Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức – Hành chính
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức - Hành chính được quy định tại Quyết định số 36/QĐ-TTLĐNN ngày 30/12/2008 của Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, bao gồm: 

- Giúp Giám đốc thực hiện công tác tổ chức cán bộ, quản lý và đào tạo bồi dưỡng cán bộ, thực hiện các chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, viên chức và người lao động; 

- Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, công tác tổng hợp, đối ngoại, hành chính, văn thư, tuyên truyền thi đua;

- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị và xe phục vụ công tác đảm bảo điều kiện làm việc của Trung tâm;  

- Tổng hợp các chương trình kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm của các phòng, trình Giám đốc; 

- Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị và phương tiện làm việc trình Giám đốc duyệt; 

- Phối hợp với các phòng chức năng, Công đoàn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động; 

Tin khác