Quí

01/12/1979

Hồ sơ đủ

56

Trần Trung Hiếu

10/03/1984

Hồ sơ đủ

57

Dương Văn Long

03/09/1989

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước

58

Phạm Văn Trị

18/11/1986

Hồ sơ đủ

59

Bùi Văn Hạnh

24/10/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

60

Vũ Văn Huyền

30/08/1982

Hồ sơ đủ

61

Phan Hoài Phi

01/11/1989

Hồ sơ đủ

62

Đặng Văn Hữu

04/05/1986

Hồ sơ đủ

63

Vũ Văn Linh

16/10/1986

Hồ sơ đủ

64

Nguyễn Minh Hải

28/08/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

65

Đỗ Chí Việt

28/08/1989

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

66

Trần Phúc Giàu

02/05/1989

Hồ sơ đủ

67

Đào Xuân Chuyền

02/09/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

68

Bùi Văn Tùng

13/06/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

69

Lê Thị Tình

22/08/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

70

Hoàng Văn Hần

25/08/1991

Hồ sơ đủ

71

Trần Văn Hiện

04/07/1991

Hồ sơ đủ

72

Trương Văn Linh

01/01/1984

Hồ sơ đủ

73

Đỗ Văn Minh

25/02/1987

Hồ sơ đủ

74

Nguyễn Quý Trung

06/11/1988

Hồ sơ đủ

75

Đào Khả Độ

04/07/1991

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

76

Nguyễn Thị Liễu

01/02/1992

Đơn thiếu xác nhận của Ủy ban nhân dân xã/ phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

77

Trần Thị Thắm

09/09/1988

Hồ sơ đủ

78

Nguyễn Như Hải

19/07/1990

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước

79

Nguyễn Cao Cường

20/07/1988

Hồ sơ đủ

80

Lê Văn Trường

24/03/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

81

Phạm Văn Nam

20/10/1990

Hồ sơ đủ

82

Hồ Văn Hữu

23/08/1989

Hồ sơ đủ

83

Lê Văn Cường

24/09/1985

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

84

Nguyễn Văn Tính

24/03/1981

Hồ sơ đủ

85

Đoàn Tuấn Lương

21/04/1983

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Yêu cầu bản tường trình nộp đơn muộn

86

Nguyễn Thùy Trang

01/04/1983

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

87

Nguyễn Văn Trí

15/08/1989

Hồ sơ đủ

88

Nguyễn Văn Hưng

20/01/1980

Hồ sơ đủ

89

Nguyễn Văn Trường

13/02/1982

Hồ sơ đủ

90

Nguyễn Thị Huỳnh Viên

19/04/1987

Hồ sơ đủ

91

Ngô Thế Anh

08/04/1988

Hồ sơ đủ

92

Nguyễn Thị Huyền

05/10/1986

Hồ sơ đủ

93

Lê Thị Ngân

18/02/1992

Hồ sơ đủ

94

Đinh Công Cầu

09/08/1985

Hồ sơ đủ

95

Mai Xuân Sáng

06/12/1991

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

96

Lê Văn Công

20/06/1991

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

97

Hồng Minh Nhựt

23/11/1982

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

98

Lê Thị Anh

02/09/1982

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu photo công chứng 2 mặt thẻ F6; Chưa khai báo chuyển đổi tư cách lưu trú với Văn phòng Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

99

Bùi Sĩ Quang

22/11/1990

Hồ sơ đủ

100

Hoàng Thị Niệm

14/11/1987

Hồ sơ đủ

101

Nguyễn Cường

10/11/1988

Hồ sơ đủ

102

Lê Anh Tuấn

11/10/1986

Hồ sơ đủ

103

Hoàng Đình Sáng

17/07/1984

Hồ sơ đủ

104

Trần Thi Tuyết

24/09/1984

Hồ sơ đủ

105

Phạm Đình Tuyến

27/10/1981

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

106

Nguyễn Trung Thành

03/09/1985

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

107

Nguyễn Đình Thao

08/02/1987

Hồ sơ đủ

108

Phạm Văn Tưởng

06/05/1979

Hồ sơ đủ

109

Nguyễn Ngọc Thi

25/05/1989

Hồ sơ đủ

110

Nguyễn Minh Đoàn

03/04/1990

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

111

Nguyễn Văn Hưng

26/02/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc + Hộ chiếu gốc

112

Nguyễn Hoàng Hiệp

18/07/1990

Hồ sơ đủ

113

Nguyễn Khắc Thịnh

14/07/1989

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 08/02/2020; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

+ Đối với những người lao động đã làm thất lạc bản Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc thì viết bản tường trình thất lạc Hợp đồng gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước.

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước