DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KÝ QUỸ THÁNG 01/2016

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ
NGÀY 04/01/2016

STT

Họ tên

Ngày sinh

Đơn vị

1

Võ Hoàng Minh

10/05/1989

CBT

2

Nguyễn Văn Dương

14/09/1983

CBT

3

Nguyễn Văn Yên

12/10/1983

CBT

4

Đào Khả Mạnh

15/03/1986

CBT

5

Nguyễn Tiến Lâm

13/05/1990

CBT

6

Nguyễn Quyết Chí

11/10/1990

CBT

7

Lê Thanh Đồng

17/11/1983

CBT

8

Vũ Văn Phóng

14/05/1989

CBT

9

Trần Xuân Dương

22/02/1982

CBT

10

Nguyễn Đắc Ba

09/04/1987

CBT

11

Nguyễn Thị Tú Lan

10/08/1989

CBT

12

Lê Văn Dũng

14/06/1987

CBT

13

Trần Kiên Trung

28/12/1987

CBT

14

Vũ Quốc Trưởng

17/10/1990

CBT

15

Tô Quang Hùng

28/11/1990

CBT

16

Nguyễn Khả Cảnh

01/11/1989

CBT

17

Nguyễn Ngọc Quỳnh

14/11/1985

CBT

18

Trịnh Văn Cương

10/05/1987

CBT

19

Hoàng Văn Giang

11/12/1977

CBT

20

Trần Danh Tú

10/07/1990

CBT

21

Tạ Xuân Hướng

01/07/1989

CBT

22

Phạm Văn Mạnh

10/08/1988

CBT

23

Phùng Văn Thạch

19/09/1985

CBT

24

Đỗ Văn Hiệp

24/07/1989

CBT

25

Mai Khả Giang

02/03/1991

CBT

26

Nguyễn Việt Hùng

19/09/1989

CBT

27

Trần Văn Anh

02/03/1988

CBT

28

Lê Thanh Tâm

06/11/1989

CBT

29

Trần Thị Ngọc

27/09/1989

CBT

30

Nguyễn Cảnh Tú

02/09/1984

CBT

31

Ngô Thành Tài

28/08/1984

CBT

32

Đỗ Trường Xuân

25/11/1988

CBT

33

Lê Đăng Hoàng

20/01/1988

CBT

34

Đoàn Duy Mạnh

10/09/1989

CBT

35

Trần Công Thành

14/02/1985

CBT

36

Bạch Nguyễn Phúc

19/01/1990

CBT

37

Phan Xuân Nguyên

10/06/1990

CBT

38

Nguyễn Duy Cương

10/09/1989

CBT

39

Bùi Thị Lý

23/12/1986

CBT

40

Nguyễn Văn Kiên

07/07/1986

CBT

41

Vũ Đức Thạch

26/06/1990

CBT

42

Nguyễn Văn Hoan

24/08/1989

CBT

43

Trần Đức Nam

04/08/1991

CBT

44

Nguyễn Văn Kiên

23/10/1990

CBT

45

Lê Viết Ngọc

12/12/1989

CBT

46

Chu Văn Hòa

01/10/1986

CBT

47

Bùi Văn Hướng

19/10/1986

CBT

48

Lư Khá Mỏn

12/04/1989

CBT

49

Vũ Thu Hà

18/11/1987

CBT

50

Đỗ Trung Kiên

16/01/1985

CBT

51

Mai Văn Toản

06/11/1989

CBT

52

Huỳnh Thanh Phong

30/08/1988

CBT

53

Nguyễn Đức Vinh

06/08/1986

CBT

54

Nguyễn Thành Trung

02/02/1986

CBT

55

Nguyễn Thị Thuận

04/07/1985

CBT

56

Trần Đại Lượng

06/05/1988

CBT

57

Phạm Đức Hòa

1988/11/12

CBT

58

Mai Ngọc Tới

1990/04/24

CBT

59

Nguyễn Văn Minh

19/07/1990

CBT

60

Hoàng Thị Hậu

1989/03/10

CBT

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ
NGÀY 05/01/2016

STT

Họ tên

Ngày sinh

Đơn vị

1

Trần Công Mỹ

25/08/1982

CBT

2

Nguyễn Hữu Mạnh

17/05/1988

CBT

3

Nguyễn Xuân Trường

08/09/1989

CBT

4

Lê Quyết Thắng

19/05/1976

CBT

5

Lê Thanh Xuân

16/09/1989

CBT

6

Đào Văn Tùng

08/10/1987

CBT

7

Đoàn Đắc Luật

28/07/1990

CBT

8

Nguyễn Hồng

10/12/1980

CBT

9

Vũ Hồng Tuấn

13/12/1976

CBT

10

Dương Danh Kiểu

11/06/1989

CBT

11

Hoàng Văn Long

11/02/1990

CBT

12

Phan Đình Tịnh

03/08/1989

CBT

13

Mai Thế Hiển

15/05/1978

CBT

14

Trương Văn Sinh

16/02/1989

CBT

15

Trần Thanh Dũng

09/09/1981

CBT

16

Bùi Đình Hùng

25/12/1984

CBT

17

Nguyễn Văn Lan

13/02/1992

CBT

18

Lê Văn Hùng

01/10/1986

CBT

19

Trương Công Thương

08/09/1983

CBT

20

Tống Xuân Trưởng

26/04/1990

CBT

21

Lê Duy Hải

03/05/1987

CBT

22

Nguyễn Văn Lĩnh

15/10/1990

CBT

23

Đào Ngọc Duy

28/06/1990

CBT

24

Hà Quốc Thắng

01/01/1989

CBT

25

Lê Đình Hải

06/10/1985

CBT

26

Nguyễn Văn Nghĩa

08/11/1989

CBT

27

Nguyễn Văn Độ

12/01/1989

CBT

28

Lê Văn Dũng

08/02/1986

CBT

29

Đỗ Duy Chung

03/07/1989

CBT

30

Đào Đình Dương

27/10/1990

CBT

31

Nguyễn Mạnh Hà

30/10/1981

CBT

32

Vũ Văn Du

24/05/1990

CBT

33

Nguyễn Ngọc Toán

04/10/1983

CBT

34

Đào Mạnh Nho

26/10/1988

CBT

35

Lê Văn Tuấn

09/02/1983

CBT

36

Nguyễn Đình Cảnh

26/07/1990

CBT

37

Nguyễn Thanh Tài

25/09/1979

CBT

38

Nguyễn Văn Sỹ

10/07/1987

CBT

39

Trương Quốc Đô

05/10/1983

CBT

40

Hoàng Văn Hiệp

14/07/1990

CBT

41

Đặng Đình Bàng

25/06/1988

CBT

42

Nguyễn Viết Thiết

05/11/1989

CBT

43

Nguyễn Văn Khánh

25/08/1984

CBT

44

Phạm Văn Tuân

01/11/1986

CBT

45

Nguyễn Văn Dương

02/02/1987

CBT

46

Nguyễn Viết Hùng

05/12/1985

CBT

47

Nguyễn Văn Thưởng

12/10/1989

CBT

48

Đoàn Đức Độ

28/07/1982

CBT

49

Phạm Văn Thắng

16/09/1988

CBT

50

Nguyễn Thanh Bình

30/09/1975

CBT

51

Hoàng Ngọc Tú

15/08/1991

CBT

52

Nguyễn Ngọc Nhã

26/03/1984

CBT

53

Vũ Quang Nghĩa

27/02/1990

CBT

54

Nguyễn Mạnh Tiến

07/06/1989

CBT

55

Hoàng Thị Lan

18/10/1977

CBT

56

Nguyễn Văn Sang

22/04/1985

CBT

57

Hoàng Đình Trinh

17/10/1987

CBT

58

Vũ Toàn Thắng

29/10/1989

CBT

59

Nguyễn Văn Kiên

24/12/1988

CBT

60

Trần Văn Sự

10/09/1985

CBT

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ
NGÀY 06/01/2016

STT

Họ tên

Ngày sinh

Đơn vị

1

Phan Đình Sơn

22/04/1989

CBT

2

Nguyễn Văn Nam

26/01/1986

CBT

3

Phạm Đức Quả

04/06/1990

CBT

4

Nguyễn Cường

20/12/1981

CBT

5

Vương Đình Nghĩa

12/01/1984

CBT

6

Nguyễn Đình Thùy

25/02/1989

CBT

7

Lê Văn Mạnh

17/11/1988

CBT

8

Vũ Minh Tới

19/08/1987

CBT

9

Nguyễn Văn Toàn

04/02/1990

CBT

10

Nguyễn Hữu Lâm

08/03/1986

CBT

11

Trần Văn Đạt

15/10/1989

CBT

12

Hoàng Văn Hiến

26/08/1989

CBT

13

Đinh Xuân Định

22/09/1985

CBT

14

Nguyễn Văn Toàn

16/11/1990

CBT

15

Trần Ngọc Dưỡng

14/02/1990

CBT

16

Nguyễn Trọng Hậu

27/02/1988

CBT

17

Nguyễn Tiến Vinh

15/03/1987

CBT

18

Lê Thanh Phước

29/07/1986

CBT

19

Nguyễn Tuấn Việt

02/12/1986

CBT

20

Trương Minh Tâm

14/06/1990

CBT

21

Vương Xuân Thắng

05/05/1983

CBT

22

Trần Đình Hải

01/02/1985

CBT

23

Đào Mạnh Dũng

25/01/1981

CBT

24

Lê Văn Bổng

12/05/1989

CBT

25

Thái Văn Dũng

03/08/1988

CBT

26

Lê Hùng Cường

05/09/1990

CBT

27

Trần Văn Nam

07/02/1989

CBT

28

Nguyễn Anh Quỳnh

19/03/1988

CBT

29

Nguyễn Hữu Lợi

20/06/1985

CBT

30

Phạm Thanh An

10/09/1988

CBT

31

Đỗ Xuân Toàn

20/11/1983

CBT

32

Võ Minh Thúy

06/01/1987

CBT

33

Nguyễn Phi Bằng

17/08/1987

CBT

34

Dương Văn Vinh

06/12/1986

CBT

35

Nguyễn Đức Nhân

05/10/1988

CBT

36

Đoàn Văn Linh

21/09/1986

CBT

37

Nguyễn Văn Hưng

26/02/1987

CBT

38

Đỗ Đình Học

02/04/1987

CBT

39

Nguyễn Văn Tú

30/08/1989

CBT

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ
NGÀY 07/01/2016

STT

Họ tên

Ngày sinh

Đơn vị

1

Phạm Đình Phương

26/08/1989

CBT

2

Nguyễn Phi Hùng

27/07/1987

CBT

3

Nguyễn Thị Nguyệt

18/04/1986

CBT

4

Lê Xuân Sáu

22/02/1990

CBT

5

Hoàng Minh Chính

04/09/1987

CBT

6

Lê Hồng Hà

25/05/1986

CBT

7

Lê Đình Lợi

30/11/1991

CBT

8

Nguyễn Thị Vân Anh

19/08/1992

CBT

9

Đặng Văn Bạo

01/09/1989

CBT

10

Đào Trọng Hưỡng

29/08/1986

CBT

11

Viên Cao Thế

15/10/1982

CBT

12

Nguyễn Phương Thanh

05/02/1989

CBT

13

Đỗ Văn Sơn

28/08/1986

CBT

14

Vũ Thị Thùy Linh

30/12/1988

CBT

15

Ngô Văn Đồng

03/04/1989

CBT

16

Lương Như Hiên

11/04/1987

CBT

17

Đậu Văn Mỹ

20/05/1987

CBT

18

Lưu Thị Bằng

29/12/1978

CBT

19

Mai Ngọc Anh

04/01/1981

CBT

20

Nguyễn Duy Thiện

10/09/1985

CBT

21

Đỗ Văn Giang

02/09/1989

CBT

22

Lăng Viết Lộc

30/08/1989

CBT

23

Trần Văn Nhân

27/11/1989

CBT

24

Hoàng Hữu Trang

25/09/1986

CBT

25

Quách Văn Hoan

04/02/1988

CBT

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ
NGÀY 08/01/2016
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Lê Chiến Thắng 17/10/1989 CBT
2 Trần Việt Đức 06/04/1988 CBT
3 Lê Văn Hà 15/07/1988 CBT
4 Lê Phước Tuân 15/08/1991 CBT
5 Huỳnh Thị Thu Thủy 21/01/1990 CBT
6 Nguyễn Hồng Thắng 18/08/1986 CBT
7 Nguyễn Ngọc Hiến 20/11/1985 CBT
8 Hoàng Công Pháp 20/11/1989 CBT
9 Hà Thị Ngọc Triều 10/05/1982 CBT
10 Nguyễn Văn Trung 03/05/1986 CBT
11 Nguyễn Văn Quyết 14/03/1976 CBT
12 Cao Văn Sáu 05/09/1987 CBT
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ
NGÀY 11/01/2016
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Mai Thiên Hùng 10/29/1990 CBT
2 Nguyễn Thị Cẩm Tú 9/18/1986 CBT
3 Vũ Thị Hoàng Yến 11/16/1987 CBT
4 Lương Văn Thuận 10/20/1990 CBT
5 Lưu Khải Nghiêm 10/24/1985 CBT
6 Trần Văn Tài 10/1/1982 CBT
7 Đỗ Xuân Phương 7/17/1990 CBT
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ
NGÀY 13/01/2016
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Vũ Mạnh Hoàng 4/14/1987 CBT
2 Hoàng Văn Thùy 6/2/1982 CBT
3 Hồ Sỹ Chánh 7/16/1990 CBT
4 Vương Sỹ Tuấn 9/24/1983 CBT
5 Lê Văn Hùng 6/18/1985 CBT
6 Nguyễn Văn Cường 1/6/1989 CBT
7 Phạm Văn Nam 2/19/1990 CBT
8 Trần Văn Toản 3/21/1989 CBT
9 Lưu Văn Lương 3/8/1986 CBT
10 Ngô Văn Cao 4/16/1989 CBT
11 Phạm Hồng Long 12/20/1987 CBT
12 Trần Văn Long 6/23/1989 CBT
13 Phạm Văn Trung 5/6/1987 CBT
14 Vũ Văn Mạnh 10/31/1982 CBT
15 Võ Văn Tiến 3/25/1990 CBT
16 Nguyễn Tam Bình 9/22/1986 CBT
17 Bùi Công Quang 3/26/1989 CBT
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ
NGÀY 14/01/2016
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Y Sét Sruk 10/20/1989 CBT
2 Nguyễn Tiến Dũng 4/1/1985 CBT
3 Vũ Nhật Trường 6/21/1990 CBT
4 Nguyễn Thành Long 1/18/1984 CBT
5 Trần Xuân Trường 1/16/1990 CBT
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ
NGÀY 18/01/2016
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Đình Đạt 9/14/1990 CBT
2 Đặng Ngọc Phù 7/4/1987 CBT
3 Trần Thị Thủy 1/15/1990 CBT
4 Lê Thanh Tùng 1/2/1990 CBT
5 Nguyễn Phương 1/1/1987 CBT
6 Tống Ngọc Kiên 6/10/1982 CBT
7 Vũ Đình Luật 11/17/1980 CBT
8 Nguyễn Hùng Cao 9/10/1989 CBT
9 Phạm Ngọc Sơn 11/24/1986 CBT
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ
NGÀY 22/01/2016
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Hoàng Văn Đích 5/4/1980 CBT
2 Bùi Ngọc Nam 10/10/1987 CBT
3 Đặng Văn Thế 1/18/1990 CBT
4 Phạm Thị Oanh 5/11/1990 CBT
5 Đào Văn Cường 4/5/1987 CBT
6 Đặng Thanh 3/10/1989 CBT
7 Lê Văn Đạo 7/9/1989 CBT
8 Nguyễn Trường Nguyên 9/13/1989 CBT
Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước