Tại sao phải khai báo thông tin?

Khai báo thông tin với Văn phòng Quản lý lao động của Việt Nam tại Hàn Quốc
Người lao động làm việc tại Hàn Quốc khai báo các thông tin với Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam theo chương trình EPS tại Hàn Quốc.
Mục đích: Phục vụ công tác quản lý, hỗ trợ lao động và cấp ‘Giấy xác nhận chấp hành hợp đồng đi làm việc tại Hàn Quốc’ để xử lý khoản tiền ký quỹ 100 triệu đồng theo ‘Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS’.
Thời điểm khai báo Lần đầu: Sau khi nhập cảnh và được cấp Thẻ người nước ngoài  
Các lần bổ sung:  Sau khi thay đổi nơi làm việc; hoặc thay đổi số điện thoại  
Lần cuối: Trước khi kết thúc hợp đồng về nước hẳn (kể cả về trước thời hạn)
Cách thức khai báo Cách 1: Khai báo online tại www.colab.gov.vn
Cách 2: Fax về số 02-393-6888 
Cách 3: gửi Email hotrolaodong.eps@gmail.com

Tin khác