Thôngbáo Danh sách kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng, rút tiền ký quỹ

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Lê Văn Chương

17/07/1986

Hồ sơ đủ

2

Trần Anh Tuấn

12/06/1985

Hồ sơ đủ

3

Lê Văn Tâm

01/10/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Đơn không có xác nhận Ủy ban nhân dân xã/ phường nơi cư trú

4

Nguyễn Quang Thông

28/06/1976

Hồ sơ đủ

5

Nguyễn Huy Ngọc

25/09/1989

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Yêu cầu bản tường trình nộp đơn muộn

6

Lang Đức Thắng

24/05/1990

Yêu cầu bản tường trình nộp đơn muộn

7

Nguyễn Thị Hoa

08/02/1993

Yêu cầu bản tường trình nộp đơn muộn

8

Tô Ngọc Phương

01/06/1981

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

9

Dương Văn Chinh

20/03/1987

Hồ sơ đủ

10

Nguyễn Thanh Phúc

21/02/1978

Yêu cầu bản tường trình nộp đơn muộn

11

Đỗ Văn Tuân

29/04/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

12

Vũ Đình Phẩm

28/10/1985

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Yêu cầu bản tường trình nộp đơn muộn

13

Dương Văn Toàn

14/06/1987

Hồ sơ đủ

14

Nguyễn Hoàng Long

13/06/1980

Hồ sơ đủ

15

Phan Tuấn Long

07/09/1992

Hồ sơ đủ

16

Đặng Văn Tuân

06/06/1987

Hồ sơ đủ

17

Nguyễn Văn Phúc

10/07/1982

Hồ sơ đủ

18

Lại Văn Sơn

03/08/1988

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

19

Nguyễn Duy Tùng

17/09/1988

Hồ sơ đủ

20

Nguyễn Văn Huy

27/05/1982

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

21

Phạm Quang Hoàng

28/07/1988

Hồ sơ đủ

22

Phí Công Hải

16/09/1985

Hồ sơ đủ

23

Trần Ngọc Khả

01/06/1978

Hồ sơ đủ

24

Nguyễn Phước Trung

23/03/1984

Hồ sơ đủ

25

Trần Văn Yên

28/08/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

26

Nguyễn Văn Đức

24/02/1982

Hồ sơ đủ

27

Nguyễn Minh Trung

26/11/1988

Hồ sơ đủ

28

An Thị Thủy

06/04/1987

Hồ sơ đủ

29

Nguyễn Duy Sâm

27/05/1986

Hồ sơ đủ

30

Nguyễn Thị Ngọc Bích

01/08/1986

Hồ sơ đủ

31

Lê Quang Phúc

21/02/1986

Hồ sơ đủ

32

Nguyễn Văn Nguyên

19/01/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

33

Nguyễn Thu Hằng

01/06/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

34

Bùi Văn Liêm

06/09/1985

Hồ sơ đủ

35

Nguyễn Quốc Ninh

07/03/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

36

Hoàng Công Thọ

18/01/1986

Hồ sơ đủ

37

Trần Minh Đăng

17/12/1988

Hồ sơ đủ

38

Bùi Đăng Kiên

19/06/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

39

Lê Hà Thương

02/12/1988

Hồ sơ đủ

40

Đặng Quốc Việt

14/09/1987

Chưa có Công văn xác nhận việc chuyển đổi tư cách lưu trú của Văn phòng QLLĐVN tại HQ

41

Nguyễn Xuân Tỉnh

01/01/1989

Hồ sơ đủ

42

Nguyễn Văn Hiệp

02/11/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

43

Vũ Thị Tú

28/08/1992

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu photo 2 mặt thẻ F6 chứng thức sao y bản chính

44

Lê Văn Huynh

26/11/1986

Hồ sơ đủ

45

Trần Thị Đông

12/11/1990

Hồ sơ đủ

46

Nguyễn Văn Quang

25/09/1990

Hồ sơ đủ

47

Nguyễn Văn Đạo

20/08/1987

Hồ sơ đủ

48

Phùng Văn Thảo

20/07/1985

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

49

Hoàng Văn Huynh

06/07/1987

Hồ sơ đủ

50

Trần Hải Nam

15/03/1985

Hồ sơ đủ

51

Nghiêm Xuân Tâm

24/05/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

52

Phạm Hữu Tuấn

24/10/1991

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

53

Vũ Lê Quốc Bảo

20/05/1983

Hồ sơ đủ

54

Phạm Thị Tâm

14/09/1989

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

55

Phạm Công Toàn

19/11/1996

Hồ sơ đủ

56

Hồ Quốc Nhựt

24/07/1983

Hồ sơ đủ

57

Bùi Ngọc Huy

22/02/1990

Hồ sơ đủ

58

Hồ Bích Tiến Lý

27/01/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

59

Lê Duy Mùi

07/04/1989

Hồ sơ đủ

60

Nguyễn Ngọc Luyện

04/01/1992

Hồ sơ đủ

61

Nguyễn Tuấn Anh

05/10/1989

Hồ sơ đủ

62

Phan Thị Thanh Thủy

13/01/1998

Hồ sơ đủ

63

Hoàng Văn Hải

28/02/1985

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

64

Chu Văn Mạnh

02/05/1989

Hồ sơ đủ

65

Đinh Khắc Thắng

09/12/1988

Hồ sơ đủ

66

Nguyễn Thị Quỳnh

18/02/1991

Hồ sơ đủ

67

Đỗ Thị Thơm

10/12/1987

Hồ sơ đủ

68

Vũ Văn Long

20/07/1991

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

69

Lê Thị Bé Ngoan

11/09/1990

Hồ sơ đủ

70

Võ Minh Thông

13/10/1987

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu photo 2 mặt thẻ F6 có chứng thực; Chưa có Công văn xác nhận việc chuyển đổi tư cách lưu trú từ Văn phòng Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

71

Ngô Văn Dương

09/08/1984

Hồ sơ đủ

72

Đặng Sử Ánh

16/03/1988

Đơn thiếu xác nhận Ủy ban nhân dân xã/phường

73

Phạm Thị Huyên

24/03/1989

Hồ sơ đủ

74

Trần Quang Diệu

04/11/1984

Hồ sơ đủ

75

Nguyễn Thị Hiền

16/04/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

76

Thạch Thị Ngọc Mai

28/08/1982

Yêu cầu bản tường trình nộp đơn muộn

77

Đào Ngọc Hiệp

02/02/1991

Yêu cầu bản tường trình nộp đơn muộn

78

Chu Công Cường

29/10/1988

Hồ sơ đủ

79

Lê Văn Phong

11/04/1987

Hồ sơ đủ

80

Nguyễn Văn Tuyến

02/06/1983

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước; Thiếu Hộ chiếu gốc

81

Cù Văn Hết

12/11/1988

Hồ sơ đủ

82

Nguyễn Văn Phương

10/06/1987

Hồ sơ đủ

83

Nguyễn Đình Công

17/09/1987

Thiếu Hộ chiếu gốc; Giấy xác nhận kế hoạch về nước

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 21/01/2020; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

+ Đối với những người lao động đã làm thất lạc bản Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc thì viết bản tường trình thất lạc Hợp đồng gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước.

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước