Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài chính – Kế toán
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài chính - Kế toán được quy định tại Quyết định số 34/QĐ-TTLĐNN ngày 30/12/2008 của Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, bao gồm: 

- Giúp Giám đốc quản lý công tác tài chính, kế toán của Trung tâm theo quy định;  

- Nghiên cứu, xây dựng trình Giám đốc kế hoạch thu chi, dự toán các nguồn kinh phí hàng năm; kinh phí hội nghị, hội thảo, đoàn ra, đoàn vào và các nội dung hoạt động khác trong nhiệm vụ công tác của Trung tâm; 

- Hướng dẫn kiểm tra các đơn vị liên quan thực hiện các quy định của Nhà nước và của Bộ về việc đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài; 

- Tham gia công tác thẩm định, đấu thầu, thanh quyết toán, nghiệm thu bàn giao đối với đầu tư, mua sắm tài sản, trang thiết bị của Trung tâm; 

- Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo chế độ hiện hành của Nhà nước và các quy định của Bộ và Trung tâm;

- Kiểm tra, đối chiếu việc thực hiện ký quỹ của người lao động trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc.

Tin khác