- DANH SÁCH CÁC HUYỆN NGHÈO, CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÀ ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

1/ DANH SÁCH CÁC HUYỆN NGHÈO VÀ  XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN (tải tại đây)
2/ MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ (MẪU 03) - (Tải tại đây)

Tin khác