Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào tạo
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào tạo được quy định tại Quyết định số 37/QĐ-TTLĐNN ngày 30/12/2008 của Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, gồm: 

- Giúp Giám đốc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; 

- Xây dựng và tổ chức chương trình, kế hoạch, nội dung đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động, thực tập sinh và điều dưỡng viên phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động ngoài nước; 

- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định về quản lý đào tạo, đảm bảo chất lượng giảng dạy, học tập tại cơ sở đào tạo của Trung tâm, thực hiện việc cấp chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động, thực tập sinh và điều dưỡng viên; 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng thực hiện việc tổ chức khám sức khỏe cho người lao động và hướng dẫn cho người lao động xuất cảnh theo kế hoạch của Trung tâm;

Cơ sở đào tạo của Trung tâm dưới sự quản lý và chịu trách nhiệm của phòng Đào tạo, là nơi tổ chức các khóa đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết về văn hóa, pháp luật, an toàn lao động, rèn luyện sức khỏe và làm các thủ tục cần thiết cho người lao động, thực tập sinh và điều dưỡng viên trước khi đi làm việc tại nước ngoài.

Tin khác