MẪU ĐƠN XIN RÚT TIỀN KÝ QUỸ (100 TRIỆU) CỦA LAO ĐỘNG EPS
 


Tải mẫu đơn tại đây

                                    CỘNG
 HOÀ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do  Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI TIỀN KÝ QUỸ

Kính gửi: Trung tâm Lao động ngoài nước

Tên tôi là: ……………….…………........... ...............Sinh ngày: .……/……../………………

Số CMND: …………………Ngày cấp: ……………Nơi cấp:….………..…………................

Số Hộ chiếu:.......................... Ngày cấp: …………....Nơi cấp:….………..…………................

Số thẻ người nước ngoài tại Hàn Quốc:…………………………………….

Địa chỉ hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………...................

……………………………………………….………………………………………..................

Điện thoại liên hệ: Cố định…………………Di động:……………………………………….

Ngày nhập cảnh Hàn Quốc:......./......./20.........     

            Thực hiện Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS
 số….ký ngày…….giữa tôi và Trung tâm Lao động ngoài nước, trước khi xuất cảnh tôi đã ký
quỹ 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) tại Ngân hàng chính sách xã hội………………
 Nay, tôi đã về nước hoàn toàn, đề nghị Trung tâm Lao động ngoài nước làm các thủ tục để tôi
được nhận lại khoản tiền ký quỹ nêu trên.

Tôi xin khai báo thông tin về nước như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp làm việc cuối cùng tại Hàn Quốc trước khi về nước:

Tên doanh nghiệp:...................................................................... Số điện thoại................................................

Địa chỉ doanh nghiệp:......................................................................................................................................

2.  Thời gian về nước:

 Ngày hết hạn lưu trú tại Hàn Quốc:………….Ngày xuất cảnh khỏi Hàn Quốc:…………………

3.Lý do về nước:

ÿ Hết hạn hơp đồng lao động

ÿ Hết thời hạn tìm việc

ÿ Đã chuyển đổi tư cách lưu trú sang visa..........

ÿ Lý do cá nhân.

ÿ Lý do khác (ghi rõ):...................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

4. Các thủ tục đã tiến hành tại Hàn Quốc trước khi về nước:

Khai báo về nước tại Trung tâm Việc làm tại Hàn Quốc (고용센터):

ÿ Rồi

ÿ Chưa

Khai báo kế hoạch về nước với Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam theo chương trình EPS tại Hàn Quốc:

ÿ Rồi

ÿ Chưa

Nhận tiền bảo hiểm hồi hương

ÿ Rồi

ÿ Chưa

Nhận tiền bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh

ÿ Rồi

ÿ Chưa

   Tôi xin cam đoan các thông tin kê khai trên đây hoàn toàn đúng sự thực.

       (Lưu ý: Người lao động gửi đơn này kèm theo Bản sao hộ chiếu có chứng thực và Bản sao
Giấy xác kế hoạch về nước -
고용센터 về Trung tâm Lao động ngoài nước tại địa chỉ: Số 1, Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội – 04.37346751)

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG

           Nơi người lao động cư trú

..................,ngày .........tháng........năm 20......

                         Người làm đơn

                          (Ghi rõ họ tên)

 

 

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước