1) Biểu mẫu, tờ khai cho lao động EPS tại Hàn Quốc
1.    Phiếu khai báo thông tin dành cho LĐ EPS: Tải tại đây

  2.    Hướng dẫn Hồ sơ đối với LĐ EPS đổi Visa: Tải tại đây

  3.    Phiếu khai báo đổi Visa dành cho LĐ EPS
: Tải tại đây
 
  4.    Mẫu Giấy đăng ký đổi tư cách lưu trú:
Tải tại đây
 
  5.    Mẫu Giấy đăng ký kết hôn:
Tải tại đây

  6.    Mẫu Xác nhận làm việc (visa E7)
: Tải tại đây

  7.    Mẫu Giấy xác nhận người nước ngoài:
Tải tại đây

  8.    Mẫu Giấy trích lục thông tin cá nhâ
n: Tải tại đây
Tin khác