MẪU ĐƠN XIN RÚT TIỀN DÀNH CHO LAO ĐỘNG THI TIẾNG HÀN TRÊN MÁY TÍNH VÀ LAO ĐỘNG MẪU MỰC
Người lao động tải mẫu tại đây

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

                  ĐƠN XIN RÚT TIỀN
          (Dành cho lao động mẫu mực và lao động thi tiếng Hàn trên máy tính - CBT)
    Kính gửi: Trung tâm Lao động ngoài nước
Tên tôi là: ……………….…………........... ...............Sinh ngày: .……/……../………………
Số CMND: …………………Ngày cấp: ……………Nơi cấp:….………..…………................
Số Hộ chiếu:.......................... Ngày cấp: …………....Nơi cấp:….………..…………................
Địa chỉ hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………...................
……………………………………………….………………………………………..................
Điện thoại liên hệ: Cố định……………………..…Di động:……………………………………
1.Đối tượng lao động:
 Lao động thi tiếng Hàn trên máy tính CBT - Ngày tập trung hướng dẫn thủ tục cần thiết:….../……/…...
 Lao động mẫu mực  -  Ngày đến Trung tâm khai báo về nước:…...../………/……..
2.Lý do rút tiền:
 Bị chủ sủ dụng lao động hủy hợp đồng
 Bị phía Hàn Quốc từ chối cấp Visa
 Dừng chương trình do sức khỏe không đạt yêu cầu
 Dừng chương trình do lý do khác (ghi cụ thể)    
    
3. Tôi làm đơn này xin rút các khoản tiền sau:
 Tiền ký quỹ: 100 triệu VND  (Một trăm triệu đồng)
Ký tại Ngân hàng CSXH:……………………………………………………….
Số tài khoản ký quỹ: ……………………………………………………………
 Khoản tiền theo quy định tương đương với 630USD
4. Đề nghị Trung tâm Lao động ngoài nước chi trả tiền vào tài khoản sau (đối với khoản tiền 630 USD):
Số tài khoản:………………………………………………………………………………………..
Tên Chủ tài khoản: …………………………………………………………………………………
Tại ngân hàng:………………………………………………………………………………………….
Chi nhánh:………………………………………………………………………………………….
Tôi xin cam đoan các thông tin kê khai trên đây hoàn toàn đúng sự thực. Đề nghị Trung tâm Lao động ngoài nước làm các thủ tục để tôi được nhận lại các khoản tiền nêu trên.
       (Lưu ý: Người lao động gửi đơn này kèm theo tất cả các bản Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS đã ký với Trung tâm Lao động ngoài nước theo địa chỉ: Số 1, Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội – 04.37346751)
XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG
           Nơi người lao động thường trú    .................., ngày .........tháng........năm 20......
                         Người làm đơn
                          (Ghi rõ họ tên)


 
Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước