DS kết quả kiểm tra hồ sơ rút tiền ký quỹ của người lao động ngày 10/4/2019

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

Ngày nhận hồ sơ

1

Trương Đình Tính

05/05/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; photo công chứng cả quyển Hộ chiếu; Giấy xác nhận kế hoạch về nước

11/03/2019

2

Trần Đình Phong

03/03/1985

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; HC bản gốc; photo công chứng cả quyển Hộ chiếu; Giấy xác nhận kế hoạch về nước

19/3/2019

3

Nguyễn Viết Cương

09/10/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; HC bản gốc

19/3/2019

4

Bùi Văn Luân

29/05/1989

Hồ sơ đủ

19/3/2019

5

Huỳnh Thị Kim Tuyến

04/05/1978

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

19/3/2019

6

Nguyễn Văn Bình

22/11/1977

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Giấy xác nhận kế hoạch về nước

19/3/2019

7

Vương Đình Việt

16/01/1983

Hồ sơ đủ

19/3/2019

8

Đàm Văn Trọng

09/12/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

19/3/2019

9

Đinh Văn Hiệp

01/10/1987

Hồ sơ đủ

19/3/2019

10

Nguyễn Đình Chiến

18/06/1985

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; HC bản gốc; photo công chứng cả quyển Hộ chiếu

19/3/2019

11

Nguyễn Hữu Lâm

08/03/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

19/3/2019

12

Hồ Ngọc Giang

17/01/1984

Hồ sơ đủ

19/3/2019

13

Phạm Thị Tho

26/01/1984

Hồ sơ đủ

19/3/2019

14

Phạm Thị Phương

28/01/1986

Hồ sơ đủ

19/3/2019

15

Nguyễn Văn Nam

03/06/1987

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước

19/3/2019

16

Lê Văn Hòa

12/02/1992

Hồ sơ đủ

19/3/2019

17

Trần Văn Điện

12/11/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

19/3/2019

18

Hồ Xuân Bốn

04/05/1985

Hồ sơ đủ

19/3/2019

19

Nguyễn Văn Tân

13/06/1988

Thiếu HC bản gốc

19/3/2019

20

Nguyễn Văn Cường

01/10/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

19/3/2019

21

Nguyễn Văn Nhật

26/12/1981

Hồ sơ đủ

19/3/2019

22

Ngô Văn Cầu

03/04/1983

Hồ sơ đủ

19/3/2019

23

Nguyễn Văn Lương

14/01/1987

Hồ sơ đủ

19/3/2019

24

Nguyễn Văn Thùy

10/02/1989

Hồ sơ đủ

19/3/2019

25

Chu Văn Sự

10/08/1987

Hồ sơ đủ

19/3/2019

26

Trần Thanh Hải

30/08/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Giấy xác nhận kế hoạch về nước

19/3/2019

27

Nguyễn Trọng Lý

12/12/1990

Thiếu HC bản gốc

19/3/2019

28

Nguyễn Quốc Bảo

06/10/1989

Hồ sơ đủ

19/3/2019

29

Nguyễn Hoàng Gia

02/05/1989

Hồ sơ đủ

19/3/2019

30

Nguyễn Thị Thương

22/12/1986

Hồ sơ đủ

19/3/2019

31

Nguyễn Văn Thành

14/03/1984

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước

19/3/2019

32

Trần Quang Trung Hiến

03/12/1993

Thiếu HC bản gốc

19/3/2019

33

Trần Văn Đào

01/10/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; photo công chứng cả quyển Hộ chiếu

19/3/2019

34

Nguyễn Văn Thạch

27/06/1985

Thiếu HC bản gốc

19/3/2019

35

Lê Anh Tú

24/06/1991

Hồ sơ đủ

19/3/2019

36

Nguyễn Văn Luân

24/08/1987

Hồ sơ đủ

19/3/2019

37

Nguyễn Viết Đức

20/12/1989

Hồ sơ đủ

19/3/2019

38

Nguyễn Văn Công

27/07/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

19/3/2019

39

Nguyễn Văn Đại

30/03/1989

Hồ sơ đủ

19/3/2019

40

Phạm Xuân Thắng

24/11/1982

Hồ sơ đủ

19/3/2019

41

Đoàn Văn Tình

29/10/1988

Hồ sơ đủ

19/3/2019

42

Hồ Hiệp Hoài

30/11/1988

Hồ sơ đủ

19/3/2019

43

Trần Văn Nam

23/06/1987

Hồ sơ đủ

19/3/2019

44

Nguyễn Đình Thuần

27/01/1981

Thiếu HC bản gốc

19/3/2019

45

Vũ Xuân Mạnh

14/10/1988

Thiếu HC bản gốc

19/3/2019

46

Nguyễn Thị Thu Hường

22/02/1984

Hồ sơ đủ

19/3/2019

47

Hoàng Quang Khanh

11/02/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; photo công chứng cả quyển Hộ chiếu; HC bản gốc

19/3/2019

48

Nguyễn Trọng Phương

17/08/1988

Thiếu HC bản gốc

19/3/2019

49

Phạm Quang Đạt

29/05/1990

Thiếu photo công chứng cả quyển Hộ chiếu

19/3/2019

50

Nguyễn Văn Trà

27/03/1985

Thiếu HC bản gốc

19/3/2019

51

Đào Thành Trung

19/09/1987

Hồ sơ đủ

19/3/2019

52

Trần Minh Dung

16/12/1980

Hồ sơ đủ

19/3/2019

53

Nguyễn Ngọc Tuấn

17/04/1992

Thiếu HC bản gốc; Giấy xác nhận kế hoạch về nước

19/3/2019

54

Thái Khắc Cảnh

20/10/1992

Hồ sơ đủ

19/3/2019

55

Lê Khắc Dân

28/02/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Hộ chiếu bản gốc

19/3/2019

56

Vũ Xuân Khiêm

10/12/1981

Thiếu photo công chứng cả quyển Hộ chiếu

19/3/2019

57

Mai Văn Giang

15/10/1985

Thiếu HC bản gốc

19/3/2019

58

Nguyễn Đình Dũng

10/03/1990

Hồ sơ đủ

19/3/2019

59

Nguyễn Hùng Đô

02/03/1986

Hồ sơ đủ

19/3/2019

60

Đào Ngọc Linh

04/04/1985

Hồ sơ đủ

19/3/2019

61

Nguyễn Đình Cường

20/02/1989

Thiếu HC bản gốc

19/3/2019

62

Nguyễn Sỹ Đức

20/12/1990

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Hộ chiếu bản gốc

19/3/2019

63

Nguyễn Văn Nghị

10/11/1985

Hồ sơ đủ

19/3/2019

64

Bùi Văn Tiên

26/02/1988

Thiếu HC bản gốc; photo công chứng sao y bản chính cả quyển HC

19/3/2019

65

Trần Mạnh Hiệp

03/09/1988

Hồ sơ đủ

19/3/2019

66

Nguyễn Cao Cường

20/03/1991

Hồ sơ đủ

19/3/2019

67

Nguyễn Mạnh Tiến

26/03/1988

Hồ sơ đủ

19/3/2019

68

Lê Văn Thắng

18/07/1978

Hồ sơ đủ

19/3/2019

69

Đỗ Văn Nam

06/04/1989

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

19/3/2019

70

Nguyễn Văn Đoàn

12/08/1991

Thiếu HC bản gốc

19/3/2019

71

Bùi Tuấn Đạt

15/02/1982

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

19/3/2019

72

Nguyễn Văn Tâm

18/01/1988

Hồ sơ đủ

19/3/2019

73

Thân Văn Hải

04/09/1982

Hồ sơ đủ

19/3/2019

74

Nguyễn Gia Trung

12/10/1987

Hồ sơ đủ

19/3/2019

75

Nguyễn Bá Bình

04/09/1990

Thiếu HC bản gốc

19/3/2019

76

Ngô Quốc Hoàn

11/03/1992

Thiếu photo công chứng cả quyển Hộ chiếu

19/3/2019

77

Đoàn Kim Thiết

20/03/1990

Hồ sơ đủ

19/3/2019

78

Nguyễn Phi Hoàn

24/09/1985

Hồ sơ đủ

19/3/2019

79

Lê Văn Thịnh

22/08/1988

Hồ sơ đủ

19/3/2019

80

Đồng Như Tấn

22/02/1987

Hồ sơ đủ

19/3/2019

81

Trần Quốc Khánh

02/09/1992

Thiếu photo công chứng cả quyển Hộ chiếu

19/3/2019

82

Nguyễn Văn Trưởng

13/10/1981

Hồ sơ đủ

19/3/2019

83

Đoàn Xuân Huấn

28/04/1981

Hồ sơ đủ

19/3/2019

84

Trần Đăng Hinh

21/10/1988

Hồ sơ đủ

19/3/2019

85

Nguyễn Tiến Dũng

14/04/1988

Hồ sơ đủ

19/3/2019

86

Phạm Bá Linh

28/09/1991

Thiếu HC bản gốc; Giấy xác nhận kế hoạch về nước

19/3/2019

87

Nguyễn Văn Tuy

15/07/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

19/3/2019

88

Nguyễn Văn Xuân

17/09/1989

Thiếu HC bản gốc

19/3/2019

89

Nguyễn Doãn Phúc

20/10/1992

Hồ sơ đủ

19/3/2019

90

Phạm Văn Quyết

06/12/1991

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; photo công chứng cả quyển Hộ chiếu; HC bản gốc

19/3/2019

91

Hoàng Văn Thành

27/10/1988

Thiếu HC bản gốc

19/3/2019

92

Nguyễn Văn Phú

11/12/1992

Hồ sơ đủ

19/3/2019

93

Nguyễn Văn Phượng

19/05/1989

Hồ sơ đủ

19/3/2019

94

Chu Huy Trường

11/08/1991

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

19/3/2019

95

Ban Văn Ngằn

10/12/1984

Hồ sơ đủ

19/3/2019

96

Nguyễn Doãn Vũ

14/04/1993

Hồ sơ đủ

19/3/2019

97

Dương Văn Phán

13/06/1983

Hồ sơ đủ

19/3/2019

98

Lê Văn Tài

02/02/1988

Thiếu HC bản gốc

19/3/2019

99

Nguyễn Văn Sơn

28/10/1984

Hồ sơ đủ

19/3/2019

100

Nguyễn Huy Hùng

05/02/1990

Hồ sơ đủ

19/3/2019

101

Nguyễn Hữu Tuyên

24/09/1991

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Hộ chiếu bản gốc

19/3/2019

102

Phan Văn Huy

07/03/1993

Thiếu HC bản gốc

19/3/2019

103

Trần Văn Hợi

08/10/1983

Hồ sơ đủ

19/3/2019

104

Hà Thị Tình

10/11/1989

Hồ sơ đủ

19/3/2019

105

Đinh Văn Trường

10/09/1990

Hồ sơ đủ

19/3/2019

106

Nguyễn Đăng Linh

22/01/1989

Hồ sơ đủ

19/3/2019

107

Vũ Đức Duẩn

28/11/1992

Hồ sơ đủ

19/3/2019* Lưu ý: Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 19/4/2019; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước