Thông báo danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 26/11/2019

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Đặng Văn Quyết

01/02/1991

Thiếu photo công chứng 2 mặt thẻ F2

2

Hồ Diên Bắc

07/01/1987

Hồ sơ đủ

3

Mai Ngoc Duy

12/01/1986

Hồ sơ đủ

4

Phạm Viết Tuấn

10/08/1991

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

5

Trần Thị Hoa

25/08/1992

Hồ sơ đủ

6

Nguyễn Thúy Hoa

10/08/1991

Hồ sơ đủ

7

Phan Ngọc Anh

01/02/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

8

Nguyễn Quang Kiệm

23/02/1984

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước

9

Nguyễn Văn Sinh

29/09/1976

Hồ sơ đủ

10

Đặng Văn Hào

17/06/1988

Hồ sơ đủ

11

Văn Ngọc Ngà

15/03/1990

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

12

Nguyễn Văn Tùng

19/12/1986

Hồ sơ đủ

13

Hoàng Văn Diệu

24/07/1981

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

14

Vũ Văn Ngọc

14/07/1979

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước

15

Nguyễn Minh Tiến

15/09/1985

Hồ sơ đủ

16

Đỗ Văn Thế

27/03/1990

Hồ sơ đủ

17

Phan Thị Tuyết

30/07/1986

Hồ sơ đủ

18

Vũ Thị Thu hiền

22/06/1985

Hồ sơ đủ

19

Hồ Viết Chung

03/01/1974

Hồ sơ đủ

20

Lê Hoàng Liêu

19/09/1983

Hồ sơ đủ

21

Trương Minh Tiến

20/01/1984

Hồ sơ đủ

22

Trần Ân Sơn

06/05/1986

Hồ sơ đủ

23

Nguyễn Châu Á

11/07/1988

Hồ sơ đủ

24

Trần Minh Sang

04/11/1983

Hồ sơ đủ

25

Trần Thị Thanh Thúy

16/01/1990

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

26

Nguyễn Thị Thu Hồng

28/04/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

27

Ngô Đức Dương

06/07/1990

Hồ sơ đủ

28

Nguyễn Thị Hồng

19/05/1988

Hồ sơ đủ

29

Nguyễn Đức Thành

15/10/1970

Hồ sơ đủ

30

Nguyễn Phú Yên

10/10/1981

Hồ sơ đủ

31

Phan Văn Hải

16/08/1983

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

32

Nguyễn Văn Đại

09/04/1981

Hồ sơ đủ

33

Nguyễn Văn Khánh

20/09/1981

Hồ sơ đủ

34

Trần Mạnh Dũng

09/11/1989

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

35

Nguyễn Thanh Tú

06/08/1990

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

36

Lê Thị Huyền Trang

15/07/1986

Hồ sơ đủ

37

Phan Tiến Dũng

10/05/1987

Hồ sơ đủ

38

Hoàng Văn Đích

04/05/1980

Hồ sơ đủ

39

Trần Trọng Tuyên

02/09/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

40

Trần Thế Dũng

02/03/1988

Hồ sơ đủ

41

Hồ Quang Nghĩa

15/08/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu Hộ chiếu gốc

42

Hoàng Văn Hào

07/05/1990

Hồ sơ đủ

43

Trần Văn Ninh

06/04/1985

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

44

Lương Trung Kiên

01/04/1986

Hồ sơ đủ

45

Lê Thị Mai

20/04/1989

Hồ sơ đủ

46

Phạm Văn Dưỡng

19/12/1979

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

47

Lê Viết Vinh

07/05/1990

Hồ sơ đủ

48

Trịnh Đức Tú

25/11/1991

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

49

Đỗ Văn Quảng

24/10/1988

Hồ sơ đủ

50

Lê văn cường

13/05/1988

Hồ sơ đủ

51

Vũ Văn Thiên

10/06/1982

Hồ sơ đủ

52

Trịnh Thị Diễm Phương

25/07/1990

Hồ sơ đủ

53

Nguyễn Ngọc Sơn

27/10/1987

Yêu cầu nộp bản tường trình nộp đơn muộn

54

Đỗ Văn Thương

21/05/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

55

Nguyễn Văn Mảnh

01/01/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

56

Nguyễn Văn Tùng

21/08/1993

Hồ sơ đủ

57

Nguyễn Mạnh Sửu

30/05/1985

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

58

Dương Kim Thanh

30/11/1994

Hồ sơ đủ

59

Nguyễn Hữu Hiếu

30/11/1995

Hồ sơ đủ

60

Đỗ Đăng Mạnh

14/11/1998

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Giấy xác nhận kế hoach về nước

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 06/12/2019; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

+ Đối với những người lao động đã làm thất lạc bản Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc thì viết bản tường trình thất lạc Hợp đồng gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước.

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Tin khác