Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc
Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc được quy định tại Quyết định số 47/QĐ-TTLĐNN ngày 20/9/2013 của Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, cụ thể:
 
- Văn phòng có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc; 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, giám sát để xác nhận tình hình thực hiện hợp đồng của người lao động; 

- Hỗ trợ và hướng dẫn người lao động các thủ tục và các vấn đề phát sinh trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động tại Hàn Quốc; 

- Tuyên truyền, vận động người lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình  EPS chấp hành nghiêm túc chính sách pháp luật của Việt Nam và Hàn Quốc, về nước đúng hạn sau khi hết hạn hợp đồng lao động; 

- Đón và hướng người lao động làm các thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh khi hết hạn hợp đồng lao động; 

- Đại diện cho Trung tâm làm việc với các cơ quan chức năng của Hàn Quốc về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chương trình EPS.

Tin khác